„Uniwersytet Samorządności” powstanie w gminie Krasne

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 18 lipca 2019

Podpisanie umowy przez wójta gminy Krasne Wilhelma Woźniaka (w środku)
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Ponad 230 tys. zł wynosi kwota jaką samorząd województwa podkarpackiego przeznaczy na wsparcie 16 podkarpackich gmin. To realizacja pierwszego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, uzupełniającej Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Umowy, które z ramienia zarządu województwa sygnował wicemarszałek Piotr Pilch, podpisano w środę w Urzędzie Marszałkowskim.

- Uniwersytet Samorządności został stworzony do realizacji szkoleń kursów oraz innych aktywności edukacyjnych odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności. Pomysł zrodził się z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Widzimy potrzebę podniesienia świadomości wśród mieszkańców regionu. Dotyczy to zarówno samorządności, jak i współpracy z samorządem, zarówno na poziomie lokalnym oraz wojewódzkim – tłumaczył podczas spotkania w urzędzie, wicemarszałek Piotr Pilch.

Wszystkie ze złożonych aplikacji przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Po przeprowadzeniu oceny sporządzono szczegółowe listy rankingowe, na których znalazło się 27 wnioskodawców. Na podstawie szczegółowych list rankingowych opracowanych dla każdego powiatu, została przygotowana lista rankingowa obejmującą zestawienie 16 gmin, które uzyskały najwyższą ilość punktów (najlepiej punktowane gminy z 16 powiatów, które przedłożyły wnioski o przyznanie pomocy). Łączna wnioskowana kwota pomocy na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” wynosi 232 tys. 468 zł, koszty całkowite planowanych zadań opiewają na wartość 510 tys. 854,72 zł.

W powiecie rzeszowskim „Uniwersytet Samorządności” powstanie w gminie Krasne, w sołectwie Palikówka. Gmina Krasne wnioskowała o dotację na zadanie pt. „Remont i doposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Palikówce”, w ramach której zakupi aparaturę multimedialną do prowadzenia szkoleń i konferencji.

Wicemarszałek województwa Piotr Pilch (z lewej) i wójt gminy Krasne Wilhelm Woźniak
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Jego wdrażanie przyczynia się do integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez działania mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

Uruchomienie nowej Inicjatywy ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. W bieżącym roku, głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowania lokalnych społeczności w zakresie samorządności. Okazją do podjęcia tego rodzaju przedsięwzięcia jest stuletnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Główne założenia i funkcje jakie spełni „Uniwersytet Samorządności” to: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, realizowanie inicjatyw mających podnieść poziom świadomości prawnej (głównie w zakresie prawa samorządu terytorialnego) społeczeństwa podkarpackich obszarów wiejskich, przygotowanie przedstawicieli społeczności wiejskich do realizacji funkcji społecznych (liderzy wiejscy, sołtysi, radni), poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich i instytucjami publicznymi, zminimalizowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego, propagowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań własnych gminy (stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, formuła partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego), przygotowanie liderów wiejskich oraz organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich do tworzenia dokumentów programowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych, zapoznanie społeczności wiejskiej z możliwościami produkcji, rejestracji i promocji produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa materialnego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków grup i stowarzyszeń np. OSP, prezentacja dobrych praktyk, konsolidacja i integracja potencjałów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, propagowanie postaw patriotycznych, tradycyjnych wartości, działania na rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”.

Realizacja koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów. I etap inwestycyjny jest realizowany w tym roku i jest związany z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych (2019 rok). Natomiast II etap – (2020 rok) polegać będzie na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury w bieżącym roku za pośrednictwem podmiotów szkolących.

W pierwszym roku trwania Programu 2019 roku beneficjenci mogli wnioskować o pomoc finansową na zadanie związane z ulepszeniem obiektu budowlanego, w celu stworzenia odpowiednich możliwości do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych. Wsparcie może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na drobnym remoncie lub zakupie wyposażenia do już istniejących i funkcjonujących obiektów pełniących funkcje kulturalne, społeczne, czy edukacyjne. Unowocześniane będą do potrzeb dydaktycznych m.in. świetlice wiejskie, domy kultury, budynki OSP.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Gminy uczestniczące w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w realizacji I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”: Horyniec-Zdrój, Sędziszów Małopolski, Kańczuga, Krasne, Łańcut, Żyraków, Przecław, Lesko, Pysznica, Domaradz, Bircza, Ustrzyki Dolne, Baranów Sandomierski, Kuryłówka, Sanok, Laszki.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4