ZUS przypomina: Czas na zgłoszenie do „małego ZUS-u” tylko do 8 stycznia!

KATEGORIA: GOSPODARKA / 7 stycznia 2019

Fot. Materiały ZUS

Tylko do wtorku, 8 stycznia jest jeszcze czas na zgłoszenie do tzw. „małego ZUS-u”. Z nowej ulgi przedsiębiorcy mogą skorzystać od 1 stycznia 2019 r.

- Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni - wyjaśnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podkarpackim.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyli okres ulgi „preferencyjne składki” mają czas na zgłoszenie do 8 stycznia.

Według danych ZUS do godz. 11.00 w poniedziałek, 7 stycznia na Podkarpaciu wpłynęło 3647 zgłoszeń do „małego ZUS-u”. W samym Oddziale ZUS w Rzeszowie było to 1044 zgłoszenia.

Co oznacza „mały ZUS”?

Aby skorzystać z tego uprawnienia, działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych oraz przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym - jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 r. to kwota 63 000 zł).

„Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję.

Kto może skorzystać z nowej ulgi?

Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:

• jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),

• w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,

• przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,

• nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),

• prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,

• nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",

• nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

- Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmujemy każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień - wyjaśnia Wojciech Dyląg.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS”, ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start i/lub preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności.

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne czyli „małego ZUS” lub innych ulg, powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

Szczegółowe informacje znaleźć można także na www.zus.pl oraz uzyskać bezpośrednio u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4