Terytorialsi podsumowali miniony rok, m.in. walkę z covid i powodzią w regionie

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 6 stycznia 2021

Fot. Paulina Lęcznar

Jak poinformował nas kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Terytorialnej Im. Płk. Łukasza Cieplińskiego, rok 2020 był szczególnie intensywny dla 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Minął również pod znakiem próby bycia w gotowości żołnierzy do podjęcia walki z epidemią SARS-CoV-2. Już 18 marca ta formacja zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, tym samym rozpoczynając operację pk. „Odporna Wiosna”. Jej celem było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności naszego regionu. Prowadzone działania skupione były na wsparciu administracji rządowej, samorządowej, placówek medycznych i sanitarnych, Agencji Rezerw Materiałowych, Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Żołnierze zaangażowani byli również w bezpośrednie niesienie pomocy kombatantom i osobom z podziemia niepodległościowego, ludziom starszym oraz różnym instytucjom pozarządowym.

Mimo pandemii nie zaprzestali działalności szkoleniowej

Pomimo wymagającej sytuacji, jaką stworzyła walka z groźnym wirusem i utrudnieniami z tym związanymi oraz nie zaprzestając pomocy w walce z pandemią, pododdziały Brygady odbyły po 6 szkoleń rotacyjnych w ramach prowadzonej działalności przeciwkryzysowej oraz podtrzymującej wyszkolenie. W drugiej połowie sierpnia 33. Batalion Lekkiej Piechoty z Dębicy przeprowadził innowacyjne szkolenie zintegrowane. Każda kompania przez 14 dni szkoliła się w swoich rejonach odpowiedzialności, w powiatach: dębickim, mieleckim, jasielskim, ropczycko – sędziszowskim i strzyżowskim.

Fot. Paulina Lęcznar

Wydzielone siły z 3. Podkarpackiej Brygady OT w dniach od 9 do 19 czerwca wzięły udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami w ramach szkolenia ANAKONDA-20. Główne zadania prowadzono na poligonie w Nowej Dębie i Lipie. W jednym z epizodów ćwiczenia pod kryptonimem Karakal-20, żołnierze z Rzeszowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty ubezpieczali rejon pokonywania przeszkody wodnej na rzece San w miejscowości Radomyśl nad Sanem. Terytorialsi współpracowali również z pododdziałami 10. Brygady Kawalerii Pancernej oraz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

10 czerwca był bardzo ważnym dniem dla żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie oni jako pierwsi spośród żołnierzy brygad WOT w Polsce wykonali strzelanie z najnowocześniejszego moździerza piechoty LMP-2017. Strzelanie wykonano na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, w obecności przedstawiciela Zakładów Mechanicznych Tarnów. Podkarpacka Brygada lekkie moździerze piechoty LMP-2017 otrzymała jako pierwsza z jednostek pierwszego etapu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

20 grudnia zakończyła się II edycja kursu podoficerskiego „SONDA” zorganizowana w Nisku dla żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy w październiku zostali zakwalifikowani do wzięcia w nim udziału. Było to innowacyjne szkolenie, gdyż po raz pierwszy za organizację szkolenia teoretycznego i praktycznego odpowiedzialni byli instruktorzy OT, którzy niespełna rok temu ukończyli I edycje tego kursu. Egzamin końcowy pozytywnie zaliczyło 50 ochotników. Wszyscy żołnierze po mianowaniu na pierwszy stopień podoficerski zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku.

Podkarpaccy terytorialsi na polu walki z COVID-19

Terytorialsi mieli dużą ilość zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz obszernym zaangażowaniem żołnierzy w pomoc na różnych płaszczyznach. Dowództwo Brygady zadbało o powołanie naszych kandydatów do służby w pododdziałach bojowych oraz wsparcia i dowodzenia. W 2020 r. 3.PBOT przeprowadziła 6 powołań ochotników na szkolenie podstawowe i wyrównawcze. W sumie do Brygady dołączyło ponad 500 żołnierzy. Obecnie w Podkarpackiej Brygadzie OT służy blisko 3600 terytorialsów.

W 2020 r. wszystkie pododdziały 3. Brygady OT zostały doposażone w karabinki GROT. Część pododdziałów otrzymała pierwszą transzę pistoletów VIS-100 produkowanych przez Fabrykę Broni „Łucznik” w Radomiu. W czwartym kwartale 2020 r. do 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie trafiło blisko 400 najnowszych hełmów typu „HP-05”. Ich producentem jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. Wszystkie firmy, które dostarczyły zaopatrzenie militarne dla naszej Brygady wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pod koniec roku Brygada otrzymała także 10 Fordów Rangerów XLT.

Fot. Paulina Lęcznar

Z każdym dniem minionego roku wzrastał zakres wsparcia, jakiego żołnierze Brygady udzielali w ramach operacji „Trwała Odporność”. W związku z tym nastąpiła konieczność zwiększenia liczby żołnierzy z kompetencjami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, umiejętnością prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz obsługi wózków widłowych. Finalnie w drugiej połowie grudnia dodatkowe kompetencje z KPP uzyskało 120 terytorialsów, z obsługi wózków widłowych ponad 100, a prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych ponad 200. W sumie w Podkarpackiej Brygadzie służy już blisko 400 żołnierzy z uprawnieniami medycznymi.

Żołnierze podczas działalność przeciwepidemiologiczna

W związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, końcem czerwca 2020 r., WOT zakończył operację „Odporna Wiosna”, jednocześnie rozpoczynając walkę z COVID-19 w ramach akcji pk. „Trwała Odporność”. Ta operacja skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów i wojewodów w taki sposób, aby panować nad transmisją wirusa. Żołnierze 3. PBOT nie zaprzestali niesienia pomocy potrzebującym. Działania wspierające żołnierzy zostały ukierunkowane na pomoc dla 78 kombatantów i seniorów. Obecnie terytorialsi realizują akcję #ObiadyDlaBohaterów. Organizatorami są „Fundacja nie zapomnij o nas”, „Stowarzyszenie Odra-Niemen”, „Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego” oraz Federacja Patriotyczna. Aktualnie dostarczamy 14 obiadów na terenie Rzeszowa, Łańcuta oraz powiatu niżańskiego.

Fot. Paulina Lęcznar

Żołnierze w czasie operacji „Trwała odporność” niosą pomoc w szpitalach i placówkach medycznych. Organizują kordony sanitarne, mierzą temperaturę przy wejściu, jak również wspierają prace administracyjne. Terytorialsi przede wszystkim odciążają medyków w codziennych obowiązkach po to, aby mogli oni wykonywać czynności związane stricte z pomocą medyczną.

Na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart od początku kwietnia Brygada delegowała 4 a niekiedy 6 zespołów medycznych do wsparcia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Żołnierze pobierali wymazy mobilnie w domach osób przebywających w kwarantannie, DPS, wyznaczonych placówkach medycznych, metodą „drive thru” oraz „walk thru”. W sumie do tej pory nasi medycy pobrali blisko 15 tys. wymazów. Obecnie wspieramy również punkty poboru wymazów organizowane przy placówkach medycznych. Od maja trzy zespoły medyczne z Podkarpacia przez 4 tygodnie włączało się do działania na terenie województwa śląskiego wspierając 13. ŚBOT w pobieraniu wymazów od górników i ich rodzin. Dziennie jeden zespół pobierał blisko 300 wymazów metodą „Drive thru”.

W listopadzie żołnierze 3. PBOT rozpoczęli operację odbioru próbek SARS-CoV-2 z 27 podkarpackich szpitali i transportu ich do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie. Codziennie wyznaczone zespoły terytorialsów z Rzeszowa, Niska, Dębicy, Jarosławia i Sanoka wyruszali pojazdami po odbiór próbek, a następnie przewozili je do Stacji Epidemiologicznej.

Na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ponad 80 żołnierzy OT codziennie prowadziło monitoring osób objętych kwarantanną. To przedsięwzięcie realizowali poprzez wspólne patrole z policją lub samodzielne monitorowanie odizolowanych mieszkańców. W miarę możliwości do pomocy policji kierowani byli żołnierze posiadający przeszkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W grudniu Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowało także projekt pod hasłem „Łączymy na Święta”. Od 21 do 24 grudnia żołnierze Podkarpackiej Brygady OT zorganizowali 173 video połączenia w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej dla osób starszych, przebywających w izolacji z powodu pandemii i zmuszonych spędzać czas świąteczny z dala od bliskich.

W tym trudnym czasie 3. Brygada wspomagała również Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Żołnierze regularnie oddawali krew, której brakowało szczególnie na początku epidemii. W tym okresie zorganizowaliśmy trzykrotnie pobieranie krwi mobilnie w krwiobusie. W czasie pandemii żołnierze oddali 798 litrów krwi. W sumie od początku powstania 3.PBOT krew oddało 2900 terytorialsów, odprowadzając do banku RCKiK 1305 litrów krwi.

Żołnierze Brygady w okresie pandemii, w 2020 r., prowadzili dystrybucję dużych ilości środków ochrony indywidualnej w postaci płynów dezynfekujących, kombinezonów, fartuchów medycznych i chirurgicznych, maseczek, rękawiczek, jak również żywności. W tym czasie zaopatrywaliśmy 192 podmioty administracji publicznej, 34 placówki medycznych oraz organizacje non-profit z Podkarpacia.

Fot. Paulina Lęcznar

Terytorialsi w służbie powodzianom z Podkarpacia

23 czerwca 2020 r. żołnierze 3. PBOT wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęli działania pomocowe mieszkańcom podtopionych domostw w miejscowości Bircza, Sufczyna, Lipa i Malawa z pow. przemyskiego. W kolejnych dniach ich działania przeciwpowodziowe rozszerzyły się na powiaty przeworski, rzeszowski, łańcucki i jasielski. Każdej doby zaangażowanych było blisko 500 terytorialsów. Bywały dni gdzie wsparciem służyło blisko 800 podkarpackich terytorialsów. Żołnierze wraz ze strażakami oraz żołnierzami wojsk operacyjnych pomagali powodzianom w usuwaniu skutków podtopień w gospodarstwach domowych, udrażnianiu gminnych i powiatowych dróg dojazdowych oraz rzek. Ponadto żołnierze 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy wraz z żołnierzami 21. BSP dostarczyli do dwóch najbardziej poszkodowanych rodzin z Trzcinicy wojskowe kontenery mieszkalne i sanitarne.

Red.

Fot. Paulina Lęcznar

Fot. Paulina Lęcznar

Fot. Paulina Lęcznar

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4