Już od 14 lutego rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie rzeszowskim

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 12 lutego 2024

Fot. gov.pl

Od 1 lutego ruszyła w Polsce i na Podkarpaciu kwalifikacja wojskowa. Na terenie powiatu rzeszowskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w terminie od 14 lutego do 15 kwietnia 2024 r. Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Rzeszowie będzie budynek Osiedlowego Domu Kultury w Rzeszowie, przy ul. Kochanowskiego 29.

Podział na gminy:

Gmina Chmielnik – 14, 15 lutego

Gmina Hyżne – 15, 16 lutego

Gmina Świlcza – 19, 20, 21, 22 lutego

Gmina Błażowa – 23, 26 lutego

Gmina Głogów Małopolski – 27, 28, 29 lutego, 1, 4 marca

Gmina Tyczyn – 4, 5, 6 marca

Gmina Miasto Dynów – 7 marca

Gmina Dynów – 8, 11 marca

Gmina Sokołów Małopolski – 12, 13, 14, 15 marca

Gmina Trzebownisko – 18, 19, 20, 21, 22 marca

Gmina Boguchwała – 22, 25, 26, 27, 28 marca

Gmina Kamień – 2, 3 kwietnia

Gmina Krasne – 4, 5, 8 kwietnia

Gmina Lubenia – 8, 9 kwietnia

W dniach 10, 11, 12, 15 kwietnia do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2005 r.;

– mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej;

– osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Każdy stawiający się przed komisją powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, dokumentację medyczną albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej bez uzasadnionej przyczyny, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, Wójt lub Burmistrz z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego Komisji Lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji nakłada na tą osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim, odmówi udzielenia informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej, osoba taka zgodnie z art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

UWAGA:

Można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do komisji osoby:

– w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

– zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku tych osób, rodzic lub opiekun prawny dostarcza w ich imieniu wymagane dokumenty do komisji.

Osoby, które w terminie wskazanym w wezwaniu nie mogą stawić się na kwalifikacji wojskowej (np. z powodu choroby, egzaminów, itp., ) powinny wcześniej skontaktować się z organem wzywającym (Wójt, Burmistrz) lub bezpośrednio z Komisją Lekarską Nr 2 w Rzeszowie (nr tel. 17 23 00 654) celem ustalenia nowego terminu stawiennictwa.

Czynności składające się na przebieg kwalifikacji wojskowej:

1. Sprawdzenie tożsamości osób podlegających kwalifikacji.

2. Założenie ewidencji wojskowej.

3. Określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej:

– wypełnienie ankiety psychologicznej

– badanie psychologiczne kończące się wydaniem zaświadczenia

– badanie ogólne kończące się wydaniem orzeczenia o zdolności do służby wojskowej.

4. Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej

5. Nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Kategorie służby wojskowej:

Kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, tj. służby wojskowej lub służby w rezerwie.

Kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej.

Kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej.

Kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rzeszowie będą działały jeszcze dwie powiatowe komisje lekarskie:

- w terminie od 26.02.2024 r. do 19.04.2024 r. - Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Rzeszowie z siedzibą w budynku Przychodni SP ZOZ Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21, obejmującą zasięgiem działania miasto Rzeszów na prawach powiatu;

- w terminie od 26.02.2024 r. do 22.03.2024 r. - Powiatowa Komisja Lekarska w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych - Bursa Szkolna w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51D, obejmującą zasięgiem działania powiat łańcucki.

Red.

Fot. Powiat Rzeszowski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4