Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w podkarpackiej KAS

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 20 czerwca 2024

Fot. KAS

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w województwie podkarpackim. Na kandydatów czeka 29 wolnych stanowisk w strukturach Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu. Do 26 czerwca br. można składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.

- Przewidywane miejsca pełnienia służby to Oddział Celny w Medyce (14 etatów) i Oddział Celny w Krościenku (15 etatów) - informuje podkom. Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

Kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania m.in. test wiedzy, psychologiczny, sprawności fizycznej, test kompetencyjny i rozmowa kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje także ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej, a także sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i innych kartotekach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Co oferuje KAS?

- Po przyjęciu do służby oferujemy uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień zaczynające się od 5 724 zł brutto, dodatki przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, równoważnik za dojazdy, a także nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania - przekazuje podkom. Edyta Chabowska.

Jak aplikować?

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie: Informacja nr 1/2024 z 18 czerwca 2024 r. o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Fot. KAS

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

W trakcie służby przygotowawczej, która trwa 2 lata, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej ma obowiązek: zdania egzaminu z wybranego języka obcego i odbycia 3 miesięcznego zasadniczego kursu zawodowego we wskazanym ośrodku szkoleniowym Krajowej Szkoły Skarbowości. W ramach służby przygotowawczej funkcjonariusz uczestniczy w podstawowym kursie z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz w podstawowym kursie strzeleckim.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4