Radni sejmiku Podkarpacia za budową CPK: Przełom dla rozwoju gospodarczego

KATEGORIA: POLITYKA / 27 maja 2024

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęli w trakcie poniedziałkowej sesji (27 maja) stanowisko w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). - Traktujemy to przedsięwzięcie jako historyczną i cywilizacyjną szansę rozwojową dla Polski - czytamy w dokumencie.

Druga sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego siódmej kadencji rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego – Krzysztofa Ignaczaka (nieobecnego w czasie pierwszej sesji). Radni dokonali także zmian w składach sejmikowych komisji, przyjęli stanowisko w sprawie CPK, podjęli także uchwałę o drugiej edycji programu stypendialnego Poszerzając horyzonty.

Radni za CPK

Jednym z pierwszych punktów sesji było przyjęcie stanowiska w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego autorstwa klubu Prawa i Sprawiedliwości. Projekt odczytał przewodniczący klubu radnych PiS, Marcin Fijołek, który przekonywał, że CPK to wymierne korzyści dla kraju i regionu, bo oprócz rozwoju ruchu pasażerskiego CPK gwarantuje również rozwój transportu cargo, budowę sieci połączeń kolejowych oraz tysiące miejsc pracy.

- Powinniśmy wysłać jasny sygnał do Warszawy, że ten port powinien być budowany – przekonywał radny Marcin Fijołek, prosząc wszystkich radnych o przyjęcie stanowiska.

O znaczeniu tej inwestycji dla Podkarpacia mówili też inni radni. Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał, że otworzy on region komunikacyjnie, poprzez budowę szybkich połączeń kolejowych. - To stanowisko jest ważne dla mieszkańców Podkarpacia – apelował wicemarszałek Pilch.

Krytycznie do konkretnych zapisów projektu odnosili się radni opozycji z Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Szczególnie ostro wypowiadał się przewodniczący klubu KO Krzysztof Kłak, który rozszerzał dyskusję o wątki związane ze stanem spółek kolejowych. Zarzucał m.in. przedstawicielom PiS, że w czasie rządów tego ugrupowania spółka PKP Cargo została doprowadzona „na skraj bankructwa”.

Ponieważ padła propozycja by stanowisko zostało przyjęte przez aklamację dłuższą chwilę trwało uzgadnianie kompromisowej wersji dokumentu akceptowalnej dla przedstawicieli opozycji. Ostatecznie udało się wypracować wersję ze złagodzonymi w stosunku do pierwotnego projektu zapisami.

W stanowisku o CPK znalazł się między innymi taki zapis:

„Centralny Port Komunikacyjny rozumiany w kategoriach wielkiego, międzynarodowego hubu lotniczego w Baranowie oraz nowych tras kolejowych łączących wszystkie regiony kraju z pewnością należy uznać za projekt odpowiadający naszym ambicjom i potrzebom. Traktujemy to przedsięwzięcie jako historyczną i cywilizacyjną szansę rozwojową dla Polski. Dzięki realizacji tej inwestycji polska gospodarka otrzyma instrument, który pozwoli w stopniu bezprecedensowym zwiększyć jej konkurencyjność oraz odporność w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym.”

W dokumencie czytamy też:

„Radni Województwa Podkarpackiego wyrażają głębokie przekonanie, że realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego przy uwzględnieniu interesów poszczególnych regionów oraz lokalnych społeczności będzie stanowić przełom dla rozwoju gospodarczego Polski, poprawy bezpieczeństwa, wzrostu dochodów a także jakości i komfortu komunikacji.”

Pomoc dla Ukrainy i Rzeszowa

Radni podjęli uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy o wartości 220 tys. złotych regionom partnerskim województwa podkarpackiego z Ukrainy, na organizację letniego wypoczynku, na terenie Podkarpacia, dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów. Kolonia będzie skierowana do dzieci z obwodów lwowskiego, iwano – frankiwskiego, zakarpackiego, tarnopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zostały przymusowo przesiedlone z terenów objętych działaniami zbrojnymi na zachód Ukrainy, dzieci żołnierzy oraz dzieci, które straciły bliskiego członka rodziny w wyniku konfliktu zbrojnego.

Samorząd województwa udzielił także wsparcia miastu Rzeszów w wysokości ponad 184 tys. złotych na sfinansowanie usługi przygotowania i przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego na projekt kompleksu obiektów kultury pn. „Biblioteka Nowa”. Taką sama kwotę na ten cel przeznaczy samorząd miasta.

W czerwcu 2023 roku został podpisany list intencyjny, w którym Samorząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zadeklarowały wspólną realizację wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest budowa „Biblioteki NOWA”. Inwestycja ma stanowić kompleks obiektów kultury, obejmujący siedzibę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz salę koncertową z częścią eventowo – seminaryjną. Nowe obiekty mają powstać na gruncie należącym do gminy Rzeszów, położonym w rejonie al. Piłsudskiego i ul. Towarnickiego. Województwo podkarpackie oraz miasto Rzeszów zobowiązały się do wspólnego finansowania przygotowania oraz realizacji tej inwestycji.

Ponad milion złotych decyzją radnych trafi jako pomoc dla podkarpackich samorządów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. Pomoc finansowa, która trafi do gmin, zostanie wykorzystana na współfinansowanie zadań realizowanych w sołectwach uczestniczących w tym programie. W ramach prowadzonego naboru po przeprowadzeniu oceny sporządzono listę rankingową, na której znalazło się 84 wnioskodawców. Umowy z wnioskodawcami zostaną zawarte w kolejności wynikającej z listy, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie województwa.

Radni wyrazili również zgodę na przyznanie pożyczek muzeom, które są jednostkami samorządu województwa. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie otrzyma pożyczkę w wysokości ponad 216 tys. złotych na remont zachodniego i południowego skrzydła budynku oraz 75 tys. złotych na prace instalacyjne. Muzeum Podkarpackie w Krośnie otrzyma pożyczkę w wysokości 1,2 mln złotych w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027. Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu otrzyma pożyczkę w wysokości blisko 50 tys. złotych na realizację projektu: Wykorzystanie e-usług w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu”. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie konkurencyjnym w ramach naboru wniosków programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Stypendia dla uczniów

Decyzją radnych przeprowadzona zostanie również druga edycja programu stypendialnego – Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych oraz dla uczniów szkół licealnych. Oba projekty będą realizowane przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach programu regionalnego - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Programy skierowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uczących się w szkołach zawodowych oraz ogólnokształcących, które mają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu planuje się wsparcie stypendialne dla 475 uczniów szkół zawodowych i 460 uczniów szkół licealnych. Wartość całkowita obu programów stypendialnych to prawie 6,5 mln złotych. Wsparcie unijne z FEP na oba projekty wyniesie ponad 5,3 mln złotych. Dofinansowanie na oba programy stypendialne samorząd pozyskał także z budżetu państwa.

Z funduszy unijnych w ramach FEP realizowany też będzie program stypendialny: Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uczący się w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, którzy osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na poziomie min. wojewódzkim.

W ramach projektu wsparciem stypendialnym objętych zostanie 480 uczniów szkół podstawowych. Wartość projektu to 2,7 mln złotych z czego 2,3 mln zł to dofinansowanie unijne z FEP.

Wszystkie trzy programy stypendialne – Poszerzając horyzonty – będą realizowane przez rok od sierpnia 2024 r. do sierpnia 2025 roku. Nabór wniosków ruszy jesienią tego roku.

W czasie sesji radni dokonali także zmian w budżecie. Zmniejszyli plan wydatków na niektóre inwestycje ze względu na konieczność przeniesienia części zadań na kolejne lata, a także ze względu na oszczędności, które powstały w trakcie realizacji niektórych zadań.

Ustalono też plan wydatków na nowe zadania, między innymi na „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej 2024-2026 o 600 tys. złotych, a także na zakup systemu fotowoltaicznego dla muzeum w Sanoku za prawie 130 tys. złotych. Zwiększono też wydatki na zadania już ujęte w budżecie: dodatkowe 8,7 mln złotych samorząd przeznaczy na budowę tunelu kolejowego w Łańcucie, a dodatkowe 3 mln złotych samorząd województwa przeznaczy na remonty cząstkowe nawierzchni na drogach.

Także w poniedziałek, w godzinach popołudniowych rozpoczęła się kolejna, trzecia uroczysta sesja sejmiku zorganizowana w Muzeum-Zamku w Łańcucie z okazji jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Opr. Red.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4