Dotacje dla młodych osób bezrobotnych. Nabór rusza 4 marca w WUP Rzeszów

KATEGORIA: GOSPODARKA / 24 lutego 2024

Fot. sigre/Pixabay.com

Startuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" – projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy z Podkarpacia.

- Projekt ma za zadanie zaktywizowanie większej liczby osób młodych, które rozpoczną prowadzenie własnej firmy, a tym samym przyczynią się do wzrostu liczby przedsiębiorstw na Podkarpaciu - wyjaśnia Krzysztof Powrózek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Wsparcie dla osób młodych, do 29. roku życia, będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Całkowita wartość projektu to kwota 153 577 952,00 złotych, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 129 900 452,00 złotych, a wkład własny 23 677 500,00 złotych.

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz wszystkie podkarpackie powiatowe urzędy pracy.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród ludzi młodych z Podkarpacia poprzez udzielenie minimum 2740 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w okresie do 31 grudnia 2029 roku.

Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, w wieku 18-29 lat, mieszkające w województwie podkarpackim, w tym również z obszarów o słabszych perspektywach rozwojowych oraz strategicznej interwencji to jest na obszarze objętym Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto oraz na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega i Przeworska.

Wsparcie osób bezrobotnych w ramach projektu realizowane będzie w sposób i na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt ma na celu realizację kompleksowego wsparcia dotacyjnego dla osób młodych bezrobotnych, poprzez realizację poniższych działań:

• identyfikację potrzeb oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika projektu pod kątem posiadania kompetencji/preferencji zawodowych predysponujących do prowadzenia działalności gospodarczej,

• ocenę kompetencji cyfrowych i w razie potrzeby ich podniesienie,

• szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej prowadzące do zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

• przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnej możliwej do udzielenia na moment ogłoszenia naboru,

• zapewnienie innych usług w tym obszarze, wynikających z w/w ustawy.

Dokumenty projektowe oraz informacja o naborze będą dostępne od 4 marca 2024 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, link: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/ → w zakładce Urząd → Realizowane projekty oraz w Biurze Projektu, Oddziałach Zamiejscowych WUP Rzeszów, a także u wszystkich Partnerów Projektu, czyli Powiatowych Urzędach Pracy z Podkarpacia.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr telefonu: (17) 77 37 153, (17) 77 37 152, (17) 74 32 868 lub (17) 85 09 223.

Jesienią 2023 roku na Podkarpaciu zakończył się Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Na aktywizację osób młodych, do 29 roku życia, WUP Rzeszów otrzymał środki w wysokości 197 000 000 EUR (929 052 000 PLN).

Wsparciem z PO WER objęto 74 873 osoby, w tym 2 377 osób z niepełnosprawnościami. Staże u pracodawców odbyło 44 221 osób, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 9 672 osoby, a środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy trafiły do 2 242 osób. Blisko 54 tysiące osób młodych z Podkarpacia znalazło zatrudnienie, program zniwelował najczęstsze bariery blokujące rozwój młodych osób. Kompleksowość wsparcia z PO WER ułatwiła znalezienie stabilnej i rozwojowej pracy.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4