Innowacyjna polska technologia. Debatowano o niej w instytucie w Porto

KATEGORIA: GOSPODARKA / 21 marca 2019

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że co roku na całym świecie do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastikowych odpadów. Duża część z nich nie ulegnie biodegradacji, lub będzie ona trwać nawet kilkaset lat. Dlatego tak ważną sprawą jest rozwiązanie kwestii recyklingu odpadów polimerowych, takich jak butelki PET, plastikowe opakowania czy jednorazowe reklamówki. Okazuje się, że innowacyjne rozwiązanie w tej dziedzinie zostało opracowane przez firmę wywodzącą się z Podkarpacia.

W dniu 26 lutego 2019 roku w Instituto Superior de Engenharia do Porto (Wyższy Instytut Inżynierii w Porto) odbyła się debata międzynarodowa poświęcona zagadnieniom związanym z realizacją Projektu pn. Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych (LIFE EMU NEW).

W debacie po stronie wywodzącej się z Podkarpacia firmy Flukar Sp. z o.o. udział wzięli:

1. Grzegorz Nieradka, zastępca koordynatora projektu ds. technicznych,

2. Dariusz Żłobiński, specjalista ds. procesu technologicznego,

3. Małgorzata Miernik, specjalista ds. monitoringu realizacji projektu,

4. Artur Praisnar, kierownik zakładu produkcyjnego w Kędzierzynie-Koźlu.

Przed rozpoczęciem debaty Małgorzata Miernik omówiła założenia Programu LIFE jako jedynego instrumentu finansowego Unii Europejskiej poświęconego wyłącznie projektom z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Następnie głos zabrał zastępca koordynatora projektu ds. technicznych. W trakcie debaty wygłoszone zostały dwa referaty:

1. Innovative technology for the production of double-modified bitumen emulsions in the development policy of Flukar Sp. z o. o., Grzegorz Nieradka, Technical Deputy Project Coordinator, II International Debate, Portugal, Porto, 26 February 2019

2. Polymer waste management during production of innovative, double-modified asphalt emulsion, Dariusz Żłobiński, Technological Process Specialist

W pierwszym wystąpieniu omówiony został rynek tworzyw sztucznych oraz odpadów polimerowych w Polsce. Następnie zwrócono uwagę na aspekt innowacyjny realizowanego Projektu LIFE EMU NEW omawiając wybrane zagadnienia z raportów badawczych opracowanych przez Politechnikę Krakowską. Szczegółowo omówiono mechanizm wytwarzania nanowłókien polimerowych prezentując schemat stanowiska do elektroprzędzenia. Uczestnicy debaty mogli także zapoznać się ze schematem ideowym pilotażowej instalacji do wytwarzania podwójnie modyfikowanych emulsji asfaltowych. Zastępca koordynatora projektu omówił szczegółowo przebieg procesu w poszczególnych węzłach technologicznych. Zaprezentowano także zdjęcia z budowy oraz z rozładunku elementów instalacji. Duże zainteresowanie wzbudziło w widzach schematyczne zestawienie organizacji i wizji polityki rozwoju firmy Flukar będącej beneficjentem Programu LIFE.

- Główna idea w polityce firmy, tj. przekształcenie odpadu w pełnowartościowy produkt, odzwierciedla realne wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju oraz idei gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi nam Grzegorz Nieradka pełniący funkcję zastępcy koordynatora projektu. Przedstawiono również wartości liczbowe i parametry, będące dowodem na efektywność proekologiczną rozwiązania technologicznego. Na koniec omówiono korzyści dla drogownictwa i podsumowano całość przedstawionych zagadnień.

W drugim referacie przedstawiono globalny rozwój branży tworzyw sztucznych oraz porównano poziom zagospodarowania odpadów polimerowych w Polsce i Unii Europejskiej. Wymieniono także podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie branż zajmujących się rynkiem odpadów. Zwrócono szczególną uwagę na różne rodzaje recyklingu odpadów, omawiając kolejno recykling materiałowy, recykling surowcowy oraz recykling energetyczny. Omówione zostały obecnie stosowane modyfikatory lepiszczy asfaltowych, które cechują się doskonałymi parametrami, ale ich mankamentem jest sposób wytwarzania w wysokoenergetycznych, a zatem nie ekologicznych, procesach petrochemicznych. Na koniec poddano pod dyskusję sposób funkcjonowania węzła upłynniania, oczyszczania i modyfikacji polimerów odpadowych ze względu na konieczność zlecenia Politechnice Krakowskiej opracowania w zakresie doprecyzowania parametrów.

W debacie udział wzięło kilkadziesiąt osób, głównie studenci, nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele firm Rectus oraz Vinco i Flukar. Po wygłoszonych referatach podjęto żywą dyskusję na temat potencjału rozwiązania technologicznego zaproponowanego przez Flukar. Uczestnicy zwracali uwagę na aspekt ekologiczny rozwiązania, ale zainteresowali się także innowacyjnymi elementami tj. węzłem wytwarzania nanowłókien polimerowych oraz zastosowaniem nanokrzemionki do modyfikacji polimeru odpadowego.

Przypomnijmy. Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych jest wysoce zaawansowanym pod względem technicznym i ekologicznym przedsięwzięciem realizowanym przez firmę Flukar, którego głównym celem jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii pozwalającej uzyskać emulsje asfaltowe modyfikowane nanostrukturami z polimerów odpadowych. Produkt ten będzie charakteryzował się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w budownictwie drogowym. Realizacja tego celu nastąpi poprzez wybudowanie pilotażowej instalacji pozwalającej na uzyskanie skalowalności do skali przemysłowej. Będące w toku realizacji innowacyjne rozwiązania techniczne zakładają współdziałanie czterech węzłów technologicznych:

1) Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego,

2) Węzeł produkcji nanowłókien,

3) Węzeł upłynniania, oczyszczania i modyfikacji polimerów odpadowych,

4) węzeł produkcji emulsji.

O proekologicznej wartości projektu bez wątpienia świadczy fakt wykorzystania na dużą skalę polimerów odpadowych do produkcji modyfikatorów lepiszcza asfaltowego oraz wytwarzania nanowłókien, które stanowić będą dodatkowy, innowacyjny sposób poprawy właściwości emulsji asfaltowych. Więcej informacji na stronie www.emunew.pl

Red.

Zdjęcia: Maciej Kanik

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4