276 wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na Podkarpaciu

KATEGORIA: INWESTYCJE / 18 września 2020

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W sierpniu zakończył się nabór wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość środków na rok 2021, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w województwie podkarpackim, wynosi 164 mln 225 tys. 168,96 zł (łącznie w całym kraju środki FDS na 2021 to kwota 3 mld 200 mln zł.)

- Do naszego naboru zgłosiło się ostatecznie 276 wniosków, w tym 216 wniosków złożonych przez gminy oraz 60 wniosków złożonych przez powiaty - poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Globalnie wartość inwestycji zgłoszonych przez gminy wynosi 415,2 mln zł, to ok. 256 km dróg, natomiast tych złożonych przez powiaty 471,6 mln zł, co przekłada się na ok. 206 km dróg. To zaś oznacza, że z pieniędzy jakimi dysponuje w ramach FDS Podkarpacie uda się zrealizować tylko część wniosków samorządów.

- Po wstępnym etapie oceny formalnej wniosków w tej chwili trwa ocena merytoryczna - powiedziała wojewoda Ewa Leniart. - Po jej zakończeniu, myślę, że to dokona się do 15 października prześlemy listę rankingową wniosków złożonych przez gminy oraz przez powiaty za pośrednictwem ministra infrastruktury do zatwierdzenia przez prezesa Rady Ministrów.

Oceną merytoryczną zajmuje się specjalna komisja działająca przy wojewodzie. - Spowoduje ona stworzenie listy określającej priorytety, które z wniosków należy realizować i w jakiej kolejności - wyjaśniła Ewa Leniart.

W ramach naboru gminy mogły złożyć 2 wnioski, natomiast powiaty oraz miasta na prawach powiatu 3 wnioski.

Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w przedziale od 50 do 80 proc. wartości zadania w zależności m.in. od dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego.

Jak dodała wojewoda, jest szansa, że zgodnie z dotychczasową praktyką pula środków dla województwa podkarpackiego może być zwiększona przez premiera. - Ponieważ ma on pewną rezerwę z globalnej puli środków z Funduszu Dróg Samorządowych - stwierdziła wojewoda. - Z reguły nie zmieniano kolejności realizacji poszczególnych inwestycji zaproponowanych przez wojewodę natomiast zmianie ulegał poziom dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 30 mln zł.

Zatwierdzenie listy przez premiera nastąpi prawdopodobnie wiosną i wtedy zostaną także (po uchwaleniu budżetu) uruchomione środki finansowe na inwestycje samorządów.

Nabór wniosków dotyczy zadań, których realizacja rozpocznie się w 2021 r. Są wśród nich zadania roczne i wieloletnie. Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć kwoty 66 mln 585 tys. 127,65 zł (począwszy od 2022 roku). W ramach tego limitu na zadania wieloletnie wojewoda uwzględni zobowiązania wynikające z już zawartych umów wieloletnich. Zadanie wieloletnie musi być zakończone do roku 2029.

W roku 2020 województwo dysponuje podobną kwotą w ramach FDS – niespełna 165 mln zł. - Praktycznie wszystkie wnioski złożone przez powiaty zostały zrealizowane i otrzymały dofinansowanie na odpowiednim poziomie - podsumowała wojewoda realizację programu w roku bieżącym. - Jeśli chodzi o gminy to jest jeszcze złożonych sześć wniosków i one także mają szansę na otrzymanie dofinansowania.

Dzięki uzyskanym w procesie kontraktacji zadań oszczędnościom poprzetargowym kolejne zadania z listy rezerwowej są wprowadzone na listę podstawową – do zakontraktowania pozostało jeszcze 10 zadań gminnych z listy rezerwowej. Urzędnicy wojewody przewidują, że do końca października zadania te zostaną wprowadzone na listę podstawową.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4