2,265 mld euro dla Podkarpacia! Program FEP zatwierdzony przez KE

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 5 grudnia 2022

Fot. Karol Woliński

W poniedziałek (5 grudnia) marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl przekazał świetną wiadomość dla naszego województwa. Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 warty ponad 2,265 mld euro. Pierwsze nabory do projektów mają wystartować początkiem przyszłego roku.

2,2 mld euro dla Podkarpacia

Prace nad kształtem nowego programu operacyjnego w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 rozpoczęły się już w 2019 roku. Jak podkreślał w poniedziałek marszałek Władysław Ortyl, opracowanie programu było skomplikowanym procesem wiążącym się z wieloma spotkaniami, rozmowami, konsultacjami i uzgodnieniami. W lipcu rozpoczęły się negocjacje w sprawie przyjęcia programu z Komisją Europejską. Początkiem grudnia samorząd województwa otrzymał decyzję o zatwierdzeniu.

- Jesteśmy trzecim regionem po województwie lubelskim i opolskim, który ma już zatwierdzony program operacyjny. Mowa o kwocie 2,2 mld euro, to bardzo dobra wiadomość, budżet będzie wyższy o 5 procent od zakończonej już perspektywy finansowej - podkreślał Władysław Ortyl.

Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 będzie składał się z dwóch części. 72 procent czyli 1,63 mld euro pochodzić będzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a 28 procent czyli 631 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Najwięcej środków zostanie przeznaczone na priorytet 7 obejmujący praktycznie całość wsparcia z EFS+ oraz priorytet 2 finansowany z EFRR dedykowany energetyce i zmianom klimatycznym.

Fot. Karol Woliński

Co udało się wywalczyć?

Jak podkreślał marszałek Władysław Ortyl, w trakcie negocjacji z KE udało się wywalczyć przede wszystkim zgodę, aby niemal połowę środków zapisanych na transport, przeznaczyć na budowę dróg.

- Udało nam się wywalczyć 49 procent środków na inwestycje drogowe jeżeli chodzi o projekty transportowe, gdzie głównie kładzie się nacisk na kolej. Do tego mamy możliwość wsparcia projektów drogowych w obszarach górskich stanowiących pośrednie połączenie do dróg wojewódzkich do sieci TEN-T - zaznaczył marszałek.

Oprócz tego, jak dodał Ortyl, udało się uzyskać zielone światło od KE w sprawie wsparcia dotacyjnego MŚP w obszarach przygranicznych z Ukrainą oraz utrzymania realizacji projektów dotyczących niestandardowych indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków.

Jakie wyzwania w ramach FEP?

Jak dodał dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Wojciech Magnowski ze środków EFRR dofinansowane będą inwestycje infrastrukturalne, łagodzące zmiany klimatyczne, poprawiające dostępność komunikacyjną województwa, ale także projekty zorientowane na transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

- Bardzo ważne będzie także zapewnienie dalszego rozwoju przedsiębiorczości w regionie, większe wykorzystanie technologii cyfrowych i rozwój Gospodarki 4.0. Do wyzwań stojących przed nami w nowej perspektywie finansowej zaliczamy: zwiększanie innowacyjności, walkę z zanieczyszczeniem powietrza oraz rozwój transportu kolejowego i publicznego. Duży nacisk położony zostanie też na działania oparte o OZE. Priorytetowe będzie przeciwdziałanie zmianom klimatu zgodnie z tzw. Europejskim Zielonym Ładem – stwierdził Wojciech Magnowski.

Fot. Karol Woliński

Pula środków z EFS+ odpowie m.in. na wyzwania społeczne i rynku pracy, które podobnie jak w innych regionach, dotyczyć będą głównie złagodzenia zdrowotnych i społeczno-gospodarczych skutków COVID-19 oraz wojny w Ukrainie. W tym obszarze zakładane są działania wspierające osoby bezrobotne, w tym długotrwale pozostające bez pracy. Planowana jest także pomoc dla pracowników branż, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku ze spadkiem lub przerwami w ich funkcjonowaniu. Przewiduje się także kontynuację istotnych dla regionu programów zdrowotnych.

W zakresie włączenia społecznego promowane będą działania mające na celu aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną oraz edukacyjną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspierana będzie także deinstytucjonalizacja usług, zwłaszcza dla osób starszych i schorowanych. Natomiast w sferze edukacji zapewnione zostanie wsparcie na podniesienie jakości nauczania w szkołach ogólnych i zawodowych. Zwrócona będzie przede wszystkim uwaga na rozwój kompetencji kluczowych, w tym proinnowacyjnych, kreatywnych, przedsiębiorczych i cyfrowych (programowania) przez uczniów. Samorząd województwa planuje także kontynuację wsparcia w zakresie rozwoju opieki przedszkolnej oraz podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych.

Pierwsze nabory w lutym

A kiedy można się spodziewać pierwszych naborów wniosków o dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej na Podkarpaciu? Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że wdrażanie programu będzie kolejnym poważnym wyzwaniem i rozpocznie się już początkiem przyszłego roku.

- W pierwszej połowie lutego będziemy mieli pierwsze posiedzenie komitetu nadzorującego ten program, wtedy zatwierdzone zostaną kryteria wyboru projektów, zaraz po tym ogłosimy pierwsze nabory - mówił marszałek Ortyl.

Jak zapowiedział marszałek, na początek ogłoszone zostaną konkursy dotyczące wsparcia rynku pracy, środowiska, edukacji, e-usług

- Chcemy także wesprzeć przedsiębiorców ze strefy przygranicznej, bo oni są w ciężkiej sytuacji w związku z sytuacją gospodarczą i polityczną. Sprawdzianem dla nas będzie rok 2025, kiedy musimy wydać już 12,5 procent kwoty programu, a niestety mamy opóźnienie o ponad rok we wdrażaniu funduszy - zauważył Władysław Oryl.

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4