Nie przerejestrowałeś pojazdu w 30 dni? Możesz zapłacić nawet 1000 zł kary

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 10 grudnia 2019

 

Najwięcej samochodów używanych sprowadzamy z Niemiec
Fot. Pixabay.com

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. Kto nie zarejestruje samochodu sprowadzonego z zagranicy w ciągu 30 dni, zapłaci karę w wysokości nawet 1000 zł.

„Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające karę pieniężną w wysokości od 200 zł do 1000zł za nieprzerejestrowanie pojazdu w 30-dniowym terminie.

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie rejestruje pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł” - informuje Urząd Miasta Rzeszowa.

Do tej pory osoba kupująca samochód z zagranicy miała na zarejestrowanie pojazdu 30 dni. W takim samym okresie należało poinformować starostę o nabyciu lub zbyciu samochodu. Ponieważ jednak przepisy te nie były obłożone żadną sankcją, były powszechnie ignorowane.

Stąd pomysł nowych przepisów, które mają m.in. na celu uporządkowanie danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Według szacunków, w bazie CEPiK liczącej ok. 24 mln pojazdów, blisko 1/4 to takie, które mają innych właścicieli niż wynika to z ewidencji albo już dawno nie są użytkowane.

Na taki stan rzeczy zwracała uwagę Komisja Europejska. Jednym z zarzutów wobec Polski, było też to, że po polskich drogach jeździ wiele pojazdów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, choć ich faktycznymi właścicielami są obywatele polscy.

Rozwiązaniem problemu jest zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska i uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pozwalają one starostom karać grzywną tych, którzy w ciągu 30 dni:

- nie zawiadomią starosty o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce,

- nie zarejestrują samochodu sprowadzonego z zagranicy.

Termin będzie liczony od dnia:

- zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z rynku wtórnego),

- dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,

- sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

30 dni na złożenie wniosku o rejestrację będzie mieć także osoba, która posiada pojazd powierzony mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Czas będzie liczony od dnia sprowadzenia pojazdu do Polski.

Choć przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020, to kary w wysokości od 200 do 1000 zł będą dotyczyły już umów zawartych po 1 grudnia 2019 r. Nakładane będą one w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, a pozyskane w ten sposób środki trafią do budżetu powiatu, czy jak w przypadku Rzeszowa - miasta na prawach powiatu.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4