Minister Marlena Maląg na Podkarpaciu. Umowy na Centra Usług Społecznych

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 21 września 2020

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Różne formy wsparcia skupione w jednej lokalizacji – to główny cel przyświecający powstaniu centrów usług społecznych. W poniedziałek (21 września) w Rzeszowie minister rodziny Marlena Maląg podpisała umowy na utworzenie CUS-ów z gminami Tryńcza i Adamówka.

Centra usług społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej. To miejsca, w których skupione mają być usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, ale i wykonawców usług, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe. W sumie na uruchomienie 30 CUS-ów przeznaczono 100 mln zł.

– To rozwiązanie, które upraszcza dostęp do usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców, pomaga w podnoszeniu jakości ich życia oraz zapewnia instytucjom odpowiedzialnym większe możliwości wsparcia społeczności lokalnej, gdyż to one najlepiej znają ich potrzeby – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisane zostały umowy pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a gminami Tryńcza i Adamówka, dotyczące utworzenia na ich terenie centrów usług społecznych. W wydarzeniu wzięli również udział sekretarz stanu w MRPiPS, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt-Rodziewicz, poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz przedstawiciele podkarpackich samorządów.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” otrzyma kwotę 2 499 959,10 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, a Centrum Usług Społecznych w gminie Tryńcza – 3 117 708,75 zł.

– Zależy nam na tym, aby wraz z funkcjonowaniem centrów usług społecznych stale poszerzała się oferta świadczonych przez nie usług. Na uruchomienie 30 CUS-ów przeznaczyliśmy 100 mln zł. Środki pochodzą z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – podkreślała szefowa MRPiPS.

Fundusze zostały podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych. Co istotne, nie wymagano od samorządów wkładu własnego.

Jak wskazuje minister Maląg, nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie centrów usług społecznych został już zakończony. Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie od 2,5 do nawet 5 mln zł. Złożono 52 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad 149 mln zł.

– Cieszę się, że dwie gminy z województwa podkarpackiego – Adamówka i Tryńcza – skorzystały z tej szansy. Jestem przekonana, że dzięki Centrum Usług Społecznych zarówno w Adamówce, jak i w Tryńczy wrośnie jakość i zakres usług, jakie gminy oferują swoim mieszkańcom – zaznaczyła minister Marlena Maląg.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart pogratulowała gminom, które podpisały dzisiaj umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podkreśliła, że jednostki organizacyjne, jakimi są centrum usług społecznych, mają tworzyć nową jakość pomocy społecznej – kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z lokalnymi potrzebami, z nastawieniem na usługi, które są w danej społeczności lokalnej najbardziej potrzebne.

Wizytę na Podkarpaciu minister Maląg rozpoczęła od wizyty w Głowience w gminie Miejsce Piastowe na uroczystym otwarciu żłobka im. Władysławy Markiewiczówny powstałego w ramach programu Maluch +.

Dotacja w wysokości 400 tys. zł pozwoliła na utworzenie 16 nowych miejsc opieki w gminie Miejsce Piastowe. W otwarciu żłobka wzięła udział oprócz minister rodziny, pracy i polityki społecznej wiceminister Anna Schmidt-Rodziewicz oraz wojewoda Ewa Leniart.

– Na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „Maluch+” przeznaczamy rok rocznie 450 mln zł – przypomniała w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wiceminister rodziny Anna Schmidt-Rodziewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, zaznaczyła z kolei, że równe traktowanie to nie tylko równość wszystkich wobec prawa, „ale także realizowanie konstytucyjnej zasady państwa opiekuńczego”. – Państwa, które daje dostęp do dóbr i usług wszystkim Polakom – wskazała.

Wojewoda Ewa Leniart podkreśliła w Głowience potrzebę aktywności władz samorządowych.

– Kolejny żłobek otwarty na terenie gminy w ramach programu „Maluch+”, to potwierdzenie, że gmina się rozwija. W ostatniej edycji programu, do województwa podkarpackiego trafiło prawie 24 mln zł – to niemało. Trzeba jednak przyznać, że 100 jednostek samorządu terytorialnego wciąż nie ma żłobków. Duża praca do wykonania przed nami i gorący apel do samorządowców, aby w tej edycji swoje wnioski złożyli i zapewnili swoim mieszkańców dostępność do obiektów żłobkowych – powiedziała Ewa Leniart.

Na terenie gminy Miejsce Piastowe funkcjonują obecnie dwa gminne żłobki posiadające 48 miejsc opieki, które w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” otrzymały dofinansowanie do funkcjonowania w kwocie blisko 78 tys. zł.

Na całym Podkarpaciu funkcjonuje obecnie blisko 200 żłobków, 25 klubów dziecięcych i 13 dziennych opiekunów. To łącznie ponad 8 600 miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4