Kolejne konsultacje w sprawie poszerzenia? Chodzi o Pogwizdów Nowy

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 lutego 2020

Na mapie w załączniku do nowej uchwały pojawia się już Pogwizdów Nowy w nowych granicach - bez terenu włączonego do Rudnej Małej
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

W propozycji rozszerzenia planu obrad wtorkowej (25 lutego) sesji Rady Miasta Rzeszowa pojawił się projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie zmian granic Rzeszowa. Chodzi konkretnie o sprawę poszerzenia granic stolicy Podkarpacia o sołectwo Pogwizdów Nowy, które obecnie znajduje się w granicach gminy Głogów Małopolski. Skąd potrzeba nowej uchwały skoro zakończone właśnie konsultacje dotyczyły m.in. właśnie tego sołectwa? Okazuje się, że dodatkowe konsultacje w sprawie przyłączenia Pogwizdowa Nowego będą musiały zostać przeprowadzone w związku z niedawną zmianą granic tego sołectwa.  

- Dodatkowe konsultacje z mieszkańcami Rzeszowa są spowodowane uchwałą Nr XIX/270/2019 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany granic sołectw Pogwizdów Nowy i Rudna Mała w Gminie Głogów Małopolski, zmniejszającą obszar sołectwa Pogwizdów Nowy - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Przypomnijmy, że w ramach zmiany granic zaakceptowanych przez Radę Miejską w Głogowie Małopolskim końcem zeszłego roku, do obszaru Rudnej Małej przyłączono fragment obszaru Pogwizdowa Nowego, na którym znajdują się należące do gminy łąki, około 30 domów, a także tereny w rejonie dawnego Polamu, gdzie funkcjonują firmy. Obszar wyłączony z Pogwizdowa Nowego obejmuje też fragment dawnej drogi krajowej nr 9 przebiegający przez tę miejscowość (przedłużenie ul. Warszawskiej w Rzeszowie), który ma być w najbliższych latach rozbudowany do dwóch jezdni w ramach inwestycji prowadzonej przez powiat rzeszowski.  

Zmiana wewnętrznych granic gminy Głogów Małopolski wzbudziła sprzeciw wśród części mieszkańców Pogwizdowa Nowego, którzy chcą przyłączenia do Rzeszowa. Chodziło tu m.in. o nieuwzględnienie krytycznych głosów podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w tej sprawie. Władze gminy Głogów Małopolski z kolei tłumaczyły, że zmiana granic sołectw w obrębie jednej gminy jest naturalnym stanem rzeczy podobnie jak w mieście ustalane są granice osiedli, a jedynym organem posiadającym kompetencje w tej sprawie jest Rada Miejska, dla której konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Sołtys Pogwizdowa Nowego Mariusz Iskrzycki w styczniu tego roku zapowiadał, że jeżeli uchwała wejdzie w życie, to mieszkańcy Pogwizdowa Nowego złożą w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wspomniana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 10 lutego i jak potwierdza nam Mariusz Iskrzycki mieszkańcy Pogwizdowa Nowego zgodnie z zapowiedzią złożyli skargę do WSA twierdząc, że uchwała zmieniająca granice sołectw Pogwizdów Nowy i Rudna Mała narusza ich interes prawny.  

- Mieszkańcy tej części Pogwizdowa Nowego, która została włączona do Rudnej Małej, 14 lutego złożyli skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Radni mają 30 dni na ustosunkowanie się do skargi i przekazanie jej do WSA - twierdzi sołtys Pogwizdowa Nowego.    

  Przypomnijmy, że konsultacje w sprawie poszerzenia granic Rzeszowa trwały od 3 lutego do 21 lutego i dotyczyły opinii mieszkańców Rzeszowa w sprawie przyłączenia oprócz Pogwizdowa Nowego również sołectwa Malawa z gminy Krasne, oraz części obszaru sołectwa Racławówka, zwanej umownie przez mieszkańców „Racławówka Doły” z gminy Boguchwała. 

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4