Wojewoda podkarpacki spotkała się z rodzinami zastępczymi z regionu

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 29 maja 2024

Fot. Jerzy Żygadło/PUW w Rzeszowie

30 maja będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie wojewody Teresy Kubas-Hul z rodzicami zastępczymi i dziećmi.

- Podjęliście Państwo wyzwanie polegające nie tylko na stworzeniu podopiecznym odpowiednich warunków do życia, ale też na rozumieniu potrzeb, na szacunku, miłości i wsparciu. Chcę dziś za to podziękować, ale też porozmawiać o Państwa codzienności – radościach i troskach – mówiła wojewoda podkarpacki.

W trakcie spotkania nie zabrakło tematów związanych z pieczą zastępczą sprawowaną w formie rodzinnej i instytucjonalnej, działaniami podejmowanymi na rzecz wsparcia rodzin, a także wymiany doświadczeń i pięknych historii o budowaniu rodzicielstwa opartego na miłości i szczególnej więzi. Najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymali upominki z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

W naszym województwie funkcjonuje 1110 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 1653 wychowanków i 12 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 71 dzieci.

- Kieruję podziękowania i życzenia do wszystkich rodzin zastępczych. Niech ta wyjątkowa misja niesienia pomocy dzieciom, które w sposób szczególny potrzebują właściwej opieki i bliskości, będzie źródłem radości i powodem do dumy. Dziękuję za zaangażowanie, troskę o codzienne relacje, atmosferę miłości i zrozumienia, którą tworzycie Państwo w swoich domach – powiedziała wojewoda Teresa Kubas-Hul.

***

Czym jest rodzinna piecza zastępcza?

To tymczasowa forma opieki nam małoletnim dzieckiem, którego umieszczenie w danej rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W takiej rodzinie dziecko może przebywać do 18 roku życia lub, w przypadku kiedy kontynuuje naukę, do ukończenia 25 roku życia, za zgodą rodziny zastępczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:

• daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

• wypełnia obowiązek alimentacyjny,

• nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,

• uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

• uzyska od psychologa opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),

• nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4