Druga jezdnia S19 od Sokołowa Młp. Północ do węzła w Jasionce. 3 mln zł za koncepcję

KATEGORIA: INWESTYCJE / 10 kwietnia 2019

Droga ekspresowa S19 na odcinku Sokołów Młp. - Stobierna
Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Oferta firmy Mosty Katowice została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ) na dobudowę drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki (dł. 15 km). Wykonawca zadeklarował opracowanie dokumentacji w terminie 18 miesięcy za kwotę 2 mln 999 tys. 478 zł. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy.

Najkorzystniejsza oferta wybrana została na podstawie 3 kryteriów: ceny oraz dwóch kryteriów pozacenowych (doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego i doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego).

Do przetargu zgłosiło się 7 firm, ale oferty 5 z nich zostały odrzucone z przyczyn formalnych i wybór odbywał się pomiędzy ofertą Mostów Katowice oraz Promost Consulting z Rzeszowa. Oferta tej drugiej opiewała na ok. 3,94 mln zł.

- Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do: wykonania Koncepcji Programowej (KP), wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DUŚ) a następnie do uzyskania DUŚ dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka (tzw. dobudowa drugiej jezdni) - informuje Joanna Rarus, rzecznik rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach Koncepcji Programowej wykonawca przygotuje m.in. następujące rodzaje opracowań:

- aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1000,

- opinię geotechniczną,

- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,

- dokumentację geologiczno-inżynierską,

- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej,

- dokumentację hydrogeologiczną,

- dokumentację badań podłoża gruntowego,

- Koncepcję Programową,

- plan działań ratowniczych – część techniczno – budowlaną,

- analizę i prognozę ruchu.

Natomiast w ramach materiałów do wniosku o wydanie DUŚ przewiduje się wykonanie:

- karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opracowane materiały KP oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będą stanowiły materiały niezbędne do kolejnego etapu realizacji czyli ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś).

Jak informuje GDDKiA, celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4