Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów apeluje w sprawie Białorusi

KATEGORIA: POLITYKA / 11 września 2020

Fot. S.Kieszkowski/UMWP

Lepsze stanowienie prawa i aktywna pomocniczość w dobie pandemii, jak również sytuacja na Białorusi, to tematy, które zdominowały wrześniowe Prezydium Komitetu Regionów.

W związku z Prezydencją Niemiecką w Radzie Unii Europejskiej, wydarzenie miało odbyć się Düsseldorfie, jednak ze względu na pandemię COVID-19, jego forma została zmieniona na zdalną.

Zgodnie ze strategią monitorowania stosowania zasady pomocniczości, przez Komitet Regionów program prac w zakresie pomocniczości jest opracowywany przez Grupę Sterującą ds. Pomocniczości i Grupę Ekspertów ds. Pomocniczości w koordynacji ze wszystkimi komisjami. Ma to na celu zapewnienie spójnego podejścia do monitorowania stosowania zasady pomocniczości w przypadku inicjatyw ustawodawczych. Program prac w zakresie pomocniczości opracowano na podstawie listy priorytetów, tj. wstępnego wyboru inicjatyw ustawodawczych zawartych w programie prac Komisji Europejskiej na 2020 r.

Niniejszy program prac określa wytyczne dotyczące prac, które mają zostać wykonane w 2020 r.

W programie prac w zakresie pomocniczości na 2020 r. określono pięć następujących priorytetowych inicjatyw:

1. Usługi cyfrowe

2. Europejski Zielony Ład

3. Ochrona środowiska

4. Europa Socjalna

5. Nowy pakt o migracji i azylu

Debata członków Prezydium, służyła przede wszystkim zbadaniu, w jaki sposób poprawa jakości prawodawstwa UE i zmieniony cykl polityki mogą wzmocnić zdolność Unii do realizacji jej celów i spełnienia oczekiwań obywateli. W tym kontekście można rozważyć praktyczne środki podjęte przez KR w celu wsparcia opracowanego przez Komisję Programu lepszego stanowienia prawa (np. sieć centrów regionalnych).

W związku z niepokojącą sytuacją na Białorusi członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyłączyli się do apelu do władz białoruskich o poszanowanie podstawowych wartości i położenie kresu wszelkim aktom przemocy. Podczas obrad Prezydium przyjęty został projekt deklaracji w sprawie Białorusi, w którym KR:

- Wzywa władze Białorusi do zapewnienia poszanowania podstawowych wartości, praw człowieka i wolności oraz zdecydowanie potępia wszelkie akty przemocy, represje i aresztowania pokojowych demonstrantów.

- Popiera wszelkie wysiłki zmierzające do tego, by społeczeństwo białoruskie mogło korzystać z praw demokratycznych i obywatelskich.

- Podkreśla silne więzi kulturowe i międzyludzkie łączące kraje UE i Białoruś.

- Zauważa, że KR jest gotów rozwijać współpracę służącą partnerskiemu uczeniu się i reformom na rzecz wzmocnienia samorządności lokalnej na Białorusi.

- Wzywa władze lokalne Białorusi do wykorzystania okazji, by zaradzić brakowi zaufania między instytucjami publicznymi a obywatelami.

- Jednocześnie wzywa UE i jej państwa członkowskie do zaoferowania odpowiedniej pomocy finansowej, aby wzmocnić społeczeństwo obywatelskie i zdolności władz lokalnych na Białorusi.

- Wnioskujemy, aby Komitet Regionów pośredniczył w stworzeniu programu stażowego dla władz lokalnych i regionalnych z Białorusi umożliwiającego im odbycie stażu w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie UE. Koniecznym jest utworzenie prze Unię Europejską funduszu stypendialnego, z którego mogliby skorzystać białoruscy studenci, nabywając odpowiednią wiedzę, którą następnie będą mogli wykorzystać podczas stażu - powiedział marszałek Władysław Ortyl, pełniący funkcję przewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Marszałek Ortyl zaproponował również, aby Komitet Regionów był w stałym kontakcie z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i Delegaturą UE w Mińsku, celem monitorowania możliwości włączenia się w rozwijanie unijnego programu rozwoju terytorialnego dla Białorusi.

Red.

Fot. S.Kieszkowski/UMWP

Fot. S.Kieszkowski/UMWP

Fot. S.Kieszkowski/UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4