PGE Energia Ciepła ostatecznie zastąpi węgiel gazem. Zmiany kosztują

KATEGORIA: GOSPODARKA / 9 lipca 2020

Paweł Majewski, dyr. PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Od 2020 r. więcej rzeszowian korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej. Czy rzeszowski rynek ciepła różni się od innych polskich miast? To i kilka innych ważnych pytań zadaliśmy Pawłowi Majewskiemu, dyrektorowi PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłowni w Rzeszowie.

Dyr. Paweł Majewski: Lokalny rynek ciepła w Rzeszowie od lat jest kształtowany przez współpracę pomiędzy rzeszowską elektrociepłownią a dystrybutorem ciepła, czyli Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Ważnym wydarzeniem w ramach działań na rzecz poprawy lokalnego rynku ciepła w Rzeszowie było podpisanie w listopadzie zeszłego roku umowy z MPEC o współfinansowaniu inwestycji związanych z rozwojem ciepła sieciowego w mieście. PGE Energia Ciepła przeznacza na ten cel 9,5 mln zł., a co najistotniejsze - środki te trafią na lokalny rynek wzmacniając podkarpacką gospodarkę. Dzięki współpracy PGE Energia Ciepła z MPEC w ciągu najbliższych czterech lat nastąpi rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Rzeszowie i kilkanaście tysięcy mieszkańców będzie mogło korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Jesteśmy nierozerwalną częścią miasta stojąc na straży bezpieczeństwa ciągłości dostaw ciepła i energii dla mieszkańców Rzeszowa. Inwestycje, modernizacje i remonty prowadzone w elektrociepłowni, a także w ITPOE wpływają na rozwój infrastruktury i lepszą jakość powietrza w mieście. Bezpieczeństwo energetyczne podkreślamy na każdym kroku jako elektrociepłownia należąca do Grupy Kapitałowej PGE.

CzytajRzeszow.pl: Jakie zatem najważniejsze działania przeprowadzono w rzeszowskiej elektrociepłowni aby zapewnić to bezpieczeństwo?

Dyr. Paweł Majewski: Obecnie jesteśmy w trakcie intensywnego okresu modernizacyjnego. Trwają testy, wymiany elementów instalacji oraz remonty, m.in. na bloku gazowo-parowym i bloku gazowo-silnikowym. Ponadto zaplanowane są też prace remontowe w zakresie elektrycznym i automatyki. Są one związane z koniecznością wykonania prac w wielu punktach układu elektroenergetycznego poszczególnych obiektów elektrociepłowni. Mimo trwających remontów elektrociepłownia w Rzeszowie nie przerywa produkcji.

Należy podkreślić, że do końca roku 2023 planowane jest całkowite odstawienie z ruchu kotłów węglowych i zastąpienie ich kotłami gazowymi. To inwestycje związane z kosztami, ale także z ogromną korzyścią dla środowiska i jakości powietrza, a co za tym idzie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.

CzytajRzeszow.pl: Mówi Pan o obecnych pracach modernizacyjnych, a jakie są plany na przyszłość?

Dyr. Paweł Majewski: Jesteśmy w trakcie przygotowań do budowy nowej jednostki wytwórczej - kotłowni gazowej złożonej z sześciu kotłów gazowych o łącznej mocy 186 MWt. Będzie to nowoczesna jednostka wytwórcza spełniająca wymagania BAT, która do końca 2023 roku zastąpi dotychczasowe kotły wodne rusztowe WR25 i kotły wodne pyłowe WP120 opalane paliwem węglowym. Oczywiście decyzja o budowie kotłowni gazowej została poprzedzona opracowaniem wielu analiz, zarówno pod kątem technologicznym, jak też ekonomicznym środowiskowym.

Nasza inwestycja wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w miastach. W ramach strategii przestawiamy ciepłownictwo na gaz.

CzytajRzeszow.pl: A co się dzieje w ITPOE? Czy także ma planowe przeglądy i modernizacje?

Dyr. Paweł Majewski: Prace remontowe w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zaplanowane są na jesień i będą obejmowały przegląd turbozespołu parowego firmy Siemens.

Przypomnę, że w październiku zeszłego roku podpisaliśmy List Intencyjny z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie budowy II linii technologicznej w Instalacji termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Budowa nowej linii zwiększy wydajność zakładu ze 100 tys. do 180 tys. ton rocznie. Naszą ambicją jest bycie lokalnym partnerem wspierającym samorządy w rozwoju ciepłownictwa, a także w działaniach na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi. Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy II linii instalacji ITPOE jest potwierdzeniem tych ambicji.

Planowana budowa wpłynie na zrównoważony i niskoemisyjny rozwój Podkarpacia, poprawi jakość powietrza w regionie. Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych uwzględniających aktualną i prognozowaną na najbliższe lata sytuację  na rynku odpadów możliwych do termicznego przetworzenia w ITPOE.

Należy podkreślić, że ITPOE poprzez odzysk energii zgromadzonej w odpadach jest w stanie zapewnić 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową. Termiczne przetwarzanie odpadów przyczynia się do ograniczania dwóch problemów gospodarczych: zagospodarowania odpadów oraz pokrycia zapotrzebowania na energię. Najlepszym sposobem wykorzystania odpadów, które nie nadają się do poddania recyklingowi, a posiadają wartość energetyczną, jest ich przetworzenie na użyteczne ciepło oraz energię elektryczną w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji.

CzytajRzeszow.pl: Czy koszty związane z inwestycjami spowodują podwyżki cen energii elektrycznej i ciepła?

Dyr. Paweł Majewski: Niestety, dbałość o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne kosztują, jesteśmy zobowiązani wymogami regulacji unijnych do przeprowadzania inwestycji pro-środowiskowych. Takie są również oczekiwania naszych odbiorców. Zapewne podwyżki cen ciepła są nieuniknione, ale robimy wszystko, aby je zminimalizować albo też uniknąć. Proszę jednak pamiętać, że inwestycje w energetyce są długofalowe, rozkładane na lata i mają służyć bezpieczeństwu energetycznemu, a także poprawie jakości powietrza, a co za tym idzie także naszego zdrowia, zaś zaniechanie inwestycji w dłuższym okresie czasu spowoduje zdecydowany wzrost kosztów pozyskania ciepła i zapewnienia komfortu cieplnego.

Sposób kształtowania ceny ciepła nie jest dowolny i wynika ściśle z przepisów Prawa Energetycznego oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. Taryfa jest ustalana na 12 miesięcy i zgodnie z prawem, PGE Energia Ciepła ma obowiązek przedłożyć propozycję nowej taryfy do akceptacji Prezesa URE przed upływem obowiązywania poprzedniej. Taryfę akceptuje Prezes URE i taką akceptację PGE Energia Ciepła uzyskała.

CzytajRzeszow.pl: To z czego wynika zmiana w taryfie – powiedzmy wprost – podwyżka o 15 proc.?

Dyr. Paweł Majewski: Zmiana taryfy jest wynikiem zmiany ceny referencyjnej na ciepło, ogłoszonej przez Prezesa URE komunikatem z dnia 30 marca 2020 r., a która jest wynikiem zmian w otoczeniu makroekonomicznym funkcjonowania Oddziału. Nowa taryfa odzwierciedla rynkowe ceny ciepła z ubiegłego roku. Na ich wysokość wpłynął miedzy innymi kilkukrotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost cen paliwa.

Wzrost ceny zakupu węgla w okresie 2017-2019 wyniósł prawie 20% natomiast cena uprawnień do emisji CO2 na przestrzeni lat 2017-2019 wzrosła ponad 4krotnie – z niespełna 6 do poziomu ponad 20 EUR/tonę. Wzrost kosztów pozyskania uprawnień wynika również z postępującej redukcji przydziałów bezpłatnych uprawnień (zgodnie z europejską polityką klimatyczną). Koszty te wpływają na cenę referencyjną na ciepło. Oba te koszty w poprzednich okresach taryfowych nie były w pełni przenoszone w taryfach, dopiero rok 2019 przyniósł ich uwzględnienie w taryfach ciepłowni, co za skutkowało wysoką wartością wskaźnika referencyjnego, który z kolei wpływa na wzrost taryfy w elektrociepłowni.

Zmiana ceny za ciepło wynika również z wyższych kosztów utrzymania infrastruktury ciepłowniczej, w tym prowadzonych modernizacji i remontów, zwiększających bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła.

CzytajRzeszow.pl: A zatem są nieuniknione? Kiedy inwestycje przyniosą konkretne korzyści, które faktycznie odczują mieszkańcy?

Dyr. Paweł Majewski: Stawiamy przed sobą duże wyzwania i zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE do roku 2030 PGE Energia Ciepła zamierza osiągnąć poziom 50-proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w miksie paliwowym, a także planuje budowę 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji. Jesteśmy w fazie zmian. Jednym z kluczowych wyzwań jest spełnienie rygorystycznych norm środowiskowych BREF/BAT. To niesie ze sobą duże koszty. Nowe inwestycje w Rzeszowie to duży skok rozwojowy. Ich gotowość przewidujemy na 2023 r. Proszę pamiętać, że ciepłownictwo to nie tylko wytwórcy, ale także sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Polskie miasta przeżywają okres intensywnego rozwoju, w którym powinni także uczestniczyć dystrybutorzy, zapewniając równie dynamiczny rozwój sieci i możliwość implementacji nowoczesnych technologii do jej zarządzania.

Rozmawiała: Barbara Kędzierska

Elektrociepłownia w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4