Nowe wymagania dla taksówkarzy. Muszą złożyć dokumenty do końca marca

KATEGORIA: GOSPODARKA / 28 marca 2024

Fot. wirestock/freepik.com

Do 31 marca 2024 r. taksówkarze muszą złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa dokumenty potwierdzające m.in., że nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, nie orzeczono wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na tym stanowisku. W przypadku niezłożenia dokumentów licencje zachowają ważność tylko do 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że 1 lipca 2024 r. będą już nieważne.

17 września 2023 r. nastąpiła zmiana ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W wyniku tego na przedsiębiorców, posiadających licencję taksówkarza, został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań:

• przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

• przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym tj. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Do postępowań w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną w dniu wejścia w życie zmian do ustawy o transporcie drogowym (czyli 17 września 2023 r.) stosuje się przepisy wskazane powyżej tj. spełnienie nowych wymagań przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz. Warto wiedzieć, że od 17 września 2023 r. zmianie uległ wzór wniosku o wydanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką.

Uwaga: w przypadku przedsiębiorców, składających dokumenty większej liczby kierowców, Wydział Komunikacji Urzędu Miasta zaleca wcześniejsze, telefoniczne, umówienie dnia i godziny wizyty.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4