Od 1 marca 7 proc. więcej dla emerytów i rencistów i wyższe limity dorabiania

KATEGORIA: PORADNIKI / 23 lutego 2022

Fot. Pixabay.com

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną o 7 procent. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają tzw. trzynastki. Na Podkarpaciu zwaloryzowanych zostanie ponad 400 tys. świadczeń emerytalno-rentowych. Również od 1 marca pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Waloryzacja od 1 marca

Emerytury i renty wzrosną już od 1 marca. Waloryzacja wyniesie 7 proc. Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 28 lutego br. przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 107 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Na Podkarpaciu zwaloryzowanych zostanie ponad 400 tys. świadczeń emerytalno-rentowych.

Na przykład: jeśli w lutym 2022 roku emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 140 zł brutto (bo: 2000 zł x 107% = 2140 zł brutto).

- W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona automatycznie. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji wyślemy również decyzję o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w PUE ZUS - wyjaśnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 roku.

Minimalna emerytura w górę

W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł.

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku wyniosą 1338,44 zł brutto.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. - To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki - zapowiada Wojciech Dyląg.

Wyższe limity dorabiania

Od 1 marca pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń. Zmieniają się limity zarobkowe dla świadczeniobiorców i będą one wyższe niż w poprzednim kwartale.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą mieć dodatkowe przychody bez ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu mogą również niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i renty rodzinne po takich inwalidach, renty dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinne po żołnierzach, których śmierć ma związek ze służbą wojskową. Jednak o limitach w dorabianiu muszą pamiętać wcześniejsi emeryci i pozostali renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Ile możesz dorobić do renty i emerytury?

Nowe progi przychodu obowiązują od 1 marca 2022 r. do końca maja 2022 roku. Pierwszy wynosi 4196,60 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym czasie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury i renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 4196,60 złotych. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie wyższą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia, tj.: 691,94 zł w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 518,99 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł w odniesieniu do renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a od marca będzie to 7793,70 zł brutto. Jego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Dodatkowy dochód a renta socjalna

Od 2022 r. obowiązują korzystne zmiany dla osób, które dorabiają do renty socjalnej. Stosuje się te same zasady, jak w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg zarobkowy – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta jest zawieszana. To ważna zmiana przepisów, bo w 2021 r. przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia już powodował zawieszenie renty.

Istotna zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od nowego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco - za każdy miesiąc. Węższy jest też zakres przychodów, które wpływają na jej wysokość. Zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej powoduje m.in. przychód z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności.

Od 2022 r. nie będą zmieniały wysokości renty socjalnej przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach a po zakończeniu roku kalendarzowego, jednak nie później niż do końca lutego następnego roku, dostarczyć zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok od pracodawcy, zleceniodawcy lub innego płatnika składek. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4