Kwalifikacja wojskowa 2022 ruszyła w gminach powiatu rzeszowskiego

KATEGORIA: PORADNIKI / 7 kwietnia 2022

Fot. gov.pl

Do 2 czerwca 2022 r. na terenie powiatu rzeszowskiego będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa. Ma ona na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej. Osobom, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej grożą poważne konsekwencje.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu rzeszowskiego rozpoczęła się 5 kwietnia. Mieszkańcy gminy Tyczyn zostali nią objęci w dniach 5-7 kwietnia. Mieszkańcy kolejnych gmin będą objęci kwalifikacją w dniach:

• Gmina Krasne – 8, 11 kwietnia;

• Gmina Trzebownisko – 12, 13, 14, 19, 20 kwietnia;

• Gmina Lubenia – 21, 22 kwietnia;

• Gmina Błażowa – 25, 26 kwietnia;

• Gmina Chmielnik – 27, 28 kwietnia;

• Gmina Dynów – 29 kwietnia;

• Gmina Miasto Dynów – 4 maja;

• Gmina Głogów Małopolski – 5, 6, 9, 10 maja;

• Gmina Świlcza – 11, 12, 13 maja;

• Gmina Boguchwała – 16, 17, 18, 19 maja;

• Gmina Sokołów Małopolski – 20, 23, 24, 25 maja;

• Gmina Hyżne – 26, 27 maja;

• Gmina Kamień – 30, 31 maja.

Dodatkowo od 1 do 2 czerwca do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety. Przeprowadzająca kwalifikację wojskową mieszkańców gmin powiatu rzeszowskiego Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Rzeszowie działa w budynku Osiedlowego Domu Kultury w Rzeszowie, przy ul. Kochanowskiego 29.

Natomiast na terenie miasta Rzeszowa termin kwalifikacji wojskowej ustalony został na okres od 11 kwietnia do 7 czerwca 2022 r. Przeprowadza ją Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Rzeszowie z siedzibą w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21.

Czym jest kwalifikacja wojskowa i co warto o niej wiedzieć?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 17) na terenie całego kraju jest przeprowadzana kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego kwalifikacja wojskowa odbywać będzie się w terminie od 5 kwietnia do 2 czerwca 2022 r. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 372).

Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu przedstawionym w wezwaniu, powinny skontaktować się z organem wzywającym, którym jest wójt lub burmistrz właściwej gminy lub bezpośrednio z Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 na nr tel. 17 23 00 654 wraz z podaniem uzasadnienia przyczyny niemożności stawienia się. Podobnie osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Po ustaniu tych przyczyn osoba powinna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową w kolejnym najbliższym dostępnym terminie.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia ministrów MSWiA i MON z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kto przeprowadza kwalifikację wojskową?

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W powiecie rzeszowskim jest to Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Rzeszowie.

W przypadku braku możliwości ustalenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane są na konsultacje lub badania specjalistyczne bądź, w razie potrzeby, na obserwację szpitalną.

Fot. gov.pl

Jakie dokumenty przynieść?

W trakcie kwalifikacji wojskowej wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1980):

Osoba, stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający na ustalenie tożsamości,

• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,

• w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych, posiadaną dokumentację medyczną,

• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,

• w przypadku osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność czy chorobę, nie są w stanie stanąć osobiście przed Powiatową Komisją Lekarską w Łańcucie, rodzic lub opiekun prawny dostarcza w ich imieniu wymagane dokumenty do komisji,

Osoba, stawiająca się do kwalifikacji po raz kolejny, powinna zabrać ze sobą:

• książeczkę wojskową,

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

• dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy).

Jakie kategorie?

Ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1) kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2) kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3) kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4) kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dlatego bardzo ważne jest posiadanie podczas stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawienie Powiatowej Komisji Lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji poprawne zdiagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli Powiatowa Komisja Lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz przedstawioną dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględnione zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i – w razie skierowania na nie – badania specjalistyczne oraz poddanie się obserwacji szpitalnej są obowiązkowe i bezpłatne dla osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności powinny przedstawić zaświadczenie lub historię choroby, co pozwoli Powiatowej Komisji Lekarskiej ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej. Powiatowe Komisje Lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z przedstawionych powyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnych.

Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od dnia jego wydania.

W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez Powiatową Komisję Lekarską w Rzeszowie orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14. dni, składając pisemne odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Rzeszowie.

Osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej i została orzeczona przez Powiatową Komisję Lekarską w zakresie zdolności do czynnej służby wojskowej, może, zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735) zrzec się prawa do wniesienia odwołania od tego orzeczenia i wówczas orzeczenie takie staje się ostateczne i prawomocne.

Co w razie niestawienia się do kwalifikacji?

Jak podkreślają przedstawiciele powiatu rzeszowskiego, obecna sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę może u młodych ludzi budzić strach. Ze względu na szczególne okoliczności kwalifikacji wojskowej wielu młodych mężczyzn może rozważać niestawienie się. Taka decyzja pociąga za sobą jednak nieprzyjemne konsekwencje, z których większość osób nie zdaje sobie sprawy.

W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wójt lub burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim, nie wykona badań specjalistycznych zleconych przez Powiatową Komisję Lekarską lub nie zgłosi się ponownie do Komisji z wynikami tych badań, osoba taka zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Red.

Fot. Materiały prasowe

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4