ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie rzeszowian. I co wyszło?

KATEGORIA: ZDROWIE / 8 sierpnia 2019

Fot. pixabay

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował „choroby” mieszkańców Podkarpacia. W efekcie tej kontroli okazało się, że zakwestionowano wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 900 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2019 r., ZUS w naszym województwie przeprowadził kontrolę zasadności wydanych zwolnień lekarskich wśród 4 839 osób. Nie dla wszystkich ta kontrola zakończyła się pomyślnie, bo 433 osobom cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 602,5 tys. zł. Dodatkowo ZUS przeprowadził na Podkarpaciu kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy, co w konsekwencji wykazało, że 721 osób uznano za zdolnych do pracy i wobec nich również zastosowano cofnięcie zasiłków chorobowych na łączną kwotę 286 tys. zł.

Poniżej prezentujemy Państwu dane dotyczące rzeszowian skontrolowanych przez ZUS pod względem wykorzystania zwolnień lekarskich oraz orzekania o czasowej niezdolności do pracy:

I. Wynik kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich za I kwartał 2019 r./Oddział ZUS w Rzeszowie:

- liczba osób poddanych kontroli (w liczbach bezwzględnych), to 1 740

- liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku: 124

- kwota zasiłków cofniętych w wyniku tej kontroli, to 136,1

II. Wynik kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich za II kwartał 2019 r./Oddział ZUS w Rzeszowie:

- liczba osób poddanych kontroli (w liczbach bezwzględnych), to 1 560

- liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku: 175

- kwota zasiłków cofniętych w wyniku tej kontroli, to 238,0

Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
Fot. Paweł Bialic

I. Wynik kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy za I kwartał 2019 r./ Oddział ZUS w Rzeszowie:

- liczba wydanych orzeczeń przez lekarzy orzeczników w sprawia kontroli ZUS ZLA (w tysiącach), to: 3,6

- liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku - liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy (w liczbach bezwzględnych), to: 104

- liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku kontroli (w tys. zł), to: 655

- Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w tys. zł/ gr, to: 44,3

II. Wynik kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy za II kwartał 2019 r./ Oddział ZUS w Rzeszowie:

- liczba wydanych orzeczeń przez lekarzy orzeczników w sprawia kontroli ZUS ZLA (w tysiącach), to: 2,3

- liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku - liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy (w liczbach bezwzględnych), to: 180

- liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku kontroli (w tys. zł), to: 982

- Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w tys. zł/ gr, to: 77,7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa zgodnie z ustawowymi uprawnieniami prowadząc kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora? Jeżeli uznają daną osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania jej zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku dzień badania przez lekarza orzecznika jest ostatnim dniem niezdolności. Do przeprowadzenia takiej kontroli, uprawnienia posiada ZUS jak i pracodawca (płatnik składek), osoby przebywającej na „chorobowym”, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Kontrola taka polega na sprawdzeniu, czy chory przebywający na zwolnieniu, wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć jego powrót do zdrowia. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego zostało stwierdzone wykonywanie przez pracownika pracy zarobkowej lub wykorzystywanie tego zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot.

A jakie są dane ogólnopolskie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z coraz większą skutecznością stwierdza wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2019 r., ZUS zakwestionował świadczenia chorobowe na kwotę blisko dwukrotnie wyższą niż w 2017 r.

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. Według tych danych ZUS zdecydowanie podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. Dla porównania w ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

Okazuje się, że dla ZUS pomocne w bieżącej prewencji w zakresie świadczeń chorobowych, są wprowadzone powszechnie w całym kraju (w grudniu 2018 r.), elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one na bieżąco weryfikować Zakładowi wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości.

Poza kontrolowaniem prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich i prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek ograniczyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia osoby przebywającej na zwolnieniu. Z tego tytułu wysokość ograniczonych wypłat sięgnęła w pierwszym półroczu 2019 r. blisko 84,9 mln zł.

Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do końca czerwca 2019 r., wyniosła 104,2 mln zł.

Materiał opracowano na podstawie informacji uzyskanych od Wojciecha Dyląga, Regionalnego Rzecznika Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podkarpackim.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4