Pielęgniarki piszą do marszałka. Będzie „wielka manifestacja”?

KATEGORIA: ZDROWIE / 8 stycznia 2020

Fot. Paweł Bialic

Kolejna odsłona konfliktu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Oprócz zarządu województwa, który wydał we wtorek oświadczenie na temat sytuacji w placówce przy ul. Lwowskiej, głos zabrały też związki zawodowe.

W informacji rozesłanej do mediów, oprócz przypomnienia wydarzeń z ostatnich dni zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (ZOZ OZZPiP) oraz Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych (ZOZ ZPOA) działających w KSW nr 2 informują o piśmie skierowanym do marszałka Władysława Ortyla.

Czytamy w nim m.in.: „Organizacje związkowe działające w Szpitalu oświadczają, że oczekują konstruktywnego i efektywnego dialogu społecznego na płaszczyźnie zakładowej zarówno w ujęciu dwustronnym (pracodawca – pracownicy reprezentowani przez związki zawodowe) jak i trójstronnym – z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego. Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala nie spełniają oczekiwań ani związków zawodowych, ani pracowników Szpitala. Dowodem tego było ostatnie spontaniczne zgromadzenie pracowników przed posiedzeniem Zespołu 8 listopada 2019 r. przedstawiających szereg pytań i wątpliwości, natomiast w odpowiedzi zaproponowano członkom Zespołu przegląd slajdów przedstawiających założenia restrukturyzacji Szpitala. Na marginesie zauważyć należy, że organizacje domagały się przedłożenia tych założeń od blisko dwóch lat.”

„Oświadczamy, że nasze organizacje są pełne dobrej woli i dążą do polubownego rozwiązania konfliktu jaki zrodził się na linii pracodawca – związki zawodowe w związku z przedstawionymi wyżej bezprawnymi działaniami podejmowanych przez pracodawcę i wymierzonymi personalnie wobec najbardziej aktywnych przedstawicieli organizacji związkowych.”

Jak informują związki zawodowe, w piśmie tym „obie organizacje przedstawiły swoje oczekiwania, jakie mają, by istniejący co raz ostrzejszy konflikt został wygaszony”. Przedstawiły także, iż w przypadku ich zrealizowania gotowe są do m.in. „odstąpienia od strajku i innych akcji protestacyjnych”, „zapewnienia pokoju społecznego w Szpitalu”.

„Szczegóły zarówno naszych oczekiwań, jak i naszych propozycji podamy po zebraniu Zespołu, jakie zostało zaplanowane na dzień 9.01.2020 r.” – napisali przedstawiciele związków zawodowych.

Jak wynika z informacji przekazanej przez związkowców, 3 stycznia „pracodawca dokonał kontroli zwolnień lekarskich zwolnionych dyscyplinarnie Pań Przewodniczących ZOZ ZPOA (Pani Katarzyny Ciura i Pani Joanny Buż) w domu w ich miejscu zamieszkania. Korzystając z tej okazji, mimo wysłania listem poleconym i poprzez usługę POCZTEX pism ze zwolnieniem dyscyplinarnym, takie pismo wręczono każdej z Pań podczas kontroli ich zwolnień lekarskich”.

W tym samym dniu oba związki zawodowe (ZOZ ZPOA i ZOZ OZZPiP) w porozumieniu z centralami związkowymi i innymi ogólnopolskimi organizacjami związkowymi „przystąpiły do zorganizowania Marszu – Wielkiej Manifestacji, mającej na celu poparcie dla pielęgniarek z KSW nr 2 w Rzeszowie, jak i sprzeciw wobec działań Dyrektora Bałaty wobec pielęgniarek i związkowców”.

Czy do niej dojdzie? To może zależeć, m.in. od efektów wspomnianego czwartkowego posiedzenia zespołu monitorującego. Zarządy obu organizacji związkowych wystosowały zaproszenie do udziału w rozmowach do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusza Cieszyńskiego.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4