Nowy rektor Politechniki Rzeszowskiej rozpoczyna kadencję

KATEGORIA: EDUKACJA / 2 września 2020

Dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz - nowy rektor Politechniki Rzeszowskiej
Fot. Beata Motyka/PRz

W ostatni dzień sierpnia odbyło się oficjalne przekazanie władzy rektorskiej w Politechnice Rzeszowskiej na kadencję 2020-2024 dr. hab. inż. Piotrowi Koszelnikowi, prof. PRz. Nowemu rektorowi obowiązki przekazał ustępujący rektor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. W wydarzeniu uczestniczyli kanclerz i kwestor uczelni.

- Nowy rektor zamierza z Politechniki stworzyć uczelnię, która będzie motorem napędowym nie tylko w regionie Podkarpacia. Ponadto zamierza skutecznie wywiązać się z najbliższych wyzwań uczelni, takich jak zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników w okresie pandemii, wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego, analiza i ocena przygotowania do ewaluacji, która czeka wszystkie uczelnie w kraju - informuje Damian Gębarowski, rzecznik prasowy Politechniki Rzeszowskiej.

Fot. Beata Motyka/PRz

Rektor rozpoczął swoją kadencję m.in. od wręczenia 1 września aktów powołania do pełnienia funkcji nowym prorektorom oraz dziekanom i prodziekanom siedmiu wydziałów Politechniki Rzeszowskiej, którzy swoje obowiązki będą pełnić od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Funkcje prorektorów sprawować będą:

dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – prorektor ds. studenckich

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem

dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – prorektor ds. kształcenia

Fot. Beata Motyka/PRz

Wydziałami uczelni kierować będą dziekani:

dr hab. inż. Lech Lichołai, prof. PRz - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Dorota Antos - Wydział Chemiczny

dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz - Wydział Elektrotechniki i Informatyki

dr hab. Czesław Jasiukiewicz, prof. PRz - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz - Wydział Mechaniczno-Technologiczny

dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz - Wydział Zarządzania

Fot. Arkadiusz Surowiec/PRz

Fot. Beata Motyka/PRz

Fot. Arkadiusz Surowiec/PRz

***

Nowy rektor Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz w 2003 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, po odbytym kolokwium habilitacyjnym w dniu 17 listopada 2009 r. W Politechnice Rzeszowskiej pełnił wiele funkcji. Od 2012 do 2019 roku (przez dwie kadencje) był dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, był i jest członkiem Senatu i komisji senackich, wydziałowych, rekrutacyjnych itp.

Zainteresowania naukowe nowego rektora dotyczą zagadnień ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants). Jego praca doktorska oraz habilitacyjna dotyczyły problematyki ochrony przed eutrofizacją wód zbiorników zaporowych, w tym zbiornika Solina.

Dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz wypromował 134 magistrów i inżynierów. Przez 13 lat był opiekunem studenckiego koła naukowego. - Ta działalność w ramach m.in. obozów naukowych nad Soliną czy w TPN zaowocowała licznymi publikacjami ze studentami, ale największym sukcesem w tym zakresie jest fakt, że kilku członków wspomnianego koła jest obecnie pracownikami Politechniki Rzeszowskiej - dodaje rzecznik uczelni.

Red.

Fot. Arkadiusz Surowiec/PRz

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4