Prof. Piotr Koszelnik ponownie został rektorem Politechniki Rzeszowskiej

KATEGORIA: EDUKACJA / 28 marca 2024

Rektor prof. Piotr Koszelnik
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

W środę 27 marca Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Rzeszowskiej dokonało wyboru rektora na kadencję 2024-2028. Na funkcję tę został wybrany prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Program prof. Piotra Koszelnika zawierał osiem kluczowych celów, które dotyczą: kształcenia, nauki, współpracy z otoczeniem i komercjalizacji wiedzy, rozwoju kapitału ludzkiego i społeczności akademickiej, umiędzynarodowienia, inwestycji, stabilnego finansowania, społecznej roli uczelni.

- Moim priorytetem jest budowanie marki Politechniki Rzeszowskiej jako uczelni prowadzącej badania naukowe przynoszące korzyści jej społeczności i otoczeniu gospodarczemu. Uczelni, na której kształci się według najwyższych standardów, oferując najlepsze wykształcenie i start na rynku pracy, i na której dobrze czują się pracownicy, studenci oraz partnerzy zewnętrzni. Budowanie uczelni, gdzie w PRzyszłość nie spogląda się tylko z nadzieją, ale także z pewnością - podkreślał prof. Piotr Koszelnik.

Rektor prof. Piotr Koszelnik z Kolegium Elektorów
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Czynności wyborcze na Politechnice Rzeszowskiej

Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Rzeszowskiej powołanej na kadencję 2024–2028 zorganizowane przez rektora prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika odbyło się 8 stycznia br. Członkowie UKW w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego dr. hab. Eugeniusza Moczuka, prof. PRz, zastępcę przewodniczącego dr Dorotę Kamudę oraz sekretarza dr Violettę Bednarską-Buczek.

Na kolejnych posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wyborczej poddano pod dyskusję uwagi zgłoszone do „Regulaminu wyborów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kadencję 2024-2028” oraz „Terminarza czynności wyborczych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kadencję 2024-2028”. Omówiono także szczegóły przebiegu zebrań wyborczych. Regulamin oraz terminarz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na posiedzeniu zostały przyjęte przez UKW w głosowaniu i zostały przekazane rektorowi do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu dokumentów Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała podziału miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wyborów. Ustalono harmonogram wyborów do Kolegium w poszczególnych okręgach wyborczych oraz liczbę wybieranych przedstawicieli w dwustopniowych wyborach do Kolegium w grupie pracowników niebędących nauczycielami.

Wybory elektorów

Od 18 stycznia do 15 lutego 2024 r. we wszystkich okręgach wyborczych Politechniki Rzeszowskiej trwały wybory elektorów na wybór rektora, a w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywały się wybory dwustopniowe, w których w pierwszym etapie wyłaniano przedstawicieli do wyboru członków kolegium elektorów, a w drugim etapie elektorów na wybór rektora.

Zgłaszanie kandydatów na rektora

Po zakończeniu etapu wyborów elektorów na rektora rozpoczął się etap zgłaszania kandydatów na rektora. Po zakończeniu procedury zgłaszania i po otwarciu urny zgłoszeni kandydaci na rektora musieli potwierdzić pisemnie zgodę na kandydowanie na funkcję rektora.

Na funkcję rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w wyborach na kadencję 2024-2028 przedstawiciele Społeczności Akademickiej Politechniki Rzeszowskiej zgłosili następujące osoby: prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolka, prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika, dr. hab. inż. Andrzeja Majkę, prof. PRz, dr. hab. inż. Adama Marcińca, prof. PRz, dr hab. inż. Grażynę Mrówkę-Nowotnik, prof. PRz, dr. hab. inż. Piotra Nazarkę, prof. PRz, prof. dr. hab. Grzegorza Ostasza, prof. dr. hab. inż. Jarosława Sępa, prof. dr hab. inż. Barbarę Tchórzewską-Cieślak, dr hab. Iwonę Włoch, prof. PRz.

Spośród zgłoszonych osób zgodę na kandydowanie wyraził prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, którego kandydatura została następnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat oraz w kolejnym kroku procedury wyborczej wskazana przez Radę Uczelni Politechniki Rzeszowskiej i grupę co najmniej pięciu elektorów.

Wystąpienie prof. Piotra Koszelnika po ogłoszeniu wyników wyborów
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Posiedzenie Kolegium Elektorów Politechniki Rzeszowskiej

13 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów Politechniki Rzeszowskiej, podczas którego dokonano wyboru Prezydium Kolegium Elektorów oraz Komisji Skrutacyjnej Kolegium Elektorów. Przewodniczącym Kolegium Elektorów został wybrany dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz, zastępcą przewodniczącego Kolegium Elektorów - dr Sławomir Wolski, prof. PRz, a sekretarzem Kolegium Elektorów - mgr inż. Kamil Kucharski. Do Komisji Skrutacyjnej Kolegium Elektorów zostali wybrani: dr inż. Paweł Dobrzański, Maciej Gacek, dr inż. Małgorzata Kida, dr inż. Anna Kuźniar oraz dr inż. Jan Sadolewski.

Od 18 marca prof. Koszelnik prowadził spotkania z pracownikami na wydziałach uczelni, a 26 marca odbyła się debata kandydata na rektora z członkami społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej.

27 marca (środa) odbyło posiedzenie Kolegium Elektorów w celu wyboru rektora, w którym wzięło udział 100 spośród 100 elektorów. Wszystkie głosy były ważne. Na funkcję rektora Politechniki Rzeszowskiej został wybrany prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, uzyskując 96 głosów za, 4 głosy przeciw.

Dziękując za zaufanie, rektor prof. Piotr Koszelnik podkreślił, że najważniejsi są członkowie Społeczności Akademickiej Politechniki Rzeszowskiej, pracownicy, doktoranci i studenci, bo to właśnie zgrany i ambitny zespół, którego fundamentem jest zaufanie, szczerość i wzajemny szacunek jest podstawą właściwego funkcjonowania uczelni.

- Rozwój Politechniki Rzeszowskiej nie jest i nigdy nie będzie możliwy bez oddanych pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i obsługi oraz pełnych pasji studentów i doktorantów. Bez znakomitej współpracy całej społeczności akademickiej z władzami uczelni, opartej na dialogu i zrozumieniu potrzeb, ogromnego zaangażowania i pasji, które widzę każdego dnia, nie byłoby możliwe realizowanie wielu nowych projektów, badań ani kształcenia. To zaszczyt kierować uczelnią, którą współtworzą tak oddani i ambitni ludzie - mówił prof. Piotr Koszelnik. Rektor powiedział, że kolejna kadencja jest dla niego ogromnym wyzwaniem i wielkim zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy na rzecz rozwoju Politechniki Rzeszowskiej.

Od lewej prof. PRz Andrzej Pacana, prof. Piotr Koszelnik, mgr Ewelina Świtalska-Kufel
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Życiorys prof. Piotra Koszelnika

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik urodził się 8 listopada 1972 r. w Przemyślu. Pochodzi z Bachórza w powiecie rzeszowskim. Jest absolwentem Technikum Chemicznego (ZS nr 2) w Dębicy. W 1996 r. ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Pracę naukową rozpoczął na III roku studiów w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Bezpośrednio po zdaniu egzaminu magisterskiego w 1996 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie pracuje na różnych stanowiskach nieprzerwanie do dzisiaj. W styczniu 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 17 listopada 2009 r. po odbytym kolokwium habilitacyjnym. Na podstawie postanowienia prezydenta RP z 28 września 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Jego działalność naukowo-badawcza skupia się wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants) oraz wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów do interpretacji przyczyn i kierunków zmian jakości środowiska. Prace doktorska oraz habilitacyjna dotyczyły problematyki ochrony przed eutrofizacją wód zbiorników zaporowych, w tym zbiornika Solina.

Prof. Piotr Koszelnik w kadencji 2020–2024 pełnił funkcję rektora Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2012–2019 przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. W latach 2010-2020 kierował Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska na tym wydziale. Był i jest członkiem Senatu oraz komisji senackich Politechniki Rzeszowskiej. Jest również zaangażowany w rozwój i kształcenie kadry na różnych poziomach jako: promotor w pięciu obronionych przewodach doktorskich (trzy obronione z wyróżnieniem), recenzent w 10 przewodach doktorskich, 13 postępowaniach habilitacyjnych i trzech o tytuł naukowy, członek komisji habilitacyjnej w dwóch postępowaniach habilitacyjnych. Jest współautorem trzech skryptów dydaktycznych i promotorem ponad 150 prac inżynierskich i magisterskich. Przez 13 lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska. Ta współpraca zaowocowała wspólnymi obozami naukowymi i licznymi publikacjami ze studentami, a także stworzeniem "Biuletynu SKNIŚ", który wydawany jest do dzisiaj.

Rektor prof. Piotr Koszelnik z Kolegium Elektorów
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Profesor ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jako kierownik uczestniczył w trzech oraz jako wykonawca w dziewięciu projektach badawczych finansowanych z KBN/MNiSW/NCN w zakresie nauk podstawowych. Kierował m.in. zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR, w których liderami były jednostki przemysłowe. Odbył staż przemysłowy w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zakończony wdrożeniem technologii. Ponadto wykonał ponad 50 prac na zlecenie, ekspertyz, opinii, w tym o innowacyjności.

Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science oraz ponad 100 innych recenzowanych publikacji w czasopismach, materiałach konferencyjnych i monografiach. Jest współautorem trzech patentów i trzech aktualnych zgłoszeń patentowych. Dane bibliometryczne wg Scopus: IH = 15, 739 cytowań. Publikował m.in. w takich czasopismach, jak: "Journal of Hazardous Materials" (IF 13,6), "Separation and Purification Technology" (IF 8,6), "Journal of Environmental Chemical Engineering" (IF 9,9), "Chemosphere" (IF 8,8), "Journal of Water Process Engineering" (IF 7,0). Pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture".

W ramach współpracy międzynarodowej prof. Piotr Koszelnik uczestniczył w przygotowaniach wspólnych projektów badawczych, m.in. z Delft University of Technology, University of Cagliari, Royal Institute of Technology - KTH, Stockholm (FP7-REGPOT). Jako wykonawca realizował projekt Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change and Sustainable Development w ramach Visegrad Found, ID - 22110149. W skład konsorcjum wchodziły: Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine, University of Presov, Rzeszów University of Technology, Palacký University in Olomouc, Comenius University in Bratislava, Óbuda University, Hungary. Był także organizatorem wspólnych konferencji z Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Technicznym w Koszycach. Recenzował kilkadziesiąt manuskryptów do czasopism. Był również recenzentem w programie stypendialnym rządu Walii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Sêr Cymru II Fellowship".

Jako rektor aktywnie uczestniczy w pracach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), gdzie w kadencji 2020–2024 pełni funkcję przewodniczącego komisji nauki. Ukończył szkolenie "Liderzy w Zarządzaniu Uczelnią" na Koeln University w Niemczech. Uczestniczył czynnie w działaniach organizacji międzynarodowych, w których zrzeszona jest Politechnika Rzeszowska: Baltic University Program (Uppsala, Szwecja), Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology (Dublin, Irlandia), Polsko-Uzbeckim Forum Rektorów (Taszkient, Uzbekistan).

Rektor prof. Piotr Koszelnik z Kolegium Elektorów
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Prof. Piotr Koszelnik jest członkiem kilku organizacji: Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (cztery kadencje), w którym od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego, a od 2024 r. przewodniczącego, Polskiego Komitetu Wielkich Zapór, Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz organizacji branżowych i Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP. Był także członkiem komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Za swą działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także srebrnym i brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, medalem Za Zasługi dla Krajowej Administracji Skarbowej oraz medalem "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" nadawanym za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Wielokrotny laureat nagród rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną oraz nagród ministra nauki za działalność organizacyjną.

Jest żonaty, ma jednego syna. Chętnie podróżuje z rodziną i sprawdzonym gronem przyjaciół. Lubi narty i rower, jest zapalonym kibicem sportu. Ceni różne gatunki muzyki rozrywkowej i klasycznej. Odpoczywa, pracując w ogrodzie, ale też czytając książki podróżnicze, biografie i reportaże oraz odkrywając ciekawych autorów książek kryminalnych - ulubiony to Andrea Camilleri. Ostatnie odkrycia to Jussi Adler-Olsen i Nele Nauhaus.

Red.

Insygnia Politechniki Rzeszowskiej
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4