Powiat Rzeszowski na rzecz osób z niepełnosprawnością na rynku pracy

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 2 grudnia 2022

Fot. Pixabay.com

3 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. To okazja do przybliżenia jak jednostka organizacyjna Powiatu Rzeszowskiego czyli Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie daje możliwość osobom niepełnosprawnym wejść na rynek pracy.

Powiat Rzeszowski poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje zadania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych. Ponieważ dla osób niepełnosprawnych, to właśnie praca jest drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, będącym jednocześnie elementem rehabilitacji. Daje im możliwość zdobywania kompetencji społecznych oraz przełamywania obaw przed kontaktem z innymi ludźmi.

Osoby niepełnosprawne - wejście na rynek pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego podejmuje zdecydowane działania, które szczególnie wspierają osoby niepełnosprawne na rynku pracy i pomagają im zachować zatrudnienie. Dzięki zaangażowaniu pośredników i doradców zawodowych osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp do najnowszych ofert pracy, staży czy też aktywnych form pomocy oraz umożliwiony kontakt z pracodawcami, którzy poszukują pracowników na wybrane stanowiska.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach swoich działań prowadzi m.in. aktywne pośrednictwo pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc w znalezieniu i doborze odpowiedniej pracy zgodnej z kwalifikacjami lub doświadczeniem zawodowym konkretnej osoby, przedstawia bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości innej pomocy przy braku ofert pracy, informuje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, o wolnych miejscach pracy dla osób z niepełnosprawnościami i oczekiwaniach pracodawców, przedstawia warunki pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie reaguje na potrzeby osób niepełnosprawnych i zachęca ich do udziału w aktywnych formach wsparcia takich jak staże, szkolenia, prace interwencyjne, oraz informuje o możliwościach zdobywania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych, PUP prowadzi aktywizację osób z niepełnosprawnościami długotrwale bezrobotnych, informuje na stronie internetowej o realizowanych działaniach skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz o realizowanych programach i projektach.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie aktywnie współpracuje z PCPR, ZUS, MOPS, PFRON, Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami w zakresie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu wyrównywania ich szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach związanych z problematyką niepełnosprawności.

- Z myślą o mieszkańcach Powiatu Rzeszowskiego, władze samorządowe w miarę swoich możliwości podejmują działania, by zapewnić osobom niepełnosprawnym prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie – zapewnia starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w liczbach

Na dzień 28.10.2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie liczba zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami:

- 732 osoby bezrobotne niepełnosprawne (w tym 291 kobiet),

- 82 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy (w tym 38 kobiet).

Liczba osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP w podziale na mieszkańców miast i wsi:

- powiat ziemski 341 osób (w tym 142 kobiety), zamieszkali na obszarach wiejskich 271 osób (w tym 110 kobiet),

- powiat grodzki 390 osób (w tym 149 kobiet).

Największą grupę wśród osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami stanowiły osoby w wieku 30-39 lat (19,1%) oraz 55-59 lat (19,7%). Najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 18-24 lat (5,7%) oraz 25-29 lat (4,8%).

W grupie bezrobotnych z niepełnosprawnościami najwięcej jest osób legitymujących się najniższymi stopniami wykształcenia, tj. zasadniczym zawodowym (31,4%) oraz gimnazjalnym i podstawowym (22,3%). Na poziomie szkoły średniej zawodowej i policealnej zakończyło kształcenie 23% osób. Najmniej liczną grupą osób są absolwenci szkół średnich ogólnokształcących (11,8%) oraz szkół wyższych (11,4%).

Osoby pozostające bez pracy 2 lata i dłużej (45%) stanowiły największą grupę wśród osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami. Od roku do dwóch lat bez pracy pozostawało 16,8% tych osób.

Zatrudnienie niepełnosprawnych

Pośrednicy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy pełnią funkcję doradcy klienta instytucjonalnego monitorują lokalny rynek pracy, nawiązują i utrzymują kontakty z pracodawcami wyrażającymi zainteresowanie współpracą z urzędem oraz zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Informują zainteresowanych pracodawców o usługach pośrednictwa pracy, możliwości organizacji kontaktów z potencjalnymi kandydatami do pracy w formie organizacji giełd pracy umożliwiających spotkanie pracodawcy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą osób w siedzibie Urzędu Pracy.

Informują też o korzyściach płynących z zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami.

Rosnący współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością potwierdza, że coraz więcej firm w regionie zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. Do dnia 28.10.2022 r. pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie 347 wolnych miejsc pracy.

Podjęcie pracy zawodowej przez osoby niepełnosprawne, poza możliwością samodzielnego utrzymania się daje możliwość kontaktów społecznych i wyjście z jakże częstej izolacji, której doświadczają osoby niepełnosprawne. Stąd niezwykle istotne jest aktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier zatrudnienia, zarówno po stronie pracodawców, jak też po stronie potencjalnych pracobiorców.

Red.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4