Miasto i powiat wspólnie poszerzą ul. Warszawską. Co z drogą na Miłocinie?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 29 stycznia 2021

Fot. Paweł Bialic

Po tym jak w granice Rzeszowa w 2019 roku włączono Miłocin, ratusz zapowiadał realizację poszerzenia przedłużenia ul. Warszawskiej do czterech pasów ruchu aż do nowych granic administracyjnych miasta. W poprzednim roku wykonano dokumentację projektową inwestycji, jednak wciąż nie ogłoszono przetargu na prace budowlane. Powodem takiego stanu rzeczy, jak słyszymy w rzeszowskim ratuszu, jest nadal brak ustaleń w kwestii realizacji tej przebudowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi w związku z tym, że część inwestycji obejmuje tereny należące do kolei. Chodzi przede wszystkim o skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Myśliwską, gdzie znajduje się przejazd kolejowy. Rozmowy w tej sprawie trwają od dłuższego czasu, jednak nadal czekamy na porozumienie obu stron.

- Inwestycja jest w końcowej fazie przygotowania. Pozostało nam tylko uzgodnienie z PKP PLK części przebudowy ulicy obejmującej tereny kolejowe. Być może w marcu uda się wypracować porozumienie w tej sprawie. Gdy do tego dojdzie będziemy mogli zgłaszać wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a po jego uzyskaniu ogłosić przetarg - zaznacza Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Planowana inwestycja będzie polegała na przedłużeniu istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi na terenie miasta, przebudowę skrzyżowań ul. Warszawskiej z ul. Myśliwską i ul. Łowiecką wraz z przebudową wlotów tych ulic; budowę chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Młocińskiej do projektowanej rozbudowy ul. Warszawskiej, po stronie terenu kolejowego; rozbudowę odcinków ul. Myśliwskiej i ul. Łowieckiej w rejonie skrzyżowań z ul. Warszawską; budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu poszerzanej ul. Warszawskiej z ul. Myśliwską.

Fot. Paweł Bialic

Łączna długość dróg przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 2150 m, w tym: rozbudowa ul. Warszawskiej do drogi dwujezdniowej na odcinku przyłączonym to ok. 950 m, rozbudowa ul. Myśliwskiej ok. 150 m, a rozbudowa ul. Łowieckiej ok. 100 m. Do tego dojdzie jeszcze budowa chodnika przy ul. Warszawskiej na terenie należącym do miasta przed 1 stycznia 2019 r. na odcinku ok. 950 m.

Planowana droga ma mieć dwie jezdnie o szerokości 7 m każda z pasem rozdziału o szerokości od 2,5 do 6 m. Konstrukcja nawierzchni ma być przystosowana do nośności 115 kN na oś. Wzdłuż drogi ma powstać jednostronna, asfaltowa, dwukierunkowa ścieżka rowerowa o efektywnej szerokości min. 2,5 m, a także chodniki o efektywnej szerokości min. 2 m po obu stronach drogi. Nowa jezdnia zostanie dobudowana po stronie wschodniej.

Odcinek w Pogwizdowie Nowym też do poszerzenia

Co ważne, ul. Warszawska ma zostać również poszerzona na kolejnym odcinku leżącym już w granicach Pogwizdowa Nowego, który stał się częścią Rzeszowa od 1 stycznia 2021 roku. Do tej pory poszerzenie tego odcinka leżało tylko w gestii Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w ramach dużej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej (dawnej drogi krajowej nr 9). Oficjalnie zadanie to rozbudowa łącznika autostrady A4 od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ.

Co ciekawe, odcinek drogi, który znalazł się w mieście wraz z przyłączeniem Pogwizdowa Nowego, ze względu na przebieg granic tego nowego osiedla Rzeszowa nie zaczyna się na dotychczasowej granicy miasta. Odcinek dawnej „dziewiątki” od granicy Rzeszowa w Miłocinie aż do Pogwizdowa Nowego nadal znajduje się w powiecie rzeszowskim, a dokładnie w Zaczerniu w gminie Trzebownisko. Dopiero później zaczyna się nowy „miejski” odcinek drogi, która od 1 stycznia stała się ul. Warszawską.

Od momentu włączenia Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa w realizacji przebudowy tego odcinka ma partycypować również miasto Rzeszów. Za realizację całej inwestycji nadal będzie odpowiadać powiat rzeszowski, Rzeszów z kolei sfinansuje realizację rozbudowy drogi w swoich granicach na długości około 1 kilometra. Zgodę na współpracę przy wykonaniu tej części inwestycji wydały już zarówno Rada Powiatu Rzeszowskiego jak i Rada Miasta Rzeszowa.

- Po wyłonieniu wykonawcy przetargu, za który będzie odpowiadał powiat rzeszowski, miasto Rzeszów zapłaci za część inwestycji, która będzie zrealizowana w granicach miasta - deklarował podczas ostatniej sesji Rady Miasta Rzeszowa wiceprezydent Marek Ustrobiński.

Fot. Paweł Bialic

Udział finansowy miasta w przebudowie drogi to 2,6 mln zł w 2021 r, oraz po 3 mln zł w latach 2022 i 2023.

Cała inwestycja dotycząca rozbudowy łącznika autostrady A4 od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ obejmuje poszerzenie drogi głównej na odcinku ok. 2,765 km, a także rozbudowę dróg gminnych i powiatowych w obrębie skrzyżowań. W ciągu łącznika do autostrady mają powstać dwie jezdnie o szerokości 7 m. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1377R (kierunek Zaczernie) powstanie rondo o średnicy 45 m. Wzdłuż drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja pociągnie za sobą konieczność wyburzenia dwóch budynków mieszkalnych i jednego gospodarczego. Wiemy już, że Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, końcem ub. roku rozpoczęło procedurę uzyskania zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej.

Karol Woliński

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4