Góry odpadów po powodzi. Samorząd Województwa pomaga w ich usuwaniu

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 5 lipca 2020

Fot. 3. PBOT

Porządki i pierwsze prace remontowe po ulewnych deszczach i nawałnicach, które nawiedziły niektóre powiaty województwa podkarpackiego spowodowały powstanie dużej ilości odpadów. Jak na razie oszacowano ją na 2280 ton.

- Niestety przepisy prawa nie regulują w sposób specjalny spraw związanych z zagospodarowaniem śmieci powstałych w wyniku klęsk żywiołowych. Nie określają tez roli samorządu województwa w tym zakresie, natomiast samorządy gminne mają obowiązek zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. System finasowania gospodarki odpadami komunalnymi nie uwzględnia odpadów powstających w wyniku klęsk żywiołowych, gminy więc nie mają zabezpieczonych pieniędzy w budżecie na ten cel - poinformował Tomasz Leyko, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W związku z tym marszałek Władysław Ortyl zwrócił się do zarządzających instalacjami mogącymi przyjmować odpady z klęsk żywiołowych z prośbą o usprawnienie przyjmowania tego rodzaju odpadów do zagospodarowania oraz o rozważenie możliwości przyjęcia tych odpadów bez pobierania opłaty od gmin i podmiotów gospodarczych za ich zagospodarowanie. Natomiast stawka za składowanie tego typu odpadów zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 0 zł.

- Liczymy na życzliwe podejście zarządzających tymi instalacjami. Powódź, która nas dotknęła spowodowała wielkie zniszczenia na stosunkowo małych terenach. Mamy świadomość, że liczba odpadów powstała po usuwaniu szkód jest duża i jej przyjęcie nie było planowane. Liczymy jednak na wyrozumiałość w tej trudnej chwili. Nasz Departament Ochrony Środowiska jest otwarty na wsparcie i pomoc także informacyjną dla wszystkich, którzy będą jej potrzebować – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Jednocześnie marszałek województwa podkarpackiego wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych w ramach realizowanego przez Fundusz „Ogólnopolskiego programu finasowania służb ratowniczych” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Doposażenie jednostek OSP umożliwili skuteczne działania na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii.

- Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego od wystąpienia pierwszych podtopień monitoruje sytuację związaną z sytuacją powodziową w regionie. Samorząd województwa w tej trudnej sytuacji w pierwszej kolejności przekazał informację gminom na temat zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego instalacji posiadających zezwolenia na przetwarzanie odpadów z powodzi - wyjaśnia Tomasz Leyko. - Na bieżąco pracownicy Oddziału Gospodarki Odpadami służą pomocą merytoryczną w rozwiązywaniu problemów dotyczących m. in. klasyfikacji i ewidencji odpadów powstałych w wyniku powodzi, sposobów postępowania z nimi.

Urząd 2 lipca wystąpił do gmin o przekazanie informacji na temat ilości odpadów powstałych w związku z powodzią. Większość gmin objętych powodzią nie dysponuje jeszcze takimi danymi, gdyż trwa szacowanie szkód przez rzeczoznawców i sprzątanie po powodzi.

- Z informacji przekazanych tylko przez 15 gmin wynika, iż powstało już 2820 ton tych odpadów. Dane te będą w dalszym ciągu zbierane i uzupełniane - dodaje rzecznik marszałka.

Samorządy dostały również szczegółowe informacje na temat postępowania z odpadami z gospodarstw domowych powstającymi w związku z usuwaniem skutków powodzi. Wskazano także ścieżkę dostępu w przypadku poszukiwania podmiotów mogących transportować poszczególne rodzaje odpadów. Przekazano także informacje, iż Departament Ochrony Środowiska dysponuje informacjami na temat instalacji mogących zagospodarować odpady z infrastruktury budowlanej.

- Pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska na bieżąco informują przedsiębiorców, że w przypadku wyczerpania limitów w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów popowodziowych należy wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanych decyzji administracyjnych w tym zakresie. Zmiany decyzji będą wydawane w możliwie najkrótszym terminie - tłumaczy Tomasz Leyko.

Do gmin skierowany został także komunikat dotyczący ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4