250 mln zł na inwestycje. Rząd tak wesprze gminy, w których były PGR-y

KATEGORIA: GOSPODARKA / 13 stycznia 2021

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki
Fot. Karol Woliński

250 mln zł na działania inwestycyjne i rozwojowe trafi do polskich gmin (także na Podkarpaciu), w których w przeszłości funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne w ramach kolejnego naboru Funduszu Inwestycji Lokalnych. W poniedziałek, 4 stycznia ruszył nabór wniosków, który potrwa do 12 lutego. Apel o wzięcie udziału w naborze wystosowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- Gminy, na których terenie znajdowały się PGR-y mogą od 4 stycznia kierować wnioski o wsparcie finansowe przy realizacji inwestycji po to, aby móc przyspieszyć swój rozwój cywilizacyjny - mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zachęcając podkarpackie gminy do składania wniosków o dofinansowanie.

Pojedyncza gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski, na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł. Natomiast maksymalna 5 mln zł, górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku.

Jak zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart, każda forma organizacji PGR-u będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie. Będzie to zatem zarówno siedziba Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz pól, które były uprawiane na terenie danej gminy.

Wnioski o dofinansowanie w pierwszej kolejności muszą zostać zaopiniowane przez właściwe oddziały terytorialne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y. Po zaopiniowaniu wniosku, właściwy oddział terenowy KOWR odsyła wniosek wraz z opinią do gminy. Następnie gmina składa kompletny wniosek (w tym zawierający opinię KOWR) do właściwego wojewody. Wnioski będą oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przy Prezesie Rady Ministrów. Premier, na podstawie rekomendacji działającej przy nim Komisji, będzie składał dyspozycję wypłaty środków.

Na co można przeznaczyć zyskane środki?

Katalog zadań inwestycyjnych jest otwarty. Jednak należy pamiętać, że środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie mogą zostać przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckich, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Gminy mogą przeznaczyć środki m.in. na:

budowę, rozbudowę, przebudowę:

- kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,

- dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

- centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

- świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich.

modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizację budynków,

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4