Jest budżet Podkarpacia na 2020 r. Wydatki wyniosą 1,33 mld zł

KATEGORIA: POLITYKA / 27 grudnia 2019

25 głosami aprobaty i bez głosu sprzeciwu – tak radni Podkarpacia zagłosowali nad propozycją budżetu regionu na 2020 rok. Dochody województwa w przyszłym roku mają wynieść 1 mld 156 mln zł. Dochody bieżące zostały zapisane na poziomie 834 mln zł, a majątkowe wyniosą 322 mln zł.

Z kolei wydatki województwa to kwota w wysokości 1 mld 335 mln zł. Na wydatki bieżące ma zostać przeznaczonych 683 mln zł, a wydatki majątkowe czyli przeznaczone na inwestycje wyniosą 652 mln złotych.

- To jest najważniejsza uchwała w trakcie roku. Pozwala nam to bezpiecznie myśleć o inwestowaniu w przyszłym roku, ale także o wykorzystywaniu naszych środków jako wkładu własnego do projektów unijnych. Budżet ma charakter proinwestycyjny - podkreśla marszałek Ortyl - znacząca część środków, bo aż 48 procent pójdzie na inwestycje, zarówno te kontynuowane, jak i te które dopiero ruszają. Jako szczególnie ważny przykład chcę wymienić Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną, gigantyczny projekt o wartości ponad 500 mln złotych, który rusza z dużym impetem. Myślę, że warto wspomnieć o inwestycjach w drogi w powiecie leskim i bieszczadzkim oraz w ochronę zdrowia. 26 mln złotych na potrzeby ochrony zdrowia, w tym dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 oraz na uruchomienie Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w postaci nowoczesnej aparatury, która tam trafi – to ważne informacje dla mieszkańców Podkarpacia – mówi marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042 w przyszłym roku ma zostać wydane aż 544 mln zł. Aż 215 mln złotych z tej kwoty zostanie przeznaczonych na 12 inwestycji drogowych. Wśród nich będzie między innymi przebudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk za ponad 66 mln złotych oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa za kolejne 32,3 mln złotych.

Na inwestycje kolejowe w przyszłym roku pójdzie ponad 211 mln zł, w tym na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA prawie 205 mln zł.

Ostatnia sesja była także okazją do pierwszego oficjalnego przedstawienia projektu Strategii Województwa – Podkarpackie 2030.

- To bardzo ważny dokument planistyczny, który pokazuje nam jakie inwestycje, jakie działania powinniśmy podejmować w najbliższym dziesięcioleciu, a jednocześnie jest dla nas wytyczną o co należy się strać jeżeli chodzi o finansowanie z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz jak tworzyć montaże finansowe z samorządami województwa – wyjaśnia wagę istnienia strategii marszałek Władysław Ortyl. - Ten dokument nie jest czymś co trafia na półkę. Będzie wykorzystywany do rozmów, negocjacji i zdobywania nowych środków dla województwa – zauważa marszałek Ortyl.

Strategia stanowi punkt wyjścia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2027, przygotowania stanowiska negocjacyjnego województwa z Komisją Europejską oraz rządem. Strategia kształtuje również relacje z innymi samorządami wojewódzkimi i zagranicznymi, w tym ze Słowacji, Ukrainy i z obszaru Karpat oraz będzie płaszczyzną współpracy z partnerami włączającymi się w proces rozwoju województwa, w tym z partnerami gospodarczymi, przedstawicielami świata nauki oraz organizacji pozarządowych.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 opracowana została przy udziale partnerów społecznych i gospodarczych. Jej założenia były konsultowane podczas wielu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami regionu. W czasie konsultacji zgłoszono aż 1418 uwag, co jak podkreślają eksperci, świadczy o zainteresowaniu mieszkańców, którzy chcieli się włączyć w proces konsultacji społecznych dokumentu.

Podczas sesji sejmiku jej założenia prezentowali prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz.

- Musimy widzieć i traktować strategię, jako dokument matkę, która ma wpływ na inne dokumenty ważne dla przyszłości regionu oraz na drogi jego rozwoju – podkreślał prof. Jacek Szlachta, prezentując założenia dokumentu.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, definiuje wyzwania, jakie stoją przed województwem do 2030, w perspektywie regionalnej, ale również ponadregionalnej, krajowej i międzynarodowej. Jako cel główny dla regionu do 2030, strategia wskazuje „Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie zasobów endo- i egzogenicznych regionu, zapewniające trwały, zrównoważony i terytorialnie równomierny rozwój gospodarczy oraz wysoką jakość życia mieszkańców województwa”. Ten cel ma być realizowany poprzez działania wskazane w pięciu obszarach tematycznych: Gospodarka i nauka, Kapitał ludzki i społeczny, Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska, Dostępność usług i Terytorialny wymiar strategii.

W czasie sesji marszałek Władysław Ortyl otrzymał miniaturę sztandaru 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Był to wyraz wdzięczności za ufundowanie przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, na czele którego stoi marszałek Ortyl, sztandaru dla brygady.

- Panie marszałku chcę podziękować, że podjął się pan wraz z samorządami z regionu ufundowania sztandaru dla naszej jednostki. To dla nas duma i zaszczyt – dziękował płk. Dariusz Słota dowódca brygady, mówią o tym, czym dla żołnierza jest sztandar oraz jakie emocje towarzyszyły mu, kiedy odbierał go z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Red.

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4