ZTM: Zapisanie uprawnień uczniów do bezpłatnych przejazdów w kasowniku

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 9 września 2020

Fot. ZTM

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów za poprzedni rok szkolny są ważne do 30 września. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina o konieczności zapisania uprawnienia na kolejny rok szkolny 2020/2021.

ZTM informuje też, że jest możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przez podróżnego za pomocą kasownika.

Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

ZTM wyjaśnia, że aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki:

Przesłać niżej wymienione dokumenty na adres: bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl (adres ten służy tylko do zapisania uprawnienia do bezpłatnego przejazdu dla ucznia).

1. W temacie wpisać imię i nazwisko ucznia, dla którego będzie zapisane uprawnienie;

2. W treści maila wpisać PESEL oraz numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej na której winno być zapisane uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

Skany lub zdjęcia dokumentów muszą być czytelne, nie budzące wątpliwości:

• Skan lub zdjęcie (obie strony) ważnej legitymacji szkolnej na rok 2020/2021 oraz:

• Skan lub zdjęcie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wpisanym adresem zamieszkania (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) - za poprzedni rok kalendarzowy (2019), potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

3. Dokumenty winny być kompletne. W przypadku braku wymaganych danych, uprawnienie do bezpłatnych przejazdów nie będzie zapisane. Skany dokumentów muszą być wykonane w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.

4. Dane zostaną wprowadzone w ciągu 8 dni roboczych od daty otrzymania maila.

5. Po weryfikacji dokumentów o wprowadzeniu bezpłatnego przejazdu do systemu podróżny zostanie poinformowany mailowo i będzie zobowiązany do zapisania uprawnienia na RKM w kasowniku.

6. Zapisanie uprawnienia na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej musi nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o możliwości zapisania uprawnienia.

ZTM zaznacza, że uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na RKM. Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty musi oświadczyć, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

W przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów ZTM może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej.

- Posłużenie się cudzymi lub fałszywymi dokumentami jest niezgodne z przepisami polskiego prawa - przypominają urzędnicy z Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4