Sporu w szpitalu „na górce” ciąg dalszy. Dziś nastąpi przełom?

KATEGORIA: ZDROWIE / 9 stycznia 2020

Fot. Paweł Bialic

Dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala. Dyrekcja placówki ma w jego trakcie przedstawić obecną sytuację szpitala i odnieść się do działań dwóch związków zawodowych.

Spór między Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych i dyrekcją KSW nr 2 nie słabnie.

Przypomnijmy, że dyrekcja szpitala zwolniła dyscyplinarnie przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych Katarzynę Ciurę oraz Joannę Buż. Z kolei Sylwia Rękas, przewodnicząca ZOZ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych została pozwana do sądu za naruszenie dobrego imienia szpitala w wypowiedzi w mediach.

W środę (8 stycznia) dyrektor szpitala Krzysztof Bałata wydał kolejne oświadczenie, w którym jak to określa „wzywa do zaprzestania działań destabilizujących szpital”.

Według dyrektora Bałaty: „podejmowane od kilku miesięcy przez dwa związki zawodowe działania są destrukcyjne dla Szpitala. Mogą one w konsekwencji doprowadzić do paraliżu jednostki, a nawet do poważnej redukcji zatrudnienia”. Jak twierdzi dyrektor w ciągu 2,5 roku w szpitalu było ponad 100 różnych kontroli dokonywanych przez różne instytucje (np. PIP, NFZ, Ministerstwo Zdrowia) zainspirowanych przez związki zawodowe „bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia”. Według Bałaty nie wykazały one istotnych uchybień w funkcjonowaniu placówki, a obciążają personel szpitala dodatkową pracą.

Dyrektor twierdzi też, że działania obu związków zmierzają wyłącznie do ochrony interesów kilku osób, a nie wszystkich pracowników szpitala. Bałata broni zarówno dyscyplinarnego zwolnienia przewodniczących jednego związku jak pozwu wobec przewodniczącej drugiego związku, zaznaczając, że były w pełni uzasadnione co zostanie w razie konieczności udowodnione przed sądem.

Według dyrekcji działania stabilizujące szpital są świadomie zakłócane przez pielęgniarskie związki zawodowe.

Bałata liczy, że czwartkowe spotkanie zespołu monitorującego „nie zostanie zakłócone przez związki i będzie przebiegało w merytorycznej atmosferze”. Dyrekcją podtrzymała też żądanie wycofania pisma złożonego przez związki 20 grudnia. Przypomnijmy, że pismo zawierało m.in. zapowiedź przeprowadzenia strajku.

Na to stanowisko dyrekcji związki zareagowały kolejnym, obszernym stanowiskiem rozesłanym do mediów w czwartkowy poranek.

Zarządu obu organizacji przekonują w nim, że „w dalszym ciągu podtrzymują swoją dobrą wolę” wyrażoną w piśmie do marszałka Władysława Ortyla i dążą do polubownego rozwiązania konfliktu na linii pracodawca – związki zawodowe.

„ZOZ OZZPiP i ZOZ ZPOA nie godzą się na ciągłe, nieuprawnione używanie przez Dyrektora Bałatę stwierdzenia, iż nasze związki zawodowe „destabilizują” działanie szpitala! Szpital jak przyjmował pacjentów, tak dalej przyjmuje, pracownicy pracują, Pan Dyrektor zapewne również wykonuje swoje obowiązki, które nasze związki mogą zaobserwować po niezliczonej ilości stanowisk, komentarzy i innej twórczej działalności, jaką widać na stronie internetowej szpitala” – czytamy w stanowisku związków.

„Korzystanie przez związki zawodowe z dopuszczonych prawem działań wynika z suwerennej decyzji związków i wzywamy Pana Dyrektora, aby nie ingerował po raz kolejny w to co, kiedy i jak mają czynić związki zawodowe, wypełniając swoje ustawowe uprawnienia!” – napisały pielęgniarki.

W swoim stanowisku związki kwestionują kolejne twierdzenia dyrektora, twierdząc m.in., że „Nowy spór zbiorowy, zainicjowany wystąpieniem do pracodawcy z dn. 20.12.2019 r. nie dotyczy kwestii finansowych!”.

Natomiast żądanie wycofania pisma z 20 grudnia przedstawione przez dyrektora Bałatę związki uważają „za bezpodstawne i bezprawne”.

„Zarządy ZOZ ZPOA i ZOZ OZZPiP podtrzymują swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 7.01.2020 r. do Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego i są gotowe do rozmów w dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Zespołu ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala o sprawach, które są dla Nas najistotniejsze i które w tym piśmie wskazaliśmy Panu Marszałkowi” – czytamy w oświadczeniu.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4