Wojewoda o Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski na 464 mln zł

KATEGORIA: INWESTYCJE / 3 marca 2021

Fot. Karol Woliński

W lutym zakończyły się dwa dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczyły one pomocy finansowej dla samorządów o charakterze turystycznym oraz tych, w których w przeszłości istniały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Nadal czekamy natomiast na wyniki grudniowego naboru w ramach RFIL, do którego wnioski mogły składać wszystkie samorządy, a pula środków do podziału wynosiła 1,65 mld zł w skali kraju.

Wsparcie dla turystyki

Pierwszy z zakończonych już naborów umożliwiał tzw. „gminom turystycznym” aplikowanie o dodatkowe środki finansowe, które mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi. W skali kraju wsparcie wynosi 1 mld zł. W przypadku, gdy wnioski gmin przekroczą tę wartość, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby kwota nie została przekroczona.

- W naszym województwie gmin o charakterze turystycznym mamy 27 i wszystkie z nich złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 66,4 mln zł. Informację dotyczącą wniosków o dodatkowe środki w ramach tego naboru przekazaliśmy już do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - poinformowała w środę (3 marca) wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Jak zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart, zadania najczęściej powtarzające się we wnioskach to budowa ścieżek rowerowo-pieszych, modernizacja i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa wież widokowych czy budowa dróg i chodników.

Środki dla gmin po PGR

W lutym zakończył się także nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Pojedyncza gmina mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski, na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł. Natomiast maksymalna 5 mln zł, górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku. Jedynym warunkiem do złożenia wniosku w tym naborze było potwierdzenie przez Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa funkcjonowania na terenie gminy dowolnej formy organizacji PGR. W skali kraju rząd przewidział pomoc finansową dla gmin gdzie działały PGR-y kwotę 250 mln zł. Do wojewody podkarpackiego samorządy skierowały 240 wniosków na łączną kwotę aż 398 mln zł.

- Niestety w ramach tego funduszu w skali całego kraju mamy 250 mln zł. Liczba tych wniosków w naszym regionie i ich kwota pokazuje jednak oczekiwanie i potrzebę jednostek samorządu terytorialnego. Daje to też argument aby skierować do premiera wniosek za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji aby taki kolejny nabór ogłosić - stwierdziła Ewa Leniart.

Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie mogą zostać przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckich, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności. Złożone wnioski dotyczą w szczególności budowy, rozbudowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowniami ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich, a także modernizacji składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Fot. Karol Woliński

Jednym z ciekawszych wniosków można określić ten złożony przez gminę Olszanica w powiecie leskim w Bieszczadach. Wójt tej gminy Robert Petka, zaprezentował podczas środowej konferencji prasowej założenia planowanej z rozmachem inwestycji dotyczącej stacji narciarskiej.

- Zdecydowaliśmy się, jako samorząd małej bieszczadzkiej gminy Olszanica, na rozwiązanie nieszablonowe. Tworzymy Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu „BIESZCZAD-ski” w Wańkowej. W popegeerowskiej miejscowości powstanie nowoczesna stacja narciarska. Ten ośrodek będzie funkcjonował także w lecie. Powstanie tam czterolinowy zjazd tyrolski – najdłuższy w Polsce i jeden z najdłuższych w Europie, który – mamy nadzieję – przyciągnie rzesze turystów. Ta inwestycja z pewnością stanie się kołem zamachowym rozwoju i zwiększy atrakcyjność turystyczną naszej gminy - powiedział Robert Petka.

Fot. Karol Woliński

1,65 mld do podziału – czekamy na wyniki naboru

Przypomnijmy, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to jeden z kluczowych elementów tarczy antykryzysowej, mający wspomóc samorządy, które poniosły znaczne straty w budżetach w związku z pandemią koronawirusa. Na podstawie zakończonych już dwóch etapów realizacji funduszu, do województwa podkarpackiego trafi 789 mln zł.

Około 336 mln zł przewidziano dla wszystkich gmin i powiatów na podstawie specjalnego algorytmu. Największym beneficjentem tych środków jest Rzeszów, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 29,7 mln zł. Oprócz tego 452 mln zł przewidziano dla Podkarpacia w ramach 150 pozytywnie rozpatrzonych wniosków w ramach ogłoszonego jesienią naboru dla gmin, powiatów oraz samorządu województwa. Pieniądze trafią m.in. do dwóch rzeszowskich szpitali – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 na przebudowę Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc (6 mln zł) oraz Kliniki Ginekologii i Położnictwa (10 mln zł), a także do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 na modernizację Kiniki Ortopedii (4 mln zł).

W grudniu zeszłego roku rząd ogłosił dodatkowy nabór w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych ponownie przeznaczony dla wszystkich samorządów w kraju. Łącznie do rozdysponowania jest 1,65 mld zł. Na Podkarpaciu samorządy zgłosiły ponad 500 wniosków na łączną kwotę ponad 400 mln zł.

- Wnioski są już przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i czekamy na zatwierdzenie przez premiera - zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru składało miasto Rzeszów. Dotyczyły one przebudowy Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II oraz budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Drabinianka. W pierwszym naborze nie udało się uzyskać dofinansowania. Dlatego też jak potwierdził nam rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki wniosek w ramach dodatkowego naboru nie uległ zmianie.

- Nasz wniosek się nie zmienił, chcemy uzyskać środki na przebudowę Szpitala Miejskiego w Rzeszowie oraz budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na Drabiniance. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru - twierdzi Maciej Chłodnicki.

W grudniowym naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trzy wnioski złożył również Samorząd Województwa Podkarpackiego. Dotyczą one budowy węzła autostradowego w Ropczycach, uzyskania wkładu własnego na budowę punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej oraz utworzenia oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu.

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4