Marszałek zaprezentował na sejmiku projekt budżetu województwa na 2024 rok

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 28 listopada 2023

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

W trakcie poniedziałkowej (27 listopada) sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego marszałek Władysław Ortyl zaprezentował radnym województwa założenia projektu budżetu na 2024 rok. Radni sejmiku zwiększyli też udział finansowy województwa w budowie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.

Przed prezentacją projektu budżetu, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus zaprezentowała stopień realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030.

- W dokumencie Strategii zaplanowaliśmy wzmacnianie potencjału regionalnej gospodarki oraz zwiększanie udziału nauki i badań dla innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Podstawowe filary – priorytety Strategii to nauka, badania i szkolnictwo wyższe wspierające gospodarkę, inteligentne specjalizacje województwa, konkurencyjność gospodarki poprzez innowacje i nowoczesne technologie oraz gospodarka cyrkularna. Reagujemy na zmiany społeczne, w województwie dają się zauważyć, podobnie jak w innych regionach problemy demograficzne ujemny przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa, ale ich intensywność jest mniejsza. Projektując w Strategii zakres działań, wskazaliśmy instrumenty zabezpieczające budowanie odporności na zakłócenia procesów rozwojowych, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podjęte działania zaradcze są widoczne na podstawie danych statystycznych służących monitorowaniu Strategii. Wraz z uruchamianiem kolejnych środków finansowych w perspektywie 2021-2027, dalsze działania będą wzmacniane - mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

Ortyl: „Dostosowany do wyzwań i potrzeb”

- Dobrze, że o projekcie budżetu mówimy już po prezentacji zaawansowania strategii, bo dzięki temu widzimy, co już się udało, a jakie wyzwania przed nami – mówił marszałek Władysław Ortyl rozpoczynając prezentację propozycji zwartych w projekcie budżetu regionu. – Chcę przypomnieć, że budżet województwa jest jednym, ale nie jedynym źródłem finansowania strategii.

- Rok 2024 to rok nowej, trwającej już perspektywy finansowej, w ramach której mamy do wykorzystania znaczące środki. Pierwsze projekty już realizujemy, a kolejne wyłaniane są w konkursach. Polityka spójności to ważne, ale nie jedyne źródło finansowania inwestycji. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o transfery środków z budżetu państwa, szczególnie dla nadrabiania zaległości. Rok 2024 to nowe wyzwania, wpływają na naszą sytuację czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Województwo jest gospodarką konkurencyjną – obrazują to zmiany wskaźników, poziomu PKB, zmniejsza się ilość osób bezrobotnych na rynku. Uwzględniając charakter produkcyjny naszego regionu mamy przed sobą wyzwania, aby nadal zabiegać o rozwój naszych inteligentnych specjalizacji, o rozwój przedsiębiorczości. Ten proces trzeba stymulować i w tym pomogą nam środki europejskie z programu regionalnego. Skupiliśmy się na kilku elementach – dobre oszacowanie możliwości budżetu, aktywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania i możliwości realizowanie zadań ze środków rządowych – podkreślał marszałek Ortyl.

Projekt budżetu na 2024 rok wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami i tabelami oraz wymaganymi materiałami informacyjnymi liczy 437 stron.

- Ten budżet zawiera w sobie wzrost dochodów o 16,7 procent w stosunku do 2023 roku i wynosi – po stronie dochodów - 2 mld 139 mln złotych. To budżet, którego wydatki wzrastają - rok do roku, do kwoty ponad 2 mld 163,6 mln zł. To świadczy o dynamice budżetu – mówił marszałek Władysław Ortyl. Podkreślał także, że po sejmikowej debacie przyjdzie czas na pracę nad budżetem w poszczególnych komisjach.

W budżecie na 2024 rok plan dochodów województwa ustalony został w wysokości 2 mld 139 mln złotych. Wydatki województwa w 2024 mają wynieść 2 mld 163,6 mln zł. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 mld 64,8 mln zł, co stanowi 49,2 proc. wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe czyli tzw. inwestycyjne zaplanowano na poziomie 50,8 proc., na kwotę 1 mld 98,8 mln złotych.

- Chcę Państwa zapewnić, że budżet ten będzie realizował strategię rozwoju województwa, zapewniał realizacje noworozpoczynanych inwestycji oraz tych, które już wcześniej były realizowane, będzie wykorzystywał środki Unii Europejskiej oraz te, które możemy pozyskać rządu RP. Jest dokumentem dostosowanym do wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi samorząd województwa - podsumował prezentację budżetu marszałek Władysław Ortyl.

Szczegółową prezentację wizualną założeń budżetu przedstawiła radnym województwa skarbnik województwa Janina Jastrząb.

- W projekcie budżetu zaplanowano niewielki deficyt budżetowy na poziomie 24,6 mln zł. Będzie on finansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18,8 mln zł, z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3,3 mln zł, ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu. W 2024 roku nie będą zaciągane kredyty, pożyczki długoterminowe lub emitowane obligacje komunalne, natomiast dokonana zostanie spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2010-2012 oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku na łączną kwotę 32,6 mln zł – zaznaczyła skarbnik województwa Janina Jastrząb.

770 mln zł na drogi

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane jako inwestycje wieloletnie i jednoroczne. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego zaplanowano kwotę 748,1 mln zł. Wydatki majątkowe na inwestycje jednoroczne zostały zaplanowane w wysokości 350,7 mln zł.

Jak co roku, znaczna część budżetu regionu ma zostać przeznaczona na inwestycje drogowe, dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników, zakupów elementów bezpieczeństwa ruchu oraz inwestycji w zaplecze techniczne, służące utrzymaniu dróg. Wydatki na inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich mają w 2024 roku wynieść ponad 770 mln złotych.

Wśród inwestycji drogowych znajdą się tak kosztowne jak budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San, na którą budżet województwa chce przeznaczyć 149 mln zł. W dokumencie zapisano pieniądze na budowę nowego odcinka drogi 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San, która z budżetu na 2024 pochłonie ponad 103 mln złotych. Budowa obwodnicy Leska w ciągu ma zostać z budżetu sfinansowana kwotą 50 mln złotych. Kolejne ponad 47 mln złotych kosztować będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku, a II etap rozbudowy drogi 881 na odcinku Kańczuga-Pruchnik to 43 mln złotych z przyszłorocznego budżetu.

Ponad 130 mln złotych zostanie z budżetu województwa przeznaczonych na ochronę zdrowia. Wśród najważniejszych zadań mają znaleźć się: utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 19 mln zł oraz modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 11 mln zł. W budżecie zapisano zakup angiografu wraz ze stołem operacyjnym oraz dostosowaniem pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu za 7,7 mln zł. Za kolejne 6,6 mln złotych kupione zostaną aparaty RTG dla rzeszowskiej „dwójki”.

Na Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej czyli inwestycję Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w 2024 roku przewidziano 994 tys. złotych. Na poprawę dostępności do świadczeń z zakresu anestezjologii dziecięcej poprzez modernizację Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w rzeszowskiej „dwójce” przeznaczono kolejne 3,6 mln zł. Wyższemu poziomowi świadczeń na rzecz zdrowia najmłodszych mieszkańców regionu służyć będzie reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu, na którą zapisano 3,2 mln złotych.

Na inwestycje w zakresie kultury zaplanowano w budżecie 43,6 mln zł. Wśród zadań przeznaczonych do finansowania są inwestycje w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, na które skierowano ponad 6,3 mln złotych. Kolejne 1,4 mln złotych zostanie przeznaczone na wsparcie produkcji filmowych w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ma zostać wsparta kwotą 1,3 mln złotych.

Na dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego zaplanowano w budżecie województwa w 2024 roku środki w wysokości 25,4 mln zł.

Swoje zastrzeżenia do projektu budżetu, m.in. do realności projektowanego poziomu deficytu zgłaszali radni opozycji. Głosowaniem nad przyjęciem budżetu radni województwa zajmą się w grudniu.

Jest 30 mln zł na PCLA

Sejmik zajął się na poniedziałkowej sesji także sprawami bieżącymi.

Podczas sesji radni zdecydowali o zwiększeniu z 14 do 30 mln zł kwoty, jaką otrzyma samorząd Rzeszowa na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletytyki przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie. W związku ze wzrostem kosztów prac budowlanych (oferta z najniższą ceną opiewa na 163 mln 836 tys. zł) prezydent Rzeszowa zwrócił się z prośbą o zwiększenie pomocy finansowej i przesunięcie transz na budowę tej inwestycji. Pierwsza transza czyli 1 mln złotych ma być wykorzystana w 2024 roku. W 2025 ma to być 15 mln złotych, a w 2026 roku – 14 mln złotych.

W czasie sesji radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z zakwalifikowaniem przez rząd RP wniosków złożonych przez samorząd województwa podkarpackiego do otrzymania promesy inwestycyjnej dotacje otrzymać ma 8 beneficjentów, by zrealizować prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna kwota dofinansowania z programu na zadania złożone przez województwo wyniesie ponad 9,6 mln złotych. Wkład własny województwa, o którym zdecydowali radni to niespełna 200 tysięcy złotych. Wśród beneficjentów tych środków znalazł się Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, który otrzyma prawie 3 mln złotych.

Większe udziały w lotnisku w Jasionce

Radni zgodzili się na objęcie przez Województwo Podkarpackie 400 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka”. Zarząd spółki zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego o 40 mln zł. Dokapitalizowanie ma być wkładem do planowanych inwestycji w ramach programu Connecting Europe Facility – Military Mobility.

- Chcemy rozbudowywać nasze lotnisko, chodzi o budowę II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy pasa startowego na odcinku ok. 700 metrów na lotnisku „Rzeszów-Jasionka” wraz z infrastrukturą techniczną oraz o etap II przebudowy pasa startowego na odcinku ok. 1800 metrów wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość kosztorysowa obu projektów to kwota netto ponad 217 mln zł – podkreślał w wypowiedzi dla mediów marszałek Władysław Ortyl.

Radni wyrazili także zgodę na objęcie przez województwo 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” za kwotę 4 mln zł. Inwestycje przewidziane przez spółkę będą miały wpływ na podniesienie standardu infrastruktury leczniczej w uzdrowisku.

Gośćmi specjalnymi sesji byli retmani z Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary z Ulanowa. Zaprezentowali oni radnym województwa certyfikat wpisu flisactwa na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dziękowali zarządowi i radnym województwa za wspieranie i promowanie ich działalności.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4