Głogów Małopolski większy o trzy sołectwa. W 2021 roku czas na kolejne?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 8 stycznia 2020

Głogów Małopolski w nowych granicach (kolor niebieski) obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
Fot. Gmina Głogów Młp.

Tym razem nie Rzeszów, a Głogów Małopolski z pierwszym dniem nowego roku powiększył swoje granice. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z lipca zeszłego roku, terytorium miasta zostało powiększone o trzy sąsiadujące sołectwa znajdujące się w gminie Głogów Małopolski - Rogoźnicę, Wolę Cichą i Zabajkę. Zdaniem burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja po zmianie granic, miasto stanowi zwarty kompleks, połączony ze sobą komunikacyjnie i organizacyjnie. Wiemy również jakie plany mają władze Głogowa co do rozwoju nowych terenów.

- Przede wszystkim opracowujemy dla całości lub znaczącej powierzchni nowych terenów plany zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego będziemy na tych terenach realizować wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Podmiejską Kolej Aglomeracyjną. Zależy nam również na realizacji inwestycji drogowych na przyłączonych terenach - zapowiada burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.

Oprócz tego jak informuje Paweł Baj, nowo przyłączone tereny będą również dozbrajane, powstanie nowe oświetlenie, chodniki czy drogi lokalne. Część tych inwestycji będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 roku o czym pisaliśmy TUTAJ. Każde nowe osiedle otrzymało do własnej dyspozycji kwotę 100 tys. zł. Łącznie budżet obywatelski dla całego Głogowa Młp. w roku bieżącym wyniósł 500 tys. zł.

W związku z poszerzeniem, obszar miasta Głogowa Małopolskiego uległ powiększeniu z 1370,69 ha do 2088,18 ha. Wzrosła również liczba mieszkańców z 6397 przed zmianą granic, do 8181 mieszkańców po włączeniu trzech sołectw.

Dotychczasowe sołectwa stają się z mocy prawa nowymi osiedlami, a organy sołectwa organami osiedli. Obecnie trwa nadawanie nazw ulic na nowych osiedlach oraz odbywają się zmiany numeracji budynków. Jak informują władze Głogowa Młp. wszystkie obecne dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy) zachowują swoją ważność, mieszkańcy nie będą obciążani dodatkowymi wydatkami. Podatki, opłaty lokalne i inne należności są takie same jak dla innych mieszkańców gminy.

W przyszłym roku kolej na Styków i część Rudnej Małej?

Zapał władz Głogowa Małopolskiego na dalsze poszerzanie miasta po włączeniu wspomnianych sołectw jednak nie wygasł i w kolejnym roku planowane jest poszerzenie o następne tereny. Chodzi o włączenie sołectwa Styków oraz północnej części sołectwa Rudna Mała. Jak twierdzi Paweł Baj z inicjatywą przyłączenia tych terenów wystąpili sami mieszkańcy tych sołectw i konsultacje wypadły pozytywnie.

- Przeprowadziliśmy już w tej sprawie konsultacje i mieszkańcy obu tych miejscowości są za przyłączeniem do Głogowa. W tej chwili kompletujemy dokumenty dotyczące tej inicjatywy, które w następnej kolejności przekażamy do wojewody podkarpackiego - wyjaśnia burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.

Jak wiadomo, po tym jak wniosek o poszerzenie trafi do wojewody, zostanie w tej sprawie wydana opinia. Następnie wniosek trafi na szczebel MSWiA, a ostateczną decyzję w kwestii zmian terytorialnych podejmie Rada Ministrów podobnie jak w przypadku tegorocznego poszerzenia. Jeżeli decyzja w tej sprawie będzie pozytywna, granice Głogowa Małopolskiego zostaną ponownie poszerzone od 1 stycznia 2021 roku.

Rudna Mała wchłonie część Pogwizdowa Nowego

Oprócz tego do zmian terytorialnych już niedługo dojdzie również w przypadku innych miejscowości na terenie gminy Głogów Małopolski. Sprawa dotyczy włączenia części powierzchni Pogwizdowa Nowego do sołectwa Rudna Mała. Uchwała w sprawie zmiany granic została podjęta przez Radę Miejską Głogowa Małopolskiego 30 grudnia zeszłego roku, a jej zapisy wejdą w życie po 14 dniach po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wcześniej przeprowadzono konsultacje społeczne. Taka zmiana nie wymaga zgody rządu jak w przypadku zmiany granic miasta.

- Są to zmiany w granicach administracyjnych gminy i przeprowadziliśmy w tej sprawie konsultacje społeczne, w których mieszkańcy wypowiedzieli się pozytywnie, a podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Głogowa Małopolskiego radni zaakceptowali roszady terytorialne - tłumaczy Paweł Baj.

Do Rudnej Małej ma być przyłączony obszar, na którym znajdują się należące do gminy łąki, około 30 domów, a także tereny dawnego Polamu, gdzie funkcjonują firmy. Obszar wyłączany z Pogwizdowa Nowego ma też objąć fragment dawnej drogi krajowej nr 9 przebiegający przez tę miejscowość (przedłużenie ul. Warszawskiej w Rzeszowie), który ma być w najbliższych latach rozbudowany do dwóch jezdni w ramach inwestycji prowadzonej przez powiat rzeszowski.

Należy podkreślić, że jeżeli chodzi o teren sołectwa Pogwizdów Nowy to jest to obszar, którym od lat interesują się w kontekście wchłonięcia w swoje granice również władze Rzeszowa. O włączenie do stolicy Podkarpacia zabiega też grupa mieszkańców z sołtysem Pogwizdowa Nowego na czele. Jak wiadomo z powodu kolejnych poszerzeniowych planów władz stolicy Podkarpacia już niedługo rozpoczną się w tej sprawie konsultacje społeczne zarówno na terenie Rzeszowa jak i w gminie Głogów Małopolski. Po zmianie granic Rudnej Małej i Pogwizdowa Nowego, obszar tego ostatniego sołectwa, który mógłby zostać włączony do Rzeszowa będzie oczywiście mniejszy.

Karol Woliński

Nowe granice Rudnej Małej i Pogwizdowa Nowego
Fot. Gmina Głogów Młp.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4