Dworzec autobusowy i dwie kładki. Wizje planistów przy Dworcu Głównym

KATEGORIA: INWESTYCJE / 20 listopada 2020

Tereny stacji kolejowej Rzeszów Główny. Dworzec autobusowy miałby powstać w miejscu zburzonej hali wachlarzowej „Lwowskiej”, na prawo od tego terenu widoczna istniejąca hala wachlarzowa „Krakowska”
Fot. Google Maps

Po raz pierwszy w formie online mogliśmy obserwować publiczne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania w Rzeszowie. W środę (18 listopada) przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa zaprezentowali kolejną propozycję dotyczącą zagospodarowania dużej części obszaru miasta w rejonie dworca kolejowego w Rzeszowie. Chodzi o plan o nazwie „Dworzec”.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku uchwalono już pierwszą część tego planu zagospodarowania przestrzennego. Nowy plan zmienił zapisy uchwalonego w 2007 r. planu o nazwie „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”. Wtedy zakres zmiany dotyczył terenu o powierzchni 1,73 ha przed samym dworcem kolejowym, który będzie stanowił część Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (inwestycji). Pierwotnie RCK miało stanowić intermodalny obiekt skupiający nie tylko komunikację kolejową, ale również autobusową (miejską, regionalną, krajową i międzynarodową). Jednak obecnie realizowana wspólnie z PKP S.A. inwestycja (miasto do końca roku zamierza wyłonić wykonawcę) dotyczy tylko terenu przed dworcem kolejowym, bez obszaru sąsiedniego dworca PKS. Na placu Dworcowym mają się znaleźć m.in przystanki autobusowe, dojazdy do przystanków oraz ciągi piesze prowadzące na dworzec.

Pod placem Dworcowym planuje się stworzenie parkingu podziemnego. Oprócz tego, uchwalony we wrześniu 2019 r. przez Radę Miasta Rzeszowa plan zakłada również przebudowę układu komunikacyjnego tuż obok dworca. Chodzi m.in. o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Asnyka i Grottgera.

Rysunek planu
Fot. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Regionalny dworzec autobusowy

Obecnie wyłożony projekt drugiej części planu „Dworzec” dotyczy zdecydowanie większej powierzchni, bo aż 14,97 ha. Obejmuje on m.in. tereny przy ul. Kochanowskiego, na północ od Dworca Głównego i torów kolejowych, na którym znajdują się m.in. zabytkowa hala wachlarzowa „Krakowska”, oraz inne elementy należące do zespołu zabytkowych budynków stacji kolejowej. Miejscy projektanci planują stworzenie dużego dworca autobusowego dla przewozów regionalnych w miejscu zburzonej hali wachlarzowej „Lwowskiej” (odtworzonej co do kształtu i elewacji). Wraz z dworcem powstałaby potrzebna infrastruktura i plac manewrowy dla autobusów.

- Regionalny dworzec autobusowy składałby się z dwóch części. Z samego dworca w miejscu dawnej parowozowni oraz części techniczno-parkingowej dworca, czyli parkingu dla autobusów oraz wielopoziomowych parkingów ogólnodostępnych - tłumaczył Grzegorz Róg, kierownik zespołu projektowego w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Trzeba powiedzieć, że nie jest to pomysł nowy, tego typu dworzec w oparciu o zabudowę kolejową planowano w tym miejscu już w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zmiana w planie zagospodarowania, to można powiedzieć pierwszy krok do realizacji tego przedsięwzięcia. Kiedy będą kolejne? Trudno powiedzieć, ponieważ wydaje się, że może to być bardzo skomplikowana inwestycja, a jak już wspomnieliśmy miasto w tym rejonie na razie zaangażowało się w okrojony projekt realizacji RCK. Należy dodać, że według założeń miejskich planistów regionalny dworzec autobusowy miałby być inwestycją realizowaną wspólnie z samorządem województwa.

Wyjazd od ul. Kochanowskiego

Tuż obok planowanego dworca w zachodniej części obszaru objętego planem znajduje się przeznaczenie terenu pod usługi kulturalne, a konkretnie pod ekspozycję przygotowaną przez Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie (pod gołym niebem). Natomiast istniejąca hala wachlarzowa „Krakowska” zostałaby wykorzystana pod cele kulturalne, np. przeniesienie tam zbiorów wspomnianego muzeum, które nie mogą znajdować się na otwartej przestrzeni. Trzeba pamiętać, że zgodnie z założeniami planu budynki dawnej szkoły kolejowej wykorzystywane obecnie przez muzeum mają być zburzone, a skarpa, na której się znajdują zniwelowana od strony ul. Kochanowskiego. Z kolei od wschodu planowany jest główny wyjazd z dworca przy ul. Kochanowskiego. Dodatkowe wyjazdy mogą powstać przez planowaną w rejonie izby wytrzeźwień nową ulicę do ul. Kochanowskiego lub bezpośrednio na ul. Żółkiewskiego.

Ta kwestia budziła wiele pytań mieszkańców dotyczących zagrożenia wzrostu ruchu przy ul. Kochanowskiego w momencie gdy dworzec powstanie. W zapisach obecnego planu zagospodarowania od dawna ulica ta ma zostać poszerzona do trzech pasów na dwóch odcinkach. Pierwszym - od ul. Marszałkowskiej do przejścia dla pieszych na wysokości wyjścia z tunelu pod stacją Rzeszów Główny, oraz drugim - od głównego wyjazdu z planowanego dworca autobusowego (rejon obecnego wjazdu na tereny dworcowe przy ul. Kochanowskiego) do skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego. Jak tłumaczył jednak Grzegorz Róg, ruch autobusowy mimo głównego wyjazdu na ul. Kochanowskiego, będzie skierowany głównie w kierunku wschodnim, więc nie będzie obciążać ruchu osiedlowego.

- Przy wyjeździe z dworca będziemy mogli pojechać w kierunku ul. Siemieńskiego, gdzie dojedziemy do przebudowanej w najbliższym czasie ul. gen. Maczka. W kierunku południowym przez ul. Żółkiewskiego i ul. Styki będzie można dojechać w rejon al. Piłsudskiego lub przez samą ul. Styki w kierunku ul. Dworaka. Ruch autobusów z terenu dworca kierujemy zatem w kierunku wschodnim - zaznaczył kierownik zespołu projektowego w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Prognoza oddziaływania na środowisko
Fot. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Powstaną dwie kładki dla pieszych

Miejscy planiści chcą również aby na teren, na którymi miałby powstać dworzec autobusowy można było dojść z rejonu Środmieścia oprócz istniejącego już tunelu pod torami kolejowymi również dwiema kładkami dla pieszych. Jedna miałaby powstać po stronie wschodniej w rejonie ul. Bardowskiego i prowadzić bezpośrednio na teren planowanego dworca autobusowego z możliwością zejścia na perony stacji kolejowej Rzeszów Główny. Druga pojawi się na przedłużeniu ul. Grunwaldzkiej i prowadzić będzie do ul. Sienkiewicza oraz terenów ekspozycji Muzeum Techniki i Militariów i dalej na teren dworca. Będzie to próba odtworzenia tego połączenia dla pieszych, które istniało w tym miejscu kilkadziesiąt lat temu. Kładka łącząca ul. Grunwaldzką z ul Sienkiewicza powstała na początku XX wieku wraz z kładką, która znajdowała się trochę dalej i łączyła Śródmieście z parowozownią. Później, już po wojnie kładkę łącząca ul. Grunwaldzką i Sienkiewicza zdemontowano łącząc ją z drugą wspominaną kładką. W ten sposób powstała kładka, która łączyła teren dworca kolejowego z osiedlem 1000-lecia. Funkcjonowała aż do tego roku gdy została ona zdemontowana w ramach przebudowy stacji Rzeszów Główny.

- Wprowadzenie tej kładki do projektu było bardzo potrzebne. To próba powiązania komunikacyjnego osiedla 1000-lecia z centrum miasta. Oprócz tego jej powstanie jest związane również z wspomnianą ekspozycją Muzeum Techniki i Militariów - powiedział Grzegorz Róg.

Projekt planu zagospodarowania obejmuje również teren dworca PKS Rzeszów oraz znajdujących się tuż obok magazynów. Sam teren przestarzałego dworca PKS, który od wielu lat prosi się o gruntowną przebudowę w planie zagospodarowania będzie miał funkcję usługowo-komunikacyjną. Dopuszczono tam wyłącznie funkcję usługową, usługową z dodatkiem funkcji komunikacyjnej lub pozostawienie obecnego stanu rzeczy. Możliwe, że takie zmiany pozwolą władzom spółki PKS Rzeszów wreszcie podjąć działania w kierunku modernizacji dworca, która mogłaby być realizowana przy wsparciu inwestora współfinansującego inwestycję w zamian za wprowadzenie tam funkcji usługowej.

Lewa strona planu
Fot. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Prawa strona planu
Fot. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Co z wycinką drzew?

Dyskusja publiczna zorganizowana w formie online była bardzo żywa. Mieszkańcy oraz radni biorący w niej udział pytali o wiele kwestii dotyczących założeń planu. Przed samym wyłożeniem projektu planu pojawiły się alarmistyczne głosy, że może on zakładać dużą wycinkę drzew przy ul. Kochanowskiego, o co też głównie dopytywali mieszkańcy. Okazuje się, że w ramach założeń projektowych do wycinki drzew może dojść, ale tylko w przypadku realizacji samego regionalnego dworca autobusowego. Warto zaznaczyć też, że nowy plan terenu samej ul. Kochanowskiego nie obejmuje.

- Na pewno nie będą wycięte drzewa w rejonie ul. Sienkiewicza. Natomiast możliwe, że dojdzie do wycinki drzew przy ul. Kochanowskiego w ramach budowy regionalnego dworca autobusowego. To jest kwestia projektu zagospodarowania terenu, nie jest wykluczone, że będzie można odtworzyć część usuniętego drzewostanu - zaznaczył kierownik zespołu projektowego BRMR Grzegorz Róg.

Oprócz tego, pytania dotyczyły również planowanej infrastruktury rowerowej, czy umiejscowienia wyjścia z kładki przy ul. Sienkiewicza.

Można jeszcze zgłaszać uwagi

Piątek 20 listopada to już ostatni dzień wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – II „Dworzec” w Rzeszowie.

Informację na ten temat można znaleźć TUTAJ na stronie BIP Miasta Rzeszowa.

Natomiast TUTAJ również do piątku 20 listopada są dostępne do pobrania materiały związane z projektem planu.

Mieszkańcy mogą swoje uwagi do projektu planu składać jeszcze do 4 grudnia. Zostaną one rozpatrzone przez prezydenta Rzeszowa. Później projekt wraz z rozpatrzonymi uwagami trafi do akceptacji przez Radę Miasta Rzeszowa.

Duże emocje wywoływał sam fakt sposobu realizacji publicznego wyłożenia planu zagospodarowania i towarzyszącej mu dyskusji, a konkretnie sposobu informowania o tym mieszkańców. Wielu z nich skarżyło się, że wiadomość o dyskusji nad planem trafiła do nich za późno. Dopiero we wtorek na tablicach ogłoszeń w blokach na osiedlu 1000-lecia zawisły ogłoszenia o dyskusji i konieczności zarejestrowania się do udziału w transmisji poprzez wysyłanie e- maila na skrzynkę Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. Okazuje się jednak, że była to inicjatywa Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uwagę na potrzebę lepszego sposobu informowania o tego typu wydarzeniach zwracali również przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec czy radny Mirosław Kwaśniak. Jak zapewniła dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa Barbara Pujdak, uwagi te na pewno będą brane pod uwagę przy kolejnych wyłożeniach planów. Jak jednak zaznaczyła dyrektor BRMR, od strony formalnej powiadomienie o wyłożeniu planu i dyskusji odbyło się prawidłowo, m.in. poprzez informacje zamieszczane regularnie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4