Podkarpacie zyska duże pieniądze z UE. Umowa na 2,18 mld euro podpisana!

KATEGORIA: INWESTYCJE / 14 kwietnia 2022

Umowa z rządem na fundusze unijne podpisana!
Fot. Karol Woliński

W czwartek 14 kwietnia Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał ze stroną rządową kontrakt programowy dotyczący pozyskania środków w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Nasz region w nowej perspektywie finansowej UE może otrzymać 2,18 mld euro.

Podpisy warte 2,18 mld euro

Podpisy pod dokumentem złożyli marszałek województwa Władysław Ortyl, wicemarszałek, Piotr Pilch oraz w imieniu rządu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- To ważny moment, ten dokument pokazuje w jaki sposób będziemy mogli wykorzystać ponad 2,18 mld euro, które trafią do naszego województwa - mówił przed uroczystym podpisaniem kontraktu marszałek Władysław Ortyl.

Kontrakt Programowy to ważny dokument dla procesu wdrażania Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Jest on rodzajem umowy pomiędzy rządem RP a samorządem województwa, obejmującej zasady, kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego, również w zakresie planowanych przedsięwzięć priorytetowych. Podkarpacie jako szóste województwo w Polsce podpisało tego typu kontrakt.

- To dokument, który przybliża nas do rozpoczęcia wdrażania środków, a tak naprawdę do rozpoczęcia formalnych negocjacji zapisów programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podkarpackiego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z Komisją Europejską - podkreśliła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Będzie jeszcze więcej pieniędzy?

Nie wykluczone, że na Podkarpacie w ramach nowej perspektywy finansowej UE trafi jeszcze więcej pieniędzy niż zapisane w kontrakcie 2,18 mld euro. Wiąże się to z wojną na Ukrainie, której następstwem jest fala uchodźców kierująca się w zdecydowanej większości do Polski.

- Zapisy kontraktu programowego i inwestycji na perspektywę 2021-2027 będą uzupełniane o to co niezbędne w związku z kryzysem uchodźczym, będziemy negocjować z KE i myślę że 2,1 mld euro to nie jest ostateczna kwota, która trafi na Podkarpacie, myślę że będzie ona większa - zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Marszałek Ortyl również potwierdził, że czeka na negocjacje z KE w sprawie dodatkowych środków w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 na pomoc uchodźcom.

- My oraz Lubelszczyzna mamy specyficzną sytuację, jesteśmy regionami, które udzielają pierwszej pomocy uchodźcom i kierujemy ich dalej w głąb kraju, ale również wielu z nich zostaje u nas. Musieliśmy ponieść w związku z tym koszty, były one rekompensowane przez rząd, ale nie wszystko da się zmierzyć czy wyliczyć i myślę, że KE weźmie to pod uwagę - zaznaczył Władysław Ortyl dodając, że na sfinansowanie pomocy uchodźcom z Ukrainy udało się już wygospodarować z zakończonej perspektywy unijnej około 50 mln zł.

Fot. Karol Woliński

Jak Podkarpacie wykorzysta fundusze UE?

Na kwotę 2,18 mld euro, która została zapisana w kontrakcie dotyczącym projektu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 składa się przede wszystkim 1,63 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację projektów związanych z inwestycjami w infrastrukturę, ochronę środowiska, innowacje i działalność badawczo-rozwojową. Natomiast ponad 546 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+, zostanie przeznaczone na projekty „miękkie”, czyli wsparcie kapitału ludzkiego w obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyrównywania szans uzdolnionej młodzieży i rozwoju kadry pedagogicznej oraz włączenia i integracji społecznej.

- Te pieniądze będą wspierały nasze obszary strategicznej interwencji, to jest jedenaście miast, które tracą swoje funkcje. Dzięki nim będziemy także wspierać obszar zdrowia, innowacyjność, edukację i gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego bardzo się cieszymy, że dziś podpisujemy dokument, który umożliwi nam wdrażanie tych środków europejskich w naszym regionie - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał, że środki w nowej perspektywie będą większe niż w poprzedniej. - Składam wielkie podziękowania na ręce pani minister. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że to także wynik skutecznego działania zarządu i samorządu województwa na czele z panem marszałkiem, w wyniku którego udało się te środki pozyskać, bo wiemy, że wiele województw ma mniejsze środki niż w poprzedniej perspektywie - stwierdził wicemarszałek Pilch.

W podpisanym Kontrakcie Programowym zaplanowano wsparcie dla obszarów strategicznej interwencji (OSI) o znaczeniu krajowym, wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku (tj. 11 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 65 gmin stanowiących obszary zagrożone trwałą marginalizacją). Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązał się również objąć wsparciem w ramach Programu Regionalnego 11 Obszarów Funkcjonalnych: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) oraz Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF): Przemyśl, Krosno, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Lubaczów, Jasło; Duopol: Dębica–Ropczyce, Jarosław–Przeworsk, Sanok–Lesko.

Skorzysta szpital w Rzeszowie

Kontrakt wskazuje także przedsięwzięcia priorytetowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa, które są planowane do sfinansowania w ramach Programu Regionalnego. Tu można wymienić przede wszystkim rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Projekt ma na celu poprawę sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez wzrost dostępności wysokiej jakości usług medycznych w tym m. in. w zakresie intensywnej opieki medycznej, a także uruchomienie nowych świadczeń szpitalnych dotychczas nierealizowanych w województwie. Szacunkowa wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie ok. 35 mln euro.

Dofinansowanie przewidziano również na budowę i wyposażenie szpitala uniwersyteckiego w Świlczy (8,8 mln euro), powstanie Podkarpackiego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych (8,81 mln euro). Środki w ramach nowej perspektywy unijnej mogą być też wykorzystane na budowę i utworzenie obiektów sportowo rekreacyjnych na terenach powiatów o szczególnych walorach turystycznych. Mowa tu o budowie obiektów sportowych przewidzianych w sezonie zimowym np. w formie lodowisk oraz w sezonie letnim przekształconych np. na tory rolkowo/wrotkarskie, rolkowisk, pumptrack-ów bądź skatepark-ów. Szacunkowa wartość dofinansowania wyniesie ok. 12,36 mln euro.

Za pieniądze z UE powstanie również Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Projekt zakłada realizację II etapu inwestycji polegającej na przygotowaniu zaplecza dla funkcjonowania Centrum i zagospodarowania dziedzictwa bieszczadzkiego, jako głównego czynnika rozwoju regionu oraz poszerzenia funkcji, oferty i możliwości Centrum. Szacunkowa wartość dofinansowania z Unii wyniesie ok. 11,23 mln euro.

Dzięki FEP w województwie podkarpackim będzie realizowany regionalny projekt edukacyjny „Robotyka z elementami programowania w edukacji dla uczniów szkół podstawowych” Chodzi o kompleksowe wsparcie uczniów w postaci wdrożenia jednolitego programu nauczania robotyki i programowania robotów edukacyjnych w szkołach podstawowych województwa podkarpackiego. Szacunkowa wartość dofinansowania UE to ok. 20 mln euro.

Fot. Karol Woliński

180 mln euro na transport

Będą też realizowane inwestycje drogowe wynikające z Regionalnego Planu Transportowego. Głównym założeniem będzie usuwanie luk w systemie transportu i działania na rzecz zrównoważonej mobilności. Wsparciem zostaną objęte m.in. inwestycje w infrastrukturę dróg wojewódzkich, tabor kolejowy dla połączeń regionalnych, nisko i zeroemisyjny publiczny transport pozamiejski, działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, integracji różnych form transportu i rozwiązania cyfrowe. Ważnym elementem systemu transportu jest również infrastruktura typu P&R, B&R i K&R oraz rozwój infrastruktury dedykowanej mikromobilności i aktywnym formom mobilności. Na ten cel zostanie przeznaczone aż 180 mln euro.

Z kolei 30 mln euro zostanie przekazane na aktywizację zawodową osób młodych bezrobotnych do 30 roku życia na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, w tym również z terenów strategicznej interwencji (OSI). Projekt będzie się opierał na współpracy z powiatowymi urzędami z terenu województwa. W projekcie będą podejmowane działania polegające na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez wsparcie dotacyjne.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4