W Rzeszowie oddano suszarnię osadów ściekowych. Kosztowała 64 mln zł

KATEGORIA: INWESTYCJE / 9 maja 2019

Fot. paw

Nowa inwestycja - mechaniczna suszarnia osadów ściekowych oddana uroczyście w czwartek, powstała przy ul. Ciepłowniczej na terenie rzeszowskiej oczyszczalni ścieków należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dzięki modernizacji, osuszone osady będą mogły być wykorzystywane m.in. do produkcji cementu, a także spalane w pobliskiej spalarni śmieci.

Konieczność budowy suszarni wynika z aspektów prawnych i technologicznych. Regulacje prawne nakładają obowiązek minimalizacji ilościowej wytwarzanych osadów ściekowych, a usuwany osad musi być stabilny, bezwonny i bezpieczny pod względem sanitarnym (bakteriologicznym).

Rzeszowska oczyszczalnia w procesie biologicznego oczyszczania ścieków produkuje rocznie ok 20 tys. ton osadu o zawartości 18 proc. suchej masy (tj. 82 proc. wilgotności). Wybudowana w ramach kontraktu instalacja daje możliwość wysuszenia powstałego osadu do zawartości 93 proc. suchej masy.

Efekt ten jest osiągnięty poprzez zastosowanie dodatkowych procesów przeróbki osadów tj.: wysokoefektywne odwadnianie na dwóch prasach tłokowych (o wydajności 336 kg suchej masy/godz. każda) oraz suszenie osadów odwodnionych w suszarni średniotemperaturowej (w temperaturze do 130° C), w efekcie czego uzyskany zostaje osad o zawartości od 65 proc. – 93 proc. suchej masy. Wydajność instalacji suszenia osadu wynosi 1800 kg odparowanej wody/godz.

Dla zmniejszenia uciążliwości rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów zostały zhermetyzowane dwa osadniki wstępne i zbiornik retencyjny – są one przykryte zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego. Uciążliwe związki zapachowe są utylizowane w instalacji dezodoryzacji w oparciu o biofiltry.

Fot. paw

Wykonawca rozpoczął prace związane z realizacją zadania w lipcu 2017 roku. W miesiącu czerwcu 2018 r. zakończono pomyślnie rozruch wraz z badaniami procesowymi instalacji odwadniania i suszenia osadów, osiągając wymienione w umowie parametry m.in. w zakresie suchej masy i zużycia energii. W marcu 2019 r. zakończono realizację całości zadania. Termin zakończania realizacji zadania wynikający z umowy mijał 26 czerwca 2019r.

Zakres zadania objął:

- budowę suszarni mechanicznej osadów z instalacją odwadniającą,

- hermetyzację osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego (z instalacją dezodoryzacji),

- przebudowę portierni i garaży wraz z budową budynku obsługi,

- modernizację elewacji i dachów istniejących budynków,

- modernizację dróg, placów, chodników i ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 64,2 mln zł brutto, w tym dofinansowanie z UE stanowi 64 proc. Wykonawcą była spółka Inżynieria Rzeszów S.A., za dokumentację projektową odpowiada Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD Warszawa Sp. z o.o., natomiast funkcję inżyniera kontraktu pełniła HTS Sp. z o.o. Rzeszów.

Wcześniej, w latach 2014-2015 został zmodernizowany ciąg biologiczny oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Konieczność podjęcia inwestycji wynikała z zaostrzenia wymagań przepisów prawnych dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Wisłok w zakresie związków biogennych oraz dostosowania się do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. Koszt całkowity zadania wyniósł 45,9 mln zł brutto.

W 2016 roku dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków za kwotę 4,9 mln zł. wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW i powierzchni niespełna 2 ha. Instalacja składa się z 3220 paneli fotowoltaicznych i produkuje rocznie na potrzeby oczyszczalni 0,85 GWh energii elektrycznej.

Wszystkie zrealizowane na terenie oczyszczalni zadania na łączną kwotę 115 mln zł objęte zostały dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności zarówno z poprzedniej jak i obecnej perspektywy finansowej.

Red.

Fot. paw

Fot. paw

Fot. paw

Fot. paw

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4