Sprostowanie nadesłane przez spółkę Autosan

KATEGORIA: INWESTYCJE / 4 grudnia 2018

Fot. autosan.pl

Po naszym artykule „Związek Gmin nie kupi Autosanów dla linii MKS. Producent nie podpisał umowy”, w którym Remigiusz Wzorek, przewodniczący zarządu Związku Gmin „PKS” przedstawił powody, jakie według ZG „PKS” spowodowały unieważnienie przetargu na dostawę autobusów, otrzymaliśmy pismo od spółki Autosan z prośbą o opublikowanie sprostowania, które poniżej publikujemy.

SPROSTOWANIE

W związku z opublikowaniem w dniu 10 listopada 2018 r. artykułu pod tytułem „Związek Gmin nie kupi Autosanów dla linii MKS. Producent nie podpisał umowy” AUTOSAN sp. z o.o. przedstawia następujące stanowisko w tej sprawie:

1. Nie jest prawdą, że Spółka AUTOSAN nie zdecydowała się podpisać umowy na dostarczenie 15 autobusów klasy MAXI dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Rzeszowie. Zamawiający nie mógł podpisać tej umowy bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu w związku z długotrwałą procedurą badania i oceny ofert (tzw. kontrolą uprzednią) prowadzoną przez Urząd Zamówień Publicznych.

2. Kontrakt nie został zawarty z powodu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) jako postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy dostawy z przyczyn niezależnych od AUTOSAN sp. z o.o.

3. Należy podkreślić, że AUTOSAN sp. z o.o. na bieżąco prowadzi swoją działalność operacyjną. Na chwilę obecną zawarte kontrakty obejmują dostawy ok. 90 szt. autobusów. Na bieżąco również Zarząd Spółki przedstawia Zamawiającym aktualne terminy dostaw zakontraktowanych autobusów. Na dzień dzisiejszy wszyscy Zamawiający oświadczyli, że chcą realizować podpisane umowy. Nie ma również zagrożenia dotyczącego przerwania dostaw kluczowych materiałów przeznaczonych do produkcji autobusów.

4. Ponadto 23 listopada br. Członkowie Zarządu AUTOSAN sp. z o.o. i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w fabryce podpisali Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Należy podkreślić, że jest to pierwsze porozumienie płacowe po 2013 r.

Zarząd AUTOSAN sp. z o.o.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4