PKS Rzeszów jednak nie zawiesi od 1 grudnia kilku linii. Dopłacą do nich gminy [AKTUALIZACJA]

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 28 listopada 2019

Fot. Paweł Bialic

Trwa kolejne zawirowanie wokół linii rzeszowskiego PKS. Kilka dni temu spółka poinformowała, że „w związku z brakiem dofinansowania z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, po blokującej Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie” od 1 grudnia zawiesi połączenia na kilku trasach. Chodziło o kursy na siedmiu liniach:

nr 38 Sokołów Młp. - Łowisko

nr 88 Błażowa - Dynów

nr 81 Rzeszów - Dynów przez Szklary

nr 91 Rzeszów - Dynów przez Futomę

nr 97 Rzeszów - Błażowa - Kąkolówka

nr 75 Rzeszów - Grzegorzówka

nr 74 Rzeszów - Hyżne Nowa Wieś.

Dlaczego przyznane przez wojewodę dofinansowanie z funduszu autobusowego zostało zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową?

Okazuje się, że kolegium rzeszowskiej RIO w swojej uchwale z 5 listopada stwierdziło nieważność części uchwały Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” (właściciela spółki PKS w Rzeszowie S.A.) w sprawie zmian budżetu związku z 30 sierpnia. RIO zakwestionowała wpływy z dopłaty od powiatu rzeszowskiego na sfinansowanie przewozów autobusowych w kwocie 72 tys. 100 zł. RIO uznała, że to istotne naruszenie ustawy o samorządzie gminnym. Związkowi Gmin wytknięto, że jego statut nie przewiduje możliwości przejęcia od powiatu jego zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, które byłyby organizowane na terytorium powiatu wykraczającym poza obszar gmin objętych działaniem związku.

Przypomnijmy, że do ZG „PKS” należy dziewięć gmin wokół Rzeszowa, a związek starał się o środki z funduszu autobusowego na rzecz połączeń na terenie powiatu rzeszowskiego, w tym wybiegających poza obszar wspomnianych dziewięciu samorządów tworzących Związek Gmin.

Z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej nie zgadza się jednak zarząd Związku Gmin „PKS”. Dlaczego? M.in. dlatego, że porozumienie z powiatem funkcjonuje już od 2015 r., zaakceptował je nadzór prawny wojewody i zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Pozostawała tylko kwestia sfinansowania połączeń na terenie powiatu, co umożliwił utworzony w tym roku fundusz autobusowy. ZG „PKS” stał się jednym z jego beneficjentów.

Przewodniczący zarządu ZG „PKS” Remigiusz Wzorek wyjaśnia, że uruchomione połączenia odniosły sukces, bo w ciągu dwóch miesięcy skorzystało z nich 150 tys. pasażerów. Nowa sytuacja spowodowała zakwestionowanie wysiłku, który wszyscy włożyli w przygotowanie uruchomienia połączeń - na razie jeszcze na niewielką kwotę, ale był to zalążek większego projektu.

- Udało się dogadać ze starostą, z gminami, były zapewnione finanse, pieniądze na koncie - mówi Remigiusz Wzorek. - Teraz możemy tylko zaskarżyć tę uchwałę RIO do sądu administracyjnego, bo się z nią nie zgadzamy. Jednak procedura w sądzie zajmie co najmniej sześć miesięcy.

Jakie zatem jest wyjście do czasu rozstrzygnięcia skargi przez sąd? Związek Gmin „PKS” chce w tej sprawie działać dwutorowo. Pierwsze z działań to zaskarżenie uchwały RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Już w czwartek Zgromadzenie Związku Gmin ma upoważnić przewodniczącego z wystąpieniem ze skargą do WSA i w najbliższym czasie trafi ona do sądu. Drugie działanie to podjęcie rozmów z gminami, które w okresie przejściowym wezmą na swoje barki dofinansowanie połączeń oraz takie zmiany w statucie związku, które pozwolą uniknąć w przyszłości problemów prawnych.

Tu sukces już został częściowo osiągnięty. W środę (27 listopada) zarząd PKS w Rzeszowie poinformował, że w związku z osiągniętym porozumieniem z samorządami gmin: Dynów, Hyżne, Błażowa oraz powiatem rzeszowskim przywraca od 1 grudnia wykonywanie kursów na liniach nr:

- 88 Błażowa – Dynów

- 81 Rzeszów – Dynów p. Szklary

- 91 Rzeszów – Dynów p. Futomę

- 97 Rzeszów – Błażowa – Kąkolówka

- 75 Rzeszów – Grzegorzówka

zgodnie z dotychczasowym rozkładem jazdy.

- Nastąpiły ustalenia z wójtami i te linie od 1 grudnia będą nadal funkcjonować - potwierdza Piotr Klimczak, prezes PKS w Rzeszowie S.A. - Samorządy dopłacą do tych połączeń.

Z kolei w czwartek (28 listopada) zarząd PKS w Rzeszowie poinformował, iż w związku z osiągniętym porozumieniem, od dnia 1 grudnia przywrócone będzie też wykonywanie kursów na linii nr 38 Sokołów Młp. - Łowisko, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Na razie zawieszenie kursów PKS Rzeszów od 1 grudnia jest więc wciąż aktualne dla linii nr 74 Rzeszów - Hyżne Nowa Wieś:

kursy w dni robocze:

Rzeszów – Hyżne Nowa Wieś z godz. 13:00

Hyżne Nowa Wieś – Rzeszów z godz. 07:50.

Z kolei zmiana statutu ZG „PKS” jest już przygotowana. - Będzie w niej wprost napisane, że mamy zgodę na świadczenie usług poza terenem związku i na realizację tych porozumień, które de facto są już zawarte. Projekt trafi już na najbliższe Zgromadzenie Związku Gmin i będzie procedowany - wyjaśnia przewodniczący Wzorek.

Pieniądze z pierwszej transzy wkładu własnego (10 proc.) ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w wysokości ponad 31 tys. zł Związek Gmin musiał zwrócić. Stratę na uruchomieniu połączeń, do których jak się okazało nie będzie dofinansowania poniosła zatem spółka PKS. Przypomnijmy, że kwota dofinansowania dla ZG „PKS” przyznana na 2019 r. wyniosła 325 tys. 801 zł, co pozwoliło na uruchomienie dziesięciu połączeń komunikacyjnych. RIO zakwestionowała jednak siedem z nich – te, których przebieg wykracza poza obszar ZG „PKS”. Co zatem z pieniędzmi z funduszu autobusowego zarezerwowanymi dla ZG „PKS”?

- W związku z realizacją umowy zawartej między wojewodą podkarpackim a Związkiem Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” organizator publicznego transportu zbiorowego obowiązany był złożyć wniosek o wypłatę środków na dopłaty do 1 wozokilometra za okres wrzesień-październik 2019 r., do dnia 5 listopada br. Ponadto warunkiem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest sfinansowanie ze środków własnych co najmniej równowartości 10 proc. ceny usługi. Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w wyżej wymienionym terminie przedłożył wojewodzie niekompletny wniosek, w związku z tym został wezwany do jego uzupełnienia – informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

Z wyjaśnień rzecznik wojewody wynika też, że ZG „PKS” złożył skorygowany wniosek o dopłatę za wrzesień i październik, który obejmuje tylko jedną linię komunikacyjną „Rzeszów - Bratkowice przez Rudną Wielką”, na którą środki finansowe miały zostać przekazane związkowi 26 listopada br.

Nic jednak dziwnego, że zawirowania z powodu stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej wywołały wśród samorządowców pewne zniechęcenie. - Na pewno było to nieprzewidziane, ale starosta i wójtowie wyrażają wolę kontynuowania tej współpracy - mówi przewodniczący zarządu ZG „PKS”. Związek zamierza zatem po dopięciu spraw formalnych ponownie starać się o środki z funduszu autobusowego. - Nie wyobrażam sobie żebyśmy nie uczestniczyli w tym programie, ale musimy uporządkować kwestie prawne - podsumowuje Remigiusz Wzorek.

Krzysztof Kuchta

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4