Nowy rok akademicki niebawem. W Rzeszowie nauka w formie mieszanej

KATEGORIA: EDUKACJA / 7 września 2020

Fot. B. Motyka, Politechnika Rzeszowska

1 października rozpocznie się nowy rok akademicki i już wiadomo, że nauka nie będzie wyglądała tak jak to było w poprzednich latach. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa, która wymusza przestrzegania szeregu obostrzeń sanitarnych w funkcjonowaniu szkół wyższych. Dlatego też rzeszowskie uczelnie decydują się w roku akademickim 2020/2021 na mieszane formy nauczania.

Uniwersytet Rzeszowski - nauka w trybie mieszanym

Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęły decyzję o prowadzeniu nauki w roku akademickim 2020/2021 w trybie mieszanym. W formie tradycyjnej realizowane będą :

- zajęcia na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich i jednolitych magisterskich na I roku, na wszystkich kierunkach z wyłączeniem wykładów dla grup powyżej 50 osób, z zachowaniem reżimu sanitarnego,

- zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia możliwe jest jedynie w formie tradycyjnej, tj.: laboratoria, hospitacje, zajęcia warsztatowe i terenowe, terenowe oraz praktyczne, do realizacji których potrzebny jest specjalistyczny sprzęt,

- zajęcia dla roczników II-V lub II-III i II rok II stopnia – jeśli liczebność grup i zaplecze lokalowe umożliwią zachowanie reżimu sanitarnego, z wyłączeniem grup wykładowych przekraczających 50 osób (w tym przypadku forma zdalna).

Natomiast w formie zdalnej realizowane będą:

- zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest możliwe przy wykorzystaniu metod i narzędzi kształcenia na odległość zarówno w formie synchronicznej, jak też asynchronicznej,

- zajęcia, które ze względów logistycznych nie mogą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zajęcia realizowane zdalnie mogą odbywać się w trybie synchronicznym (z możliwością bezpośredniego kontaktu audio-video) oraz w trybie asynchronicznym (w oparciu o e-kursy).

Szczegółowy tryb prowadzenia poszczególnych zajęć na konkretnych kierunkach będzie określać dziekan danego Kolegium, po uzgodnieniu z kierownikiem kierunku.

Jak informuje rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Maciej Ulita, zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w formie tradycyjnej z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Na wniosek studenta lub prowadzącego, po akceptacji dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji zajęcia mogą być realizowane zdalnie. Oprócz tego lektoraty języków obcych będą realizowane zdalnie w trybie synchronicznej interakcji, natomiast zajęcia ogólnouczelniane będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich oraz podyplomowych będą planowane tak, aby zapewnić przewidziane wytycznymi GIS i MNiSW warunki umożliwiające przestrzeganie reżimu sanitarnego. Z kolei dyżury prowadzących są planowane zarówno w formie tradycyjnej, jak również zdalnej.

Zakwaterowanie w Domach Studenckich UR będzie możliwe. Studenci będą kwaterowani pojedynczo, niezależnie od nominalnego przeznaczenia pokoju. Istnieje możliwość zakwaterowania dwóch osób w pokoju, o ile mieszkający wspólnie złożą oświadczenie o świadomości ryzyka.

Politechnika Rzeszowska - możliwe trzy formy nauczania

Z informacji przekazanych nam przez rzecznika prasowego Politechniki Rzeszowskiej Damiana Gębarowskiego wynika, że zarządzenie władz uczelni w sprawie formy kształcenia w nowym roku akademicki zostanie niebawem podane do wiadomości. Dowiedzieliśmy się jednak, że zależności od ilości zajęć prowadzonych stacjonarnie określono następujące 3 tryby nauczania w nadchodzącym roku akademickim.

- tryb stacjonarny-hybrydowy (SH) - w sposób zdalny prowadzone są wykłady, lektoraty, seminaria dyplomowe i zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Pozostałe zajęcia są prowadzone w sposób stacjonarny. W tym trybie konieczna jest obecność studentów na uczelni.

- tryb zdalny-hybrydowy (ZH) - w sposób zdalny prowadzone są dodatkowo inne zajęcia nie wymienione w pkt 1 (nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego). W tym trybie szczegółowe wymagania dotyczące obecności studentów na Uczelni zostaną określone przez dziekana.

- tryb zdalny (Z) - wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób zdalny. Zajęcia stacjonarne prowadzone są wyłącznie w sytuacjach, które powodowałyby uniemożliwienie zakończenia cyklu kształcenia w wymaganym terminie. Poza tymi szczególnymi przypadkami obecność studentów na Uczelni nie jest wymagana.

Sposób prowadzenia poszczególnych zajęć dla każdego kierunku studiów wyższych opiniuje Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Samorząd Studencki. Informacja o trybu nauczania musi zostać podana studentom na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. W uzasadnionych przypadkach na wniosek prowadzącego, zajęcia w porozumieniu ze studentami dziekan może wyrazić zgodę na zmianę formy prowadzenia zajęć w trakcie trwania semestru.

Jeżeli chodzi o zakwaterowanie w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej będzie ono realizowane zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Kwaterowanie osób, będzie odbywało się w miarę możliwości, w osobnych pokojach, z dostępem do węzłów sanitarnych. Kwaterowanie 2 lub 3 osób w jednym pokoju możliwe będzie dla osób prowadzących wspólne gospodarstwa domowe lub będących w związkach.

Wprowadzone zostanie również ograniczenie liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów tj. świetlice, pomieszczenia cichej nauki, pomieszczenia kuchni, łazienki z natryskami i WC w danym czasie poprzez wywieszenie informacji o liczbie osób mogących korzystać z danego pomieszczenia w tym samym czasie. Pracownicy domu studenckiego będą odpowiadać za przestrzeganie tych zaleceń przez mieszkańców. Obowiązywał będzie również zakaz odwiedzin i przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz, nie zakwaterowanych w danym domu studenckim.

WSIiZ i WSPiA również w trybie hybrydowym

Obie największe niepubliczne uczelnie w Rzeszowie czyli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jak i również WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa podjęły decyzję o realizacji nauki w trybie mieszanym. Rektor WSIiZ Wergiliusz Gołąbek przekazał informację o wyborze formy kształcenia jeszcze w lipcu. Wszystkie wykłady i konwersatoria na WSIiZ będą prowadzone online, natomiast ćwiczenia i laboratoria w sposób tradycyjny.

Na WSPiA wykłady i zajęcia w dużych grupach co do zasady organizowane będą w formie edukacji zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams i Zoom. Część wykładów zostanie zorganizowana w formie „hybrydowej”. Będą to zajęcia organizowane w salach z równoczesną transmisją na platformie Teams. Studenci po wcześniejszym zapisaniu się na listę będą mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie. Pozostali skorzystają z narzędzi do edukacji zdalnej. W przypadku ćwiczeń i zajęć praktycznych studenci będą uczyć się stacjonarnie pod warunkiem zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4