Wysokie oferty na budowę kolei podmiejskiej. Pomoże aukcja elektroniczna?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 7 lutego 2020

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Co dalej z budową Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA)? Przypomnijmy, że w przetargu na to zadanie oferty wykonawców znacznie przekroczyły założony budżet. Postępowanie w tej sprawie prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na realizację zamówienia wraz zakresem opcji kolejowa spółka przeznaczyła kwotę 374,4 mln zł brutto. Tymczasem najtańsza z ofert obejmująca także zakres prac przewidziany w opcji opiewa na 617,8 mln zł brutto (o wszystkich ofertach pisaliśmy TUTAJ).

Co w tej sytuacji? Czy z powodu zbyt wysokich cen, aż o kilkaset milionów złotych przekraczających założony budżet przetarg zostanie powtórzony? Okazuje się, że czeka nas jeszcze jeden etap w procedurze przetargowej. Jak poinformował nas Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK o ewentualnym wyborze wykonawcy zdecyduje aukcja elektroniczna.

Jak czytamy w specyfikacji przetargowej: „jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna”. Jak już wiemy ofert wpłynęło pięć. To oznacza, że oferenci będą rywalizować teraz obniżając proponowane ceny, bo to właśnie cena będzie parametrem licytowanym w toku aukcji elektronicznej.

Oczywiście inne szczegóły złożonych ofert też muszą być brane pod uwagę. Dlatego zgodnie z warunkami przetargu „sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji”.

Ponadto aukcja odbywać się będzie według „reguły zniżkowej dynamicznej”, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość niższą od wartości oferty uprzednio złożonej przez wykonawcę. W aukcji wezmą udział tylko ci wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

Dopiero wtedy okaże się, czy firmy zejdą z cenami tak bardzo, by PKP PLK były w stanie zaakceptować ich nowe propozycje.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Co powstanie w ramach PKA?

Tymczasem Urząd Marszałkowski przypomniał szczegóły całego przedsięwzięcia. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej to sztandarowy projekt samorządu województwa podkarpackiego realizowany wraz z PKP PLK i 16 gminami z terenu Podkarpacia.

W ramach realizacji zadania pod nazwą; „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” województwo podkarpackie realizuje 2 projekty.

Pierwszy to „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza technicznego”.   Koszt projektu to ponad 298,4 mln zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 233,7  mln zł, z czego kwota dofinansowania to 50 proc.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

zakup 8 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i 2 dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, (samorząd województwa zawarł z firmą NEWAG z Nowego Sącza umowę za około 200 mln zł);

budowę hali technologicznej z myjnią wraz z wykonaniem 3 torów przeglądowo-naprawczych wyposażonych w urządzenia technologiczne i 1 tor na stanowisko całorocznej myjni taboru;

przebudowę układu torowego i zwiększenie funkcjonalności stacji Rzeszów Staroniwa;

budowę nowej sieci trakcyjnej w torach,

demontaż istniejącego i budowa nowego układu torowego,

budowę i przebudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych związanych z budową m.in. punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem,

budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

    Drugi projekt to „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

Koszt tego projektu  to ponad 301 mln zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 244,7 mln zł, a kwota dofinansowania z UE to 85 proc. Projekt obejmuje budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka i rozbudowę infrastruktury okołoprzystankowej wzdłuż odcinków linii kolejowych, na których planowane jest kursowanie pociągów Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo, dla uzyskania pełnej funkcjonalności Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, konieczne są prace punktowe na liniach nr 71, 91 i 106.

Projekt budowy PKA będzie realizowany w woj. podkarpackim, na terenie miasta Rzeszowa i aglomeracji rzeszowskiej oraz w powiatach: dębickim, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, kolbuszowskim i strzyżowskim. Planowana Podmiejska Kolej Aglomeracyjna obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów.

Projekt obejmuje następujące prace:

budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka,

dobudowa nowych przystanków osobowych/peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

dobudowa nowych mijanek oraz torów stacyjnych,

dostosowanie peronów do wymagań TSI PRM,

budowa wiaduktu kolejowego na DK 9,

budowa węzłów przesiadkowych,

budowa parkingów park&ride.

Realizacja projektu umożliwi prowadzenie ruchu PKA w relacjach:

Rzeszów – Kolbuszowa - Rzeszów (linia 71),

Rzeszów – Jasionka - Rzeszów (nowo budowana linia),

Rzeszów – Przeworsk – Rzeszów (linia 91),

Rzeszów – Dębica – Rzeszów (linia 91),

Rzeszów – Strzyżów – Rzeszów (linia 106).

Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy woj. podkarpackim, jednostkami samorządu terytorialnego (gminami: Boguchwała, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski. Kolbuszowa, Krasne, Łańcut, Przeworsk, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Strzyżów,Świlcza, Dębica, Trzebownisko) i spółką PKP PLK S.A. Beneficjentem projektu jest województwo podkarpackie, które ponosić będzie pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację, nadzór i końcowe rozliczenie projektu. Pozostałe podmioty pełnią rolę partnerów projektu, upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Partnerzy zobowiązani są również do zapewnienia wkładu własnego dla realizowanych przez siebie zadań.

Majątek powstały w wyniku realizacji projektu, w zakresie realizowanym przez danego partnera, będzie jego własnością. Infrastruktura, której właścicielami będą samorządy, będzie udostępniona nieodpłatnie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego i polepszenie jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji rzeszowskiej. Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku osiągnięcia następujących celów ogólnych:

skrócenie czasu jazdy,

poprawa częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,

zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym,

poprawa mobilności i dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej,

poprawa jakości kolejowych usług transportowych o charakterze aglomeracyjnym.

- Planowane działania mają prowadzić do ograniczenia udziału ruchu samochodowego w centrum miasta aglomeracyjnego, poprawy spójności terytorialnej i gospodarczej oraz dostępności do regionalnych ośrodków miejskich oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko - przekonuje Urząd Marszałkowski.

Według założeń Podmiejska Kolej Aglomeracyjna ma być gotowa w 2022 r. Pociągi na liniach PKA będą kursować na trasach od Dębicy do Przeworska i od Kolbuszowej do Strzyżowa, a także z Rzeszowa do Jasionki. Częstotliwość kursowania w godzinach szczytu ma wynosić 30 minut, poza szczytem 60 minut, zaś w dni wolne od pracy 120 minut. Bilet aglomeracyjny ma umożliwiać przesiadkę z pociągów PKA do autobusów ZTM.

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej uzyskała dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4