W kwietniu wybory do sześciu rad osiedli. Reszta dopiero po wakacjach

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 19 lutego 2019

Fot. Paweł Bialic

Nowa kadencja samorządu i zmiany na mapie miasta oznaczają także nowe wybory do rad osiedli. Tych jednostek pomocniczych w Rzeszowie było do niedawna 30. Ostatnio nastąpiły jednak w tym zakresie pewne zmiany.

Po połączeniu dwóch osiedli w centrum miasta (Śródmieście-Północ i Śródmieście-Południe) powstało jedno osiedle Śródmieście. Z kolei 1 stycznia do Rzeszowa przyłączono dwa sołectwa: Miłocin i Matysówkę. Przybędzie jednak tylko jedno osiedle. Jak to możliwe? Południową część Miłocina włączono do miasta jeszcze w 2010 r. i funkcjonuje odtąd jako samodzielne osiedle. Włączony ostatnio w granice stolicy Podkarpacia północny Miłocin teraz jednak ponownie połączy się z „miejskim” Miłocinem w jeden organizm. Natomiast Matysówka stanie się nowym osiedlem oznaczonym numerem XXXI. Mimo tego oznaczenia liczbowego, osiedli będzie nadal 30. To akurat może się jednak zmienić, bo są przecież plany powołania nowego osiedla Zawiszy Czarnego.

Tymczasem już na najbliższej sesji radni miejscy zajmą się uchwałą w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli. Okazuje się, że projekt przewiduje przeprowadzenie ich tylko na 6 osiedlach. Dlaczego?

- Taką decyzję podjęliśmy po konsultacjach ze wszystkimi radami osiedla w Rzeszowie. Duża część z nich wnioskowała o przeprowadzenie tych wyborów po wakacjach – chodzi tu kwestię organizacji dni osiedla czy sprawę budżetu obywatelskiego. Natomiast 6 przedstawionych w projekcie uchwały rad osiedli nie przedstawiło żadnych przeciwwskazań żeby wybory przeprowadzić przed wakacjami - powiedział nam Wiesław Ziemiński, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi w Radzie Miasta Rzeszowa.

Tak więc, jeśli Rada Miasta przyjmie uchwałę, osiedlowe wybory zostaną przeprowadzone w kwietniu. Na osiedlu Pułaskiego 3 kwietnia, na 1000-lecia 4 kwietnia, na Słocinie i Drabiniance 5 kwietnia, a w Budziwoju 7 kwietnia. Z kolei na osiedlu Króla Augusta, gdzie w poprzedniej kadencji nie udało się wyłonić rady osiedla, wybory odbędą się 24 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzone w miejscowych szkołach podstawowych lub domach kultury.

Zgodnie ze Statutem Miasta Rzeszowa wybory do rad osiedli powinny być zarządzone przez Radę Miasta nie później niż w ciągu 12 miesięcy od swojego wyboru.

Czym zajmują się rady osiedli?

Działania rady osiedla obejmują w szczególności:

- organizowanie, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców osiedla,

- wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społeczności osiedlowej,

- współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla,

- występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami, dotyczącymi realizacji funkcji miasta na terenie osiedla,

- przedstawianie opinii odnośnie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz planów szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla, a także jego zmian,

- utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami osiedla,

- przekazywanie przez przewodniczącego rady wniosków i postulatów Radzie Miasta Rzeszowa, zgłaszanych przez mieszkańców,

- dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców osiedla.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4