Odkrycia archeologiczne na budowie szlaku Via Carpatia do Babicy

KATEGORIA: MIEJSCA / 21 lipca 2022

Mogielnica, grób kultury ceramiki sznurowej
Fot. GDDKiA

Na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Rzeszów Południe i Babica trwają badania archeologiczne, w trakcie których odkryto m.in. 11 grobów kultury ceramiki sznurowej.

- Pierwotny obszar badań archeologicznych obejmował 261,5 ara na czterech stanowiskach zlokalizowanych w Niechobrzu (jedno stanowisko), Lutoryżu (dwa stanowiska) i Babicy (jedno stanowisko). Decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszar do badań został poszerzony do 1 533,01 ara. W trakcie nadzoru archeologicznego odkryto też dodatkowe stanowisko w miejscowości Mogielnica o powierzchni 83,80 ara, które zostało poszerzone do 143,25 ara - informuje Joanna Rarus, rzecznik Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Podczas prac archeologicznych prowadzonych na tych stanowiskach odkryto obiekty pradziejowe związane z osadami (jamy osadowe, paleniska, dołki posłupowe) datowane na epokę neolitu i epokę brązu, epokę wpływów rzymskich, okresu lateńskiego, kulturę łużycką, kulturę przeworską, wczesnego średniowiecza, okresu nowożytnego oraz niekreślone chronologicznie.

Mogielnica, grób kultury ceramiki sznurowej
Fot. GDDKiA

- Dodatkowo, na obszarze stanowisk w miejscowości Mogielnica, odkryto 11 grobów kultury ceramiki sznurowej (okres neolitu), składających się z szybu wejściowego, jamy grobowej (niszy) i łączącego je korytarzyka. Pierwotnie przykryte były nasypem kurhanowym, który nie zachował się do naszych czasów. Groby były bogato wyposażone w narzędzia krzemienne, grociki krzemienne do strzał, topory i siekiery kamienne. Ponadto znaleziono liczny materiał ceramiczny zdobiony odciskami sznura. Archeolodzy datują stanowisko na okres przełomu neolitu i epoki brązu (2600-2300 przed Chrystusem) - wyjaśnia Joanna Rarus.

Jak dodaje rzecznik rzeszowskiego oddziału GDDKiA, groby bez wątpienia tworzyły cmentarzysko kurhanowe zlokalizowane na kilku sąsiadujących ze sobą wzniesieniach. Pochówki najczęściej były pojedyncze lub podwójne. W jednym przypadku udokumentowano szczątki trzech osób, jednak z bardzo słabo zachowanymi kośćmi.

Wszystkie znaleziska zostaną teraz poddane wnikliwej analizie i szczegółowo opracowane przez specjalistów zajmujących się tym etapem pradziejów. Materiały z badań zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Grób kultury ceramiki sznurowej, widok ogólny
Fot. GDDKiA

Badania archeologiczne trwają od 10 marca br. Do tej pory zakończyły się tylko na jednym stanowisku w miejscowości Niechobrz. - Na pozostałych stanowiskach badania nadal trwają z uwagi na ich rozszerzenia, a także na problemy z dostępnością do terenu badań z powodu przebiegu przez teren stanowisk czynnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, co uniemożliwia prowadzenia badań do czasu jej wyłączenia - dodaje rzecznik.

Badania archeologiczne wykonuje Konsorcjum Archeologiczne: APB THOR i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Red.

Toporek kamienny
Fot. GDDKiA

Siekierka krzemienna
Fot. GDDKiA

20220721_rzeszow_wykopaliska_6

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4